προμηνύματα

Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ STRANGE
TEYXOΣ 16 [ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999]

ΤΑ   (ΠΡΟ) ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΦΟΥΡΑΚΗ

Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ

«Μέλαν αίμα βροτών Άρης Αίμον ραίνει. Καλιέρεθρος Ίστρος, δήλη κύανον ρέει. Αιγίων ποτίζει.»

«Σύνηθες δε είναι, όταν εις μία Πόλιν (Χώραν) ή Έθνος επίκεινται να συμβούν μεγάλα δυστυχήματα, να προηγούνται (σχετικά) προμηνύματα.»

ΗΡΟΔΟΤΟΣ : κζ.

Ως είναι γνωστό, στα μέσα Μαρτίου του τελευταίου έτους, του τελευταίου αιώνος της Β' μ.Χ. χιλιετίας, αλλεπάλληλα σμήνη σιδερένιων όρνεων, εκπορευόμενα εκ της Νεοατλαντίδος και του αυτοαποκαλούμενου «πολιτισμένου και δημοκρατικού δυτικού κόσμου» ήρχισαν, επί της Κοιλάδος του Αίμου και του καλιέρεθρου Ίστρου, μία συνεχή και έντονη δηληεμεσία. Επί εβδομήντα εννέα ημερονύκτια, 1.200 σιδερένια όρνια, της πρώτης και του δευτέρου, εφόρμησαν 26.298 φορές εναντίον «της ουράνιας Σερβίας». Κατά τις εφορμήσεις των αυτάς έμεσαν και απεπάτησαν: 29.000 βόμβες πυριτίου,
τιτανίου και γραφίτου, 35.450 χημικών αερίων (cluster bombs) και 10.000 πυραύλους γομωμένους με πυρηνικά κατάλοιπα (απόβλητα). Καθ' όλα τα ημερονύκτια τούτα, τα βαμπιρικά ούτα όρνια, επότιζαν την πρώτη και τον δεύτερο, καθώς και τον Παλαιστίνο (Έβρο), με την ακατάσχετην δρακολυγκοπιθηκογόνα χολήν των.
Γιατί όμως, οι συγκροτούντες την βαμπιρική νεοατλάντια αγέλη, γόνοι των δράκων, λυγκών και πιθήκων, με επίκεντρο «την ουράνια Σερβία», έμεσαν και απεπάτησαν, επί της Κοιλάδος του Αίμου και τους καλιέρεθρους Ίστρο και Έβρο, τόσους πολλούς τόνους της δηληχολής των; Διότι: Με κέντρο την ευρυτέραν Αιμονιάδα και με επίκεντρο «την ουράνια Σερβία», με πρόσχημα την τιμωρία της δευτέρας, επειδή λέει «δεν σεβάστηκε τα ανθρώπινα δικαιώματα των Κοσσοβάρων», πραγματοποίησαν ή σωστότερα, επεχείρησαν την πραγματοποίησιν: 
α. των πρώτων διερευνητικών αμυντικών βολών του επερχομένου διευρωασιατικού πολέμου. Ήτοι: του πολέμου εκείνου, όπου θα είναι ο εισαγωγικός του Γ' Παγκοσμίου 
β. Η υπό βύθισιν Νέα Ατλαντίδα και τα «χριστιανικά (γιαχβικά) έθνη της πολιτισμένης και δημοκρατικής δύσεως» επαναλαμβάνουν την από την Ειμαρμένη των προκαθορισμένη κατάληψιν, της «εντεύθεν των Ηρακλείων Στηλών» εκστρατείας
γ. την δευτέραν, μετά απ’ εκείνης το 1990 μ.Χ. εις την κοιλάδα του Ευφράτου, έφοδον της μη ποτέ διακοπησάσης Τετάρτης Σταυροφορίας
δ. το άνοιγμα και των εις το Κόσσοβο υποχθονίων σηράγγων, ώστε: εξ αυτών και δι' αυτών να εξέλθουν οι εις αυτάς έγκλειστοι δράκοι και οι από τον Άγιον Πέτρον ευλογημένες επιχθόνιες δρακολυγκοπιθηκογόνες ορδές να
οδεύσουν προς το βασίλειόν του.
Όπως θα διαβάσωμε παρακάτω, οι την άνοιξη του τελευταίου έτους της Β' μ.Χ. χιλιετίας και επί 79 ημερονύκτια πραγματοποιηθέντες εναντίον της Σερβίας, βομβαρδισμοί, είχαν αποφασισθεί 20 έτη προηγουμένως.
Α. Διατί οι  δρακολυγκοπιθηκογόνες ανθρωποαιμοποτικές και ανθρωποσαρκοφάγες ορδές των Νεοατλάντιων και «του χριστιανικού πολιτισμένου και δημοκρατικού δυτικού κόσμου» έμεσαν και απεπάτησαν, επί της Κοιλάδος του Αίμου και τους καλιέρεθρους Ίστρον και Παλαιστίνον (Έβρο)τις τόσες χιλιάδες τόνους της δηληχολής των;
Β. Διατί κι από πότε και πως ήρχισε η προετοιμασία, της δια των σιδερένιων του Ν.Α.Τ.Ο. όρνεων διανοίξεως των εις την Κοιλάδα του Αίμου ατραπών, δια την εις την Ευρωασίαν πόρευσίν των από τους: Γιαχβέ, Άγιον Πέτρον και τον Ποντίφικα ευλογημένων φονοεργατικών ορδών και ποία, εις την προετοιμασίαν αυτήν, η συμμετοχή και συμβολή της πολιτικοστρατιωτικής ηγεσίας της με το πολιτειολογικό όνομα Ελλάδα, πολιτείας;

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Η επί της Κοιλάδος του Αίμου και των καλιέρεθρων Ίστρου και Παλαιστίνου (Έβρου) εμέσεως και αποπατήσεως εκατοντάδων χιλιάδων τόνων πυριτιοτιτανιοφόρου δηλητηριώδους χολής, ως πρώτον αντικειμενικόν της στόχον είχε και έχει το Αιγαίο. Είχε και έχει την μετάλλαξιν των του Αιγαίου «κλιματολογικών και περιβαλλοντολογικών συνθηκών».
Η επισήμανσις τούτη είναι ή φαίνεται ότι είναι πυθιονική. Όμως! Η ακολουθουμένη συνοπτική της και σαφώς αιθεροβαμονική ερμηνεία της θα είναι κασσανδρική. Θα είναι κασσανδρική και διότι : όπως σημειώνει και ο Θεοφόρος Αισχύλος (βλ. ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 1131-1134): «το ποιο καλό, δια τους θνητούς, μήνυμα έρχεται από τους χρησμούς...». Κατά τον Θείον όμως Ηράκλειτον, τα εκ των χρησμών μηνύματα «...ούτε αποκαλύπτουν τα πράγματα, ούτε τα αποκρύπτουν, αλλά μόνον δίδουν σημεία περί αυτών...».
«Η με το ανωτέρω ψευδοπρόσχημα απόρριψις των βομβών τούτων, και η εξ αυτών επίγνωση, εκροή και επί όλης της Κοιλάδος του Αίμου διάχυσις δηλητηριωδών ιόντων, αντικειμενικόν στόχον έχει να πλήξει την Ελλάδα και τους Έλληνες».
Διότι μόνο οι Ελληνες ή τμήμα των δύνανται να ματαιώσουν την από τους Ραββίνους Κοναχίμ προγραμματισμένη και «αναμενόμενη» ανάδυσιν του Αβαδδών και των εβδομήκοντα δύο βασιλέων της Κολάσεως. Μόνο ούτοι, όπως και υπό την ηγεσία του Μεγάλου Αλεξάνδρου επέτυχαν, δύνανται να κλείσουν και πάλι τις και εις το Κόσσοβο και Νεπάλ εξόδους, από τις οποίες:  «θα βγουν απ' εκεί οι εβδομήκοντα δύο βασιλείς με τον λαό τους, τα λεγόμενα βδελυρά έθνη, όπου είναι πιο σιχαμερά από κάθε αηδία και δυσωδία. Αυτά θα διασκορπιστούν σ' όλο τον κόσμο. Θα τρώνε ζωντανούς τους ανθρώπους
και θα πίνουν το αίμα τους. Θα καταβροχθίζουν επίσης με μεγάλη ηδονή μύιγες, βατράχους, σκυλιά και κάθε ακαθαρσία. Αλίμονο εις τις περιοχές απ' όπου θα περάσουν! Αν είναι δυνατόν, Κύριε, ας μην υπάρχουν τότε Χριστιανοί! Γνωρίζω όμως ότι θα υπάρχουν.»
«Εκείνες οι ημέρες θα σκοτεινιάσουν, ως να θρηνούν εις τον αέρα δια όσα αποτροπιαστικά θα διαπράξουν εκείνα τα σιχαμερά έθνη. Ο ήλιος θα γίνει σαν αίμα, ενώ η σελήνη κι όλα τα άστρα θα σκοτεινιάσουν, καθώς θα βλέπουν επάνω εις τη γη να συναγωνίζονται εις την ακαθαρσίαν. Αυτοί οι λαοί θα κατασκάψουν τη γη, θα κάνουν αποχωρητήρια τα θυσιαστήρια και θα βάλουν τα άγια σκεύη σε ατιμωτική χρήση.  Τότε, όσοι θα κατοικούν εις την Ασία, ας φύγουν εις τα νησιά των Κυκλάδων, διότι τα ρυπαρά έθνη δεν θα πάνε εκεί... και ας πενθήσουν δια εξακόσιες εξήκοντα ημέρες» (ΟΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ).

Εν, φαινομενικά ασήμαντο, δείγμα της δυνατότητος και προθέσεως των Ελλήνων να επαναματαιώσουν την εκ της κολάσεως ανάδυσιν του Αβαδδών και να αποτρέψουν, δια μία ακόμα φορά, τον Αρμαγεδδώνα, είναι οι εκ του ενστίκτου των (των μνημικών των κυττάρων) σηματοδοτηθείσαι κινητοποιήσεις των, καθ' όλη την περίοδον, όπου οι τα «βδελυρά και σιχαμερά έθνη» εμεσούσαν και αποπατούσαν εις την Κοιλάδα του Αίμου την δηληχολήν των. Τούτες, φυσικά, τις κινητοποιήσεις, όπως εκείνη των Θεσσαλονικέων, όπου οδήγησαν εις την λαχαναγορά των, μια νατοική αυτοκινητοπομπή, δεν πρόκειται ποτέ ούτε να τις λησμονήσουν, «ποτέ των ποτών», την μικρή και ανώνυμη εκείνη ομάδα των Ελλήνων, όπου τους εξηνάγκασε να διακόψουν (ή μάλλον να αναστείλουν) τους βομβαρδισμούς, και κυρίως να ματαιώσουν, σχεδόν οριστικώς, πολλά από τα εναντίον της Σερβίας, αλλά και της Ελλάδος υπόλοιπα σχέδια των. Δια των παρόντων, όμως γραμμών γνωστοποιείται εις τον Υπουργό Αμύνης της Πολιτείας, όπου φέρει το νομικίστικο όνομα Ελλάδα, ότι :
Α. Η ομάδα αυτή δεν πρόκειται παρά την θέλησίν της να εντοπισθή.
Β. Ανεξαρτήτως  από το εάν πράγματι, με υπόσχεσιν την πρωθυπουργοποίησίν του, οι Αμερικανοί και το Ν.Α.Τ.Ο. του ανέθεσαν να εντοπίσει την ομάδα αυτήν να μη ικανοποιήσει τις εν αγνοία του, σχετικές με την εντόπισιν αυτής, εισηγήσεις των « να αντικαταστήσει από τις καίριες θέσεις τους ή να αποστρατεύσει, μερικούς  ανώτερους αξιωματικούς και δη του Πολεμικού Ναυτικού».

OI KATA THN KAΣΣΑΝΔΡΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΥΡΙΤΙΟΓΟΝΩΝ ΒΟΜΒΩΝ

Περί των στόχων και συνεπειών, της από τους δρακολυγκοπιθηκογόνους επεδιωκομένης  προσμίξεως, των προαναφερθέντων βιοσυστατικών χημικών ενώσεων, ερωτηθήσα σχετικώς η Κασσάνδρα, μεταξύ των άλλων απαντήσεων
έδωσε και τις ακόλουθες:
A. Να αφανίσουν τους Ελληνες και τους εξ αυτών και των Πελασγών καταγομένους. Τον δε αφανισμόν των να τον επιτύχουν δια των εκ των πυριτιογόνων διοξινών προκλήσεων: α.Εκτεταμένων θανατηφόρων ασθενειών. β.
Καταστροφής, αφ’ ενός των αροδίσιων ορμών, και αφ' ετέρου των γονοσπερμάτων και γαμεκυττάρων, ήτοι: επιβολής ασπερμίας και ατοκίας.
Β.  Να επιτευχθεί γονοτυπική εξομοίωσις των υποχθονίων και επιχθονίων άψυχων και ανοημόνων  απογόνων των: Ιαπετού, Ατλαντος, Γαδείρου, Κάδμου, Σκόλοτου και Αβραάμ μετά των εμψύχων και εννοημόνων Διόσπορων και Ανδρομεδόμητρων Ελλήνων και Πελασγόνων. 
(Σημ: Κατά τους Ελληνες Μυ-θογράφους, Φιλοσόφους και Τραγωδούς, οι εκ των δράκων καταγόμενοι είναι και οι απ' αυτούς αποκαλούμενοι  Σπαρτοί και Καδμογέννετοι. Περί αυτών και της γονοτυπικής, αλλά και της φαινοτυπικής των διαφοράς από τους Ελληνες, Ο Αρχαίος Ελληνας Φιλόσοφος Δίων Χρυσόστομος, εις το έργο του: ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ (επανέκδοσις από τις εκδόσεις ΘΥΡΑΘΕΝ Θεσσαλονίκης) καταγράφοντας έναν
διάλογον, μεταξύ του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Διογένους, ο δεύτερος λέει εις τον πρώτο: «Οι Σπαρτοί έχουν σημάδι της καταγωγής τους κάποια λόγχη στο σώμα κι όποιος δεν το έχει αυτό το σημάδι, δεν θεωρείται ότι ανήκει στους Σπαρτούς. Δεν νομίζεις ότι και για τους απογόνους του Διός υπάρχει ένα σημάδι ψυχής, απ' το οποίο θα τους αναγνωρίσουν
όσοι ξέρουν να κρίνουν αν είναι απόγονοί του ή όχι;».)
Γ. Να επιτευχθεί η από τους Ελληνες και τους εκ των Πελασγών καταγομένους αφαίρεσις της ψυχής των και νοήσεώς των. Την δε αφαίρεσιν όμως θα την επιτύχουν εφ' όσον και εάν οι επιδιώκοντες και μεθοδεύοντες αυτήν, κατορθώσουν τελικώς να μεταλλάξουν τις με επίκεντρο τις Κυκλάδες εις το Αιγαίο εστιαζόμενες υπερουράνιες ψυχοφόρες και πνευματοφόρες ακτινοβολίες και φωτοχυσίες. Δηλαδή: τις ακτινοβολίες και φωτοχυσίες εκείνες, οι οποίες εκπηγάζουν εκ του Γαλαξία Ανδρομέδα και εκ των Αστερισμών της Αρκτου και του Κυνός, και όπου: μόνο τα δι' αυτών εις το Αιγαίο διαχυόμενα ηλεκτρόνια, φωτόνια, πρωτόνια, νετρόνια και νετρίνα φέρουν τα εις το «Σύμπαν της αντιύλης», ή «παράλληλο Σύμπαν» υπάρχοντα Αργόν και Προμήθειον  ήτοι: τα υπερουράνια εκείνα στοιχεία, όπου την ψυχήν και το πνεύμα διατηρούν και αναπτύσσουν. Διατηρούν και αναπτύσσουν την ψυχήν και το πνεύμα εκείνων, όπως των Ελλήνων και των εξ' αυτών και των
Πελασγών καταγομένων, όπου «εκ της φύσεως των» έχουν την πρώτην και το δεύτερο. Εν αντιθέσει: οι Εβραίοι, οι Τουρανομογγόλοι και οι εκ δράκων, λύγκων και πιθήκων καταγόμενοι «του χριστιανικού πολιτισμένου και δημοκρατικού δυτικού κόσμου» δεν έχουν ούτε την πρώτη ούτε το δεύτερο. Δεν έχουν, κατ' αρχάς, την πρώτη διότι : 
α. Αύτη «είναι το εξ ουρανού πυρ, όπου κινεί τα σώματα». Είναι δηλαδή το πυρ εκείνο, όπου ο Υιός του Ιαπετού (Ιαφέθ) αγκυλομύτης Προμηθέας «έκλεψε θήρωμα (απειροελάχιστο μόριο), με το οποίο εκκίνησε τα εκ χώματος ακίνητα, ατελή, τυφλά, άλογα και σιχαμερά πλαστουργήματά του...» .
β. Η του πρωτοπλάματός των βιοσύστασις εκπορεύεται από το αιθερικό του χάλκινου (=χαλκοπυριτικού) γένους (του κατά τον ησιόδειον πίνακα τρίτου). Του γένους δηλαδή εκείνου, «το οποίο (όπως και οι επιχθόνιοι απόγονοί του Νεοάτλαντες και Παπικολατίνοι) καταγινόταν με τα πολυστέναχτα έργα του Αρεως (του πολέμου). Και τούτο αφανίσθηκε και μπήκε εις το μουχλιασμένο παλάτι του κρυερού Αδη, χωρίς ν' αφήσει όνομα. Αν και ήτο τρομερό το πήρε ο θάνατος και έχασε το λαμπρό φως του ηλίου...».
γ. Η εκ του «κρυερού Αδη», του υποχθονίου σκοτεινού κόσμου, προέλευσις και επιστροφή του βιοστατικού των πρωτοπλάματός των αφαιρεί το δικαίωμα και την δυνατότητα να έχουν ψυχή, καθότι αύτη, και κατά τον Θείον Πλάτωνα (ΤΙΜΑΙΟΣ 12, β-ε), «προέρχεται εκ των άστρων και άμα τον θάνατον του σώματος επανέρχεται εις το άστρο από το οποίο προήλθε...».
δ. Σκοπός, συνέπεια και αποτέλεσμα της περιτομής, του άζυμου άρτου και της όστιας η διατήρησις και ενίσχυσις της εκ των χαλκοπυριτικών χημικών ενώσεως βιοσυστάσεώς των. Δεν έχουν και πνεύμα διότι: H ύπαρξις και λειτουργία του απαιτεί την ύπαρξιν της ψυχής. (Σημ: Α. Ποια και τι είναι, τα στοιχεία εκείνα, που διατηρούν και αναπτύσσουν, την ψυχήν και το πνεύμα των Ελλήνων και των εκ των Πελασγών καταγόμενων, καθώς και από πού, ποιοι και πώς τα έφεραν εις την των Θεών Καθέδραν ή Ελλάς, περισσότερες και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες εις το προσεχές έργον του γράφοντος. 
Β. Ω είναι γνωστό, οι Επιστήμονες, οι επιστημολόγοι, οι ορθολογιστές και οι ρεαλιστές ισχυρίζονται ότι: «Επιστημονική, άρα λογική και ρεαλιστική, είναι η διαπίστωσις του γεγονότος, το οποίο προκύπτει από το αποτέλεσμα σειράς πειραμάτων».
Επειδή, λοιπόν, «η διαπίστωσις ενός γεγονότος προκύπτει από το αποτέλεσμα σειράς πειραμάτων» προτείνεται εις ΕΛΛΗΝΕΣ Ιατρούς, όπως π.χ. Μικροβιολόγους, Βιολόγους, Πλαστικοχειρούργους, όπως πειραματισθούν προκειμένου να εντοπίσουν και διαπιστώσουν τις αιτίας συμβατότητας και ασυμβατότητας των εκ σιλικόνης μοσχευμάτων. Δηλαδή : Ποίας ποιότητος, χρωματικής αποχρώσεως, στοιχείων και χημικών ενώσεων είναι η σύστασις του αίματος εκείνων όπου απορρίπτουν ή δέχονται τα εκ σιλικόνης μοσχεύματα; (η οποία, ως είναι γνωστό, βασίζεται εις τις χημικές ενώσεις του πυριτίου).

_

(Μονοτονική έκδοση των σελίδων μας)

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΟΥ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Του Ἰωάννη Φουράκη

Εἴμαστε ἀρνητές καί πολέμιοι: τοῦ σκοταδιστικοῦ ἐσπεριανοῦ ὀρθολογισμοῦ, τοῦ ἀρμαγεδώνιου εὐρωχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ, τοῦ ταλμουδομαρξιστικοῦ ρεαλισμοῦ, τῆς βάρβαρης ὑλιστικῆς "Ἐνωμένης Εὐρώπης" καί τῆς ἐκ τῶν ὑποχθονίων σιωνιστῶν ἐπιβληθείσας "Νέας Παγκόσμιας Τάξης". Εἴμαστε προσωρινοί αὐτοαναχωρητές ἐκ τῆς "πολιτισμένης ἀνθρωπότητας" καί τοῦ καταστρεφόμενου αὐτοῦ πλανήτη. Ἔχουμε μετακομίσει εἰς τούς εὐαγεῖς αἰθέρες. Εἴμεθα αἰθεροβάμονες!

Γιά μας τούς αἰθεροβάμονες, τό παρελθόν εἶναι τό μέλλον, καί τό παρόν τό ἀέναο εἶναι ἕνα ἀνακυκλώμενο ρεῦμα ροής τοῦ πρώτου πρός τό δεύτερο -καί ἀντιστρόφως. Βρισκόμαστε ἐδῶ ὡς προσωρινοί μέτοικοι, καί ἀπό τούς εὐαγεῖς αἰθέρες παρακολουθοῦμε τήν ἀέναη ροή τοῦ παρελθόντος καί τοῦ μέλλοντος, τά γεγονότα πού συντελοῦνται ἐπί τοῦ πλανήτη μας. Τά παρακολουθοῦμε, ἀκοῦμε τούς ἤχους τῆς ροῆς τους, τούς παφλασμούς τους, παρατηροῦμε καί σημειώνουμε τίς ἀνακυκλήσεις τους καί τίς ἀναμορφωτικές δίνες πού προκαλοῦν. Βλέπουμε τά πάντα, παρατηροῦμε, σημειώνουμε, μελετοῦμε, συγκρίνουμε, ἀναλύουμε καί ἑρμηνεύουμε τά γεγονότα, ἐντοπίζουμε τήν ἀνακυκλητική ροή τους καί ἐπισημαίνουμε τήν πορεία τους πρός τό μέλλον. Γιά μας εἶναι πλέον ἀντιληπτές οἱ ροές τους, οἱ δίνες πού προκαλοῦν στόν πλανήτη μας, οἱ ἐπιρροές τους ἐπί τῶν κατοίκων του, Ἔλ-λήνων, ἀνθρώπων, ἀνθρωποειδῶν. Ἐμεῖς οἱ αἰθεροβάμονες, οἱ ἀποκαλούμενοι ἀπό τούς "χομο-ἀνθρωποειδεῖς" καί τούς ὑποχθόνιους πρόσκαιρους ἐξουσιαστές τοῦ πλανήτη: "τρελοί", "φαντασιόπληκτοι", "ρατσιστές", "ἐθνικιστές" κ.ἅ., Δέ βλέπουμε ἁπλῶς, ἀλλά διαπιστώνουμε σαφῶς καί ἐπισημαίνουμε εὐκρινῶς:

Α. Τήν ἀνατροπή τοῦ σύμπαντος καί τήν τροπή τοῦ Ἡλίου μας καί κατά συνέπεια τήν ἀντιστροφή τῶν οὐρανίων πόλων καί ἐκείνων τοῦ ἠλιακοῦ μας συστήματος καί τοῦ πλανήτη μας.

Β. Τήν ἐπανάληψη τῆς "Διενέξεως Ἀτρέως - Θυέστου" (βλ. τόν Πολιτικό τοῦ Πλάτωνα, περί τοῦ μύθου τῆς Χρυσῆς Ἀμνάδος), δηλαδή τή μετακίνηση τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου, κατά τήν ὁποία θά βρίσκονται ἐγκατεστημένοι στούς πόλους καί παραλλήλους τῆς οὐράνιας σφαίρας: γιά 3229 ἔτη ὁ Ὑδροχόος στό βόρειο πόλο (περίοδος ἀτομικής καί συλλογικής αὐτογνωσίας τῶν Ἔλ-λήνων καί Ἑλληνογενῶν, καί πνευματοφορίας καί ἀνιδιοτελούς προσφορᾶς τους πρός τά φύλα καί γένη πού προέρχονται ἀπό τούς Πελασγούς, Αἰγαιοκρῆτες, Ἐριχθειδεῖς), ὁ Λέων γιά 2680 ἔτη στό νότιο πόλο (περίοδος ἀφοσίωσης τῶν Ἔλ-λήνων καί Ἑλληνογενῶν πρός τούς Ἠλιακούς Θεούς, καί πίστης καί λατρείας τοῦ πνευματοφόρου Ἑλληνισμοῦ Οἰκουμενικῆς Ἐπικράτησης), ὁ Ταῦρος γιά 1840 ἔτη στό βορειοδυτικό παράλληλο (περίοδος ἐπανεπαφής καί ἐπανασμίξεως τῶν Ἔλ-λήνων μέ τούς θεούς πατέρες τους καί μέ τούς ὁμόσπορους ἀδελφούς τους τοῦ Γαλαξία τῆς Ἀνδρομέδας, τῶν Ἀστερισμῶν τοῦ Κυνός, τοῦ Ὠρίωνος, τοῦ Βέγα, τοῦ Ταύρου καί τοῦ Ἐ' τοῦ Λαγοῦ) καί γιά 1700 ἔτη ὁ Σκορπιός στό νοτιοανατολικό παράλληλο (περίοδος αὐτό-ἀποναρκώσεως τῶν Ἔλ-λήνων καί Ἑλληνογενῶν, ἐπανενεργοποίησης τῶν φυλετικῶν καί μνημικῶν τούς κυττάρων, καί ἐπανόδου στά ἱερά καί στούς ναούς τῆς Λητοῦς, τοῦ Ἀπόλλωνος καί τῆς Ἀρτέμιδος.

Γ. Τήν ἀρχόμενη καί ἐπιταχυνόμενη ἐπαναδιάνοιξη τῶν διαγαλαξιακῶν καί διαστρικῶν πυλῶν καί διαύλων Ἀνδρομέδας - Ἰάρδανου - Κυνός καί Ἡλίου μας.

Δ. Τήν ἐπί τῆς Ἑλλάδος (Ἕλλα= θεῶν Καθέδρας) σταδιακῆς καί σταθερή ἐπανεστίαση καί διάχυση ψυχοφόρων, αἰθεροφωτονιακῶν ἰοντονιακῶν, βαρυτονιακῶν, νετρινονιακῶν καί ἀκτινοβολιῶν καί φωτοχυσιῶν ἀπό τούς Γαλαξίες Ἀνδρομέδας - Ἰάρδανου (ἐκφράσεις τῶν ὑπερουσίων δυνάμεων τοῦ ὑπέρτατου Διός καί τῆς ὑπέρτατης Ρέας), τόν Ἀστερισμό τοῦ Κυνός (πού ὁ μέγιστος ἀνάμεσα στούς 95 ἥλιους τοῦ εἶναι ὁ Σείριος, δηλαδή ὁ θεός Ἀπόλλων, ὁ ὁποῖος πλέον ἐστιάζει τίς ὑπερούσιες ἀκτινοβολίες τοῦ μόνο στίς νήσους Κυκλάδες) καί τοῦ Ἡλίου (τοῦ θεοῦ Ὑπερίωνα).

Ε. Τήν ἐπανασυγκότηση τῆς θρησκείας τῶν Ἔλ-λήνων δηλαδή τῶν Υἱῶν καί τῶν θυγατέρων τοῦ Διός καί τῶν Ὀλυμπίων (οὐρανίων ) θεῶν, καί τήν ἐπαναλειτουργία τῶν ἱερῶν καί τῶν ναῶν τους.

7Τήν ἐπανάθεση στή Γῆ τοῦ Ὀμφαλοῦ τοῦ Διός ἀπό τή νύμφη Νηίδα...

Οἱ Κουρῆτες καί οἱ Κορυβάντες τῆς Νίδας, καί οἱ Ὀργιομύστες καί Ἱεροφάντες τῆς Τάρας ὁλοκληρώνουν τήν ὕφανση τοῦ τρισυπόστατου-τριγωνικοῦ-προστατευτικοῦ "πέπλου" τῆς Ἕλλα καί τῶν Ἔλ-λήνων. Ἐπανυφαίνουν καί σχηματίζουν τό πέπλο, καί οἱ αἰθεροβάμονες ἀκοῦνε τούς ἤχους τῆς Δημιουργίας, καί τούς ἤχους τῶν ὑδάτων τοῦ Ἰαρδάνου πού ρέουν φέρνοντας στόν πλανήτη μας τούς Εὐγενεῖς, Ἀγαθούς καί Μέροπες ἀνθρώπους. Καί οἱ Ἀμνησιάδες Νύμφες ὁριστικοποιοῦν πλέον τήν προτελευταία ἀπό τίς ἐννεάμηνες περιόδους ἐπανακυοφορήσεως τοῦ ἀναγεννημένου Ἔλ-ληνισμοῦ, δηλαδή τήν θεογονία-κοσμογονία-ἀνθρωπογονία τῆς θρησκείας τῶν Υἱῶν καί Θυγατέρων τῶν Οὐρανίων Θεῶν.

Ἐνῶ ὅμως τό παρελθόν συγκροτεῖ, ὠθεῖ καί κατευθύνει τό μέλλον, ὁριστικοποιώντας τήν ἀναγέννηση τοῦ Ἔλ-ληνισμοῦ, κάποιες σκόρπιες, ἄλογες καί ἀνόητες κραυγές κάποιων ἄστοχων παπαγάλων, διαταράσσουν κάπως τούς τεκνοποιητικούς παλμούς. Δυστυχῶς τήν διατάραξη αὐτή πραγματοποιοῦν -ἤ ἐπιχειροῦν νά τό κάμνουν- ἁγνοί μέν ζηλωτές τῆς θρησκείας τῶν Ἔλ-λήνων, οἱ ὁποῖοι ὅμως δέν ἔχουν:

Α. Ποτέ εἰσέλθει, ὄχι μόνο στό Ἄβατον ἤ τό Ἱερόν τῆς Δήμητρας-Περσεφόνης, ἤ τοῦ Διονύσου-Ἀπόλλωνος, ἤ τῆς Ἀθήνας-Ἡφαίστου, ἀλλά οὔτε κᾶν στό Ναό τους. Δέν ἔχουν κᾶν εἰσέλθει στή γεωφυσική περίμετρο τοῦ χωροχρονικοῦ τούς προαυλίου...

Β. Ποτέ καθαρθεῖ ἀπό τόν Καρμάνωρα ἤ τόν Τροφώνιο, οὔτε κᾶν ἔχουν καθαρθεῖ ἔστω διά τῆς αὐτογνωσίας. Κατά συνέπεια δέν ἔχουν λουστεῖ στά ὕδατα τοῦ Ἰάρδανου καί στό Οὐράνιον Πῦρ. Ἑπομένως δέν ἔχουν λάβει τή Θεία Χάρη μέσω τῆς μετάληψης τοῦ αἵματος τοῦ Διονύσου καί τοῦ σώματος τῆς Δήμητρας...

Γ. Καί εἶναι ἀμύητοι στά μυστήρια τῆς θρησκείας τῶν Ἔλ-ληνῶν καί κατά συνέπεια βέβηλοι πού τολμοῦν νά ὁμιλήσουν γιά τά θεῖα...

Ἄν καί αὐτοί -κατά παραχώρηση- μποροῦν ἴσως νά θεωρηθοῦν ἁγνοί ζηλωτές τοῦ Ἔλ-ληνισμοῦ, μέ τό νά ἐμφανίζονται ὡς "Μύστες" καί "Ἱερεῖς τῆς Ἐλευσίνας καί τῶν Δελφῶν", ὑπονομεύουν ἀσυνείδητα -ἄν ὄχι ἐνσυνείδητα- τήν ἀναγέννηση τῆς ἑλληνικῆς θρησκείας. Καί τήν ὑπονομεύουν μέ τό νά ἐμφανίζονται σέ κάποιες περιστασιακές τηλεοπτικές ἐκπομπές σκανδαλοθηρικού περιεχομένου, κραυγάζοντας ἄλογα καί ἀνόητα: "Ἐμεῖς οἱ ὀπαδοί τῆς ἑλληνικῆς θρησκείας, ναί, εἴμαστε εἰδωλολάτρες ...". Ξεχνοῦν ὅτι τό ἴδιο λαλήθηκε ἀπό τούς ζηλωτές ὡς ἀπάντηση στούς Ἰουλιανό, Θεοδόσιο καί Κύριλλο Ἀλεξανδρείας: "Οἱ Ἐθνικοί (δηλ. οἱ Ἕλληνες) εἶναι εἰδωλολάτρες...". Ξεχνοῦν ὅτι μέ τίς δηλώσεις τούς αὐτές δίνουν τή βάση σέ ψευτο-ἱερεῖς καί σικάριους νά κατηγοροῦν μέ ψεύδη τήν πίστη τῶν προγόνων μας. Μέ κανέναν τρόπο δέν πρέπει νά ἐπιτρέπεται σέ ἀπόγονους τοῦ φωτοφόρου Δευκαλίωνα, νά δίνουν τό δικαίωμα σέ ὑπηρέτες τῶν ἀπογόνων τῶν ὑποχθονίων γιά νά λαλήσουν ὅτι οἱ "Ἐθνικοί (οἱ Ἕλληνες) εἶναι εἰδωλολάτρες...". Διότι οἱ Ἔλ-ληνες εἶναι Υἱοί τῶν θεῶν καί ὡς θεοί ἐπί τῆς Γαίας δέν εἶναι δυνατόν νά λάτρευσαν ἤ νά λατρεύουν τά εἴδωλα. Ἤδη ἔχει ἀρχίσει ἀναγέννηση τοῦ Ἔλ-ληνισμοῦ καί γεωδημογραφική ἐπανασυγκρότηση καί ἐπανένωση τῆς μητροπόλεώς του: τῆς Ἑλλάδας.

Γι΄ αὐτόν τό λόγο, δέν πρέπει οἱ Ἔλ-ληνες νά συγκρουσθοῦν μέ τούς ὁμοσπόρους καί πνευματικούς ἀδελφούς τους, τούς Ἑλληνορθόδοξους. Δέν πρέπει καί διότι οἱ τελευταῖοι -ἐκτός ἀπό τό ὅτι εἶναι συντριπτική πλειοψηφία τῶν πολιτῶν τῆς Ἑλλάδας (πού πρέπει νά τούς σεβαστοῦν στό ὄνομα τῆς Δημοκρατίας), ἐπιπλέον δέν ἔχουν τελεσίδικα ἀπό-ψυχοποιηθεῖ καί ἀποχαυνωθεῖ ἀπό τά Ἀμβρααμικά διδάγματα καί δόγματα, οὔτε ἔχουν τελείως ἀλλοτριωθεῖ. Μάθετε ὅτι αὐτοί τήρησαν καί τηροῦν ΟΛΑ τά λειτουργικά καί τελετουργικά μυστήρια τῆς θρησκείας τῶν Ἔλ-λήνων. Ἀπό τόν 9ο μ.Χ., συνέβαλαν καί συμβάλλουν, ὄχι μόνο στή σταδιακή καί σταθερή ἀνασυγκρότηση τῆς φυλετικῆς, ἐθνικῆς, πνευματικῆς καί πολιτιστικής ταυτότητας τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά καί στήν ἀνάπτυξη ὅλων τῶν ἀρχῶν, ἀξιῶν καί παραδόσεων τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ναί, εἴμαστε Ἔλ-ληνες, καί ὄχι πολίτες τῆς τεχνικά κατασκευασμένης ἑλληνικῆς πολιτείας ἀπό τούς Φραγκο-Λατίνους καί τούς σκοταδιστές παπικούς. Ναί, πατέρας μας εἶναι ὁ φωτοδότης Δίας καί δέν εἴμαστε "ἀπόγονοι" τῶν ἀλλοεθνῶν σκοταδιστῶν Ἀβραάμ καί Ἰακώβ. Ναί, ὑμνοῦμε τούς Ὀλύμπιους θεούς-πατέρες μας. Ναί, ἱστορικός μας Χριστός εἶναι ὁ Ἀπολλώνιος ὁ Τυανεύς! Ναί, Εὐαγγέλια μας εἶναι τά θεόπνευστα ἔργα τῶν Ἡσιόδου, Ὁμήρου, Πυθαγόρα, Φερεκύδη, Ἀριστοτέλη, Πλάτωνα, Αἰσχύλου, Εὐριπίδη, Σοφοκλή, Ἀπολλώνιου Ρόδιου, Πλουτάρχου καί τῶν χιλιάδων ἄλλων σοφῶν, θεολόγων, μυστῶν καί προγόνων μας...

Ὄχι, δέ δεχόμαστε τό Χριστιανισμό ὅπως μας ἔχει ἐπιβληθεῖ, ἀλλά δέν ἀπορρίπτουμε τήν Ἑλληνορθοδοξία. Δέν τήν ἀπορρίπτουμε ὄχι μόνο γιατί τῆς ὀφείλουμε πολλά, ἀλλά καί ἐπειδή οἱ ἀκολουθοῦντες αὐτήν ἦταν καί θά εἶναι συμπορευτές μας στήν πορεία πού χαράχτηκε ἀπό τούς πατέρες μας, πού προστατεύουν τήν ἀναδημιουργία τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ἑλλάδας. Δέν πρέπει νά ξαναπέσουμε στήν παγίδα τῶν Ἰουδαίων καί τῶν ὑποτακτικῶν τούς μυστικῶν ἑταιρειῶν καί βδελυρῶν δογμάτων, καί νά συγκρουστοῦμε μέ τούς Ἑλληνορθόδοξους ἀδελφούς μας. Δέν πρέπει ἐπίσης νά πέσουμε στήν παγίδα πού ἔχει ἀνοιχτεῖ -ἀπό τά σχέδια τους καί διά λογαριασμό τους-μέ τά χέρια τῶν ἀμύητων καί τῶν βέληλων πού κυκλοφοροῦν ἀνάμεσά μας καί αὐτοαποκαλοῦνται "ἀπόγονοι θεῶν", ἐνσάρκωση τοῦ μεγάλου Ἀλεξάνδρου" καί "ἀνακηρυχθέντες ἐκ θείας βουλῆς ἀρχηγοί τῆς Μακεδονίας".(Οἱ ὁποῖοι, ἐπιπλέον, πρεσβεύουν γραμμές διχοτόμησης τῆς Ἑλλάδας καί τοῦ πολύτροπου ἔλ-ληνικοῦ πνεύματος).

Ἐπίσης δέν πρέπει νά ξαναπέσουμε στήν παγίδα αὐτῶν πού κυκλοφοροῦν ἀνάμεσά μας ὡς "αὐτοστρατευμένοι ἀνιδιοτελῶς εἰς τήν ὑπεράσπιση τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ἑλλάδας", "χορηγοί", καί "συντονιστές" τῶν ἀνά τόν πλανήτη μας "ἑλληνοκεντρικῶν ὁμάδων, ὀργανώσεων καί ἐρευνητῶν", ποικιλόμορφων πρακτόρων καί ὑποτακτικῶν. Ὄχι ἄλλες διασπαστικές καί διχαστικές κραυγές καί συνομωσίες. Ὄχι τώρα πού ὁ Ἑλληνισμός ἄρχισε τήν ἀναγεννητική τοῦ πορεία.

Ὄχι τώρα πού ὁ πλανήτης μας καί οἱ ἐπ΄ αὐτοῦ διαβιοῦντες Εὐγενεῖς, Ἀγαθοί καί Μέροπες Ἄνθρωποι, ἐναποθέτουν τά ὄνειρα καί τίς ἐλπίδες τους καί πάλι στούς Ἔλ-ληνες, γιά τή λύτρωση καί ὁριστική ἀπαλλαγή τους ἀπό τά δεινά τοῦ συνωμοτικοῦ καί σιωνιστικού σκοταδισμού.

Ὄχι στήν καλλιέργεια, ἀνάπτυξη καί προβολή ἀφορμῶν καί αἰτιῶν ἑνός καινούργιου διχασμοῦ. Ὄχι τώρα πού Ἑλλάδα ὡς ἑστία καί μητρόπολη τῶν Ἔλ-λήνων (ἀκόμη καί ὡς τυπική μόνο ἐπαρχεία τῆς μισελληνικῆς Δύσης), ἀνεξαρτήτως ἀπό τίς κυβερνήσεις της, ἔχει ἀρχίσει καί ἐπιταχύνει τίς αὐτογνωσιακές καί πνευματικές τῆς διαδικασίες, ἀλλά καί τίς στρατηγικό-πολιτικές τῆς προετοιμασίες, γιά τήν ἐκστρατεία της πρός Ἀνατολή καί Δύση, γιά νά ἀπελευθερώσει τά ἀπειράριθμα ἑκατομμύρια τῶν ἀπογόνων τοῦ Ἀριστίωνα , τοῦ Περσέα, τοῦ Διονύσου, τοῦ Ἠρακλῆ, τοῦ Ἴωνα καί τοῦ Ἀλεξάνδρου, ἀπό τήν πνευματική φυλακή τους καί νά τούς ἐπανεισαγάγει στή Δελφική Ἀμφικτυονία...

Βοηθῆστε στήν ἐπανασύσταση τῆς θρησκείας τῶν Ἔλ-λήνων καί στήν ἐπαναλειτουργία τῶν ἱερῶν της, τῶν ναῶν καί τῶν μυστηρίων της. Ἀπορρίψτε στόν Τάρταρο τίς ἐπιταγές τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀλλά ἀρνηθεῖτε τή βιαστική ἀπόρριψη τῆς Ἑλληνορθοδοξίας, καί τήν ἀνόητη καί παράλογη διαμάχη καί σύγκρουση μ΄αὐτή. Ἦρθε ὁ καιρός γιά συνταρακτικές παγκόσμιες καί συμπαντικές ἀλλαγές, καί πρέπει νά σταθοῦμε ἐλπιδοφόροι καί ἐνωμένοι ἀπέναντι στό κοινό πεπρωμένο μας...

Δημοσιεύθηκε στό Περιοδικό ΑΒΑΤΟΝ τεῦχος 1, ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1999

ΠΥΘΙΟΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΜΟΣ Β΄

ΠΥΘΙΟΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΜΟΣ Β  - Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ
Δημοσιεύθηκε στό περιοδικό STRANGE τεῦχος 3, Αὔγουστος 1998

H κατανόηση καί αὐτοῦ τοῦ Πυθιονικοῦ Χρησμοῦ θά εἶναι δύσκολη. Στή δύσκολη ἐννόησή του συμβάλλει σαφῶς καί πρόχειρη καί δυσνόητη ἐπίσης ἑρμηνεία του. Τούτη ὅμως δέν εἶναι δυνατόν νά γίνει εὐκολονόητη. Ακόμη καί ὁ γράφων πού τήν ἐπιχειρεῖ, ἀδυνατεῖ νά τήν ἐννοήσει. Ἀδυνατεῖ νά τήν ἑρμηνεύσει, ἀλλά καί νά τήν διατυπώσει μέ κατανοητές λέξεις, φράσεις καί προτάσεις. Τήν ἀδυναμία τοῦ αὐτή ἐνισχύει καί διευρύνει διδαχή τοῦ θειοφόρου Ἠράκλειτου: «Ὁ ἄναξ εἰς τόν ὁποῖον ἀνήκεί το ἐν Δελφοίς μαντεῖον, οὔτε ἀποκαλύπτει τά πράγματα, οὔτε τά ἀποκρύπτει, ἀλλά μόνον δίδει σημεῖα περί αὐτῶν ...».

Αὐτή μεγάλη διδαχή ἀποτελεῖ ἕνα ἀκόμη ἀνυπέρβλητο φραγμό στό νά ἐπιχειρηθεῖ καί κυρίως νά κατορθωθεῖ ἑρμηνεία καί κατανόηση ἑνός προαναγγελτικοῦ χρησμοῦ, πού εἰπώθηκε πρίν ἀπό μιά δεκαετία ἀπό τό γράφοντα, πού οὔτε καί ὁ ἴδιος δέν μπορεῖ νά ἐννοήσει. Ὁ χρησμός αὐτός ἔλεγε καί λέγει: «...Αὐτή εἶναι μία ἐκ τῶν βασικῶν αἰτιῶν ἀναστολῆς καί ὁριστικῆς ματαιώσεως τοῦ προγράμματος Πόλεμος τῶν Ἄστρων, διότι τό πρόγραμμα αὐτό ἔχει στηριχθεῖ «εἰς τήν ἐνιαία ἀρνητικήν δυναμικήν τοῦ πεδίου αὐτοῦ καί τῶν κυρίων καί δευτερευόντων διαύλων του». Ἐκεῖνοι -ὅποιοι κι ἄν εἶναι αὐτοί -οἱ ὁποίοι ἔχουν κατορθώσει νά ἐνεργοποιήσουν το πεδίον αὐτό καί τούς διαύλους του, δύνανται δι' αὐτῶν, ὅπως ἔχουν ἀποδείξει, νά προκαλέσουν (κυρίως εἰς τό δυτικόν ἠμισφαίριο) ἀλλεπάλληλους καταστρεπτικούς τυφῶνες καί σεισμούς καί ἄλλα δεινά...». (βλ. Τά (Πρό)Μηνύματα τῶν Δελφῶν, σέλ. 114).

Ὁ χρησμός τοῦτος γράφτηκε τό Νοέμβριο τοῦ 1988. Τά λαληθέντα ἀπ' αὐτόν, τήν περίοδο ἐκείνη, ἀποτυπωμένα γεγονότα ἦταν ἀκατανόητα καί «ἀποκυήματα τῆς σχιζοφρενικῆς φαντασίας ἑνός τρελοῦ...». Ἀνεξαρτήτως ὅμως ἀπό τό ἄν αὐτά ἦταν «ἀποκυήματα...», συνέβησαν: Τό πρῶτο ἀπό τά προαναγγελθέντα τούτα γεγονότα, εἶναι το περί τῆς «ματαιώσεως τοῦ προγράμματος Πόλεμος τῶν Ἄστρων ἀπό τούς Ἀμερικανούς (βλέπε τούς ἐπικυρίαρχους τῶν κατοικούντων στίς Η.Π.Α. καί στίς ἀποκαλούμενες «πολιτισμένες χῶρες τῆς Δύσης», ὑποχθονίους Γκρίζους ἤ Τουρανοσημίτες)...». Τό δεύτερο ἀπό τά προαναγγελθέντα αὐτά ἐπικείμενα (γιά τότε) γεγονότα εἶναι « εἰς τό δυτικόν ἠμισφαίριον πρόκλησις ἀλλεπάλληλων καταστρεπτικῶν τυφώνων καί καταιγίδων». Γιά τήν ἤδη ἐξελισσόμενη πορεία τοῦ δεύτερου ἀπ' αὐτά τά γεγονότα, ὅσα χαράσσονται ἀκόμη ἀπό τό «Μικρό Θεό» (Ἔλ Νίνιο) , τά μηνύματα καί σήματα εἶναι πολλά. Αὐτά ὅμως δέν ἔγιναν καί δέν γίνονται κατανοητά οὔτε καί ἀπό τούς ἐξειδικευμένους ἀστροφυσικούς, γεωφυσικούς κ.α. ἐπιστήμονες. Αὐτά τά ἐννοοῦν μόνο οἱ μή ἐπιστήμονες αἰθεροβάμονες. Μόνο αὐτοί, «πετώντας καί διαβιώντας εἰς τά σύννεφα», μποροῦν νά τά διαβάσουν, νά τά ἀποκρυπτογραφήσουν καί νά τά ἐννοήσουν.

Οἱ ἴδιοι ἐπίσης, μποροῦν νά μελετήσουν, νά ἀποκρυπτογραφήσουν καί νά ἐννοήσουν τή σκοπιμότητα καί τούς ἀντικειμενικούς στόχους τῆς κοινοποίησης καί διαρροῆς ἀπό τούς ἀστροφυσικούς κ.λπ. ἐπιστήμονες, τῶν σχετικῶν τούς ἐπιλεκτικῶν μελετῶν, ἀνακοινώσεων καί πληροφοριῶν, οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται στήν ἀποστολή καί πορεία τοῦ (κατ' αὐτούς) «Μικροῦ Θεοῦ» (Ἔλ Νίνιο) καί τοῦ κατά τούς αἰθεροβάμονες: «Τέκνου τῆς Στυγός καί Υἱοῦ τοῦ Πάλλαντος Ζήλου». Θά εἶναι πολύ ἀργά γιά τούς ἐπιστήμονες αὐτούς καί κυρίως γιά τούς πατρόνους τους, Γκρίζους Τουρανοσημίτες Ἱερεῖς, ὅταν θά ἀρχίσουν νά ἀντιλαμβάνονται ποιός πράγματι εἶναι ὁ «Μικρός Θεός» καί ποιῶν τήν προαναγγελτική ἀποστολή ἐκτελεῖ.

Τόν Ἰούνιο τοῦ 1996, σέ συνέντευξή μου στό περιoδικό Τρίτο Μάτι (πού παραδόξως δημοσιεύτηκε τόν Aπρίλιο τοῦ '97, βλ. τεῦχος 61, σέλ. 13) ὁ διακεκριμένος συγγραφέας καί μελετητής Παντελής Γιαννουλάκης, μοῦ ἔθεσε τήν ἐξῆς ἐρώτηση: «Μιλᾶτε γιά τήν ἄμεση «ἐπιστροφή τῶν θεῶν», ὅπως ἄλλωστε πολλοί ἐρευνητές ὁ Νταίνικεν λ.χ. ἐπίσης ἐπισημαίνει παρόμοια πράγματα. Ἔχετε ἐπίσης μιλήσει στό παρελθόν γιά τήν ἀλλαγῆ τῆς γωνίας ἐκλειπτικῆς τῆς Γῆς, πού ἐπιτρέπει στήν ἀκτινοβολία τοῦ Σείριου νά ἐπιδρᾶ ἐντονότερα στόν πλανήτη. Ἔχετε ἀκόμη ἀναφερθεῖ στίς διαφοροποιήσεις στό γενετικό κώδικα τῶν ἀνθρώπων, πού ὀφείλονται σέ ἀστρικές ἐπιρροές καί -κάτι γιά τό ὁποῖο ἐπιβεβαιωθήκατε πανηγυρικά -ἕναν κομήτη ποῦ θά ἔρθει! Σήμερα, πῶς τά συνδέετε ὅλα αὐτά;...». Στήν ἐρώτηση τούτη, ἔλαβε τήν ἀκόλουθη ἀπάντηση:

Ὁ Nταίνικεν εἶναι ἐπίσης ἐνημερωμένος πολύ καλά γιά ὅλα αὐτά, καί δέν εἶναι τυχαῖο τό περιβόητο ταξίδι τοῦ στήν Κρήτη καί εἰδικά στόν Τσούτσουρο. Ἐκεῖ κρύβονται μεγάλα μυστικά τῆς φυλῆς... Λοιπόν, γιά ἐρευνῆστε νά μάθετε γιά τό εἰδικό ἀεροπλάνο ποῦ ἔχει τό Πανεπιστήμιο Θράκης, τό ὁποῖο τό χρησιμοποιεῖ γιά νά ἐρευνήσει τή στρατόσφαιρα! Τί ἐρευνοῦν; Πρόκειται γιά ἕνα ἀπό τά πολλά σχετικά προγράμματα πού γίνονται αὐτή τή στιγμή καί τό συγκεκριμένο τοῦ Πανεπιστημίoυ Θράκης γίνεται σέ συνεργασία μέ γνωστό εὐρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Τό ἀερoπλάνo εἶναι πολύ προηγμένης τεχνολογίας καί εἶναι εἰδικά κατασκευασμένο στή Γερμαvία, γι' αὐτόν τό σκοπό. Ψάξτε νά βρεῖτε τί σχέση ἔχουν αὐτά μέ τό ἀστεροσκοπεῖο τῆς Πύλου, πού βρίσκεται 4.000 πόδια κάτω ἀπό τή θάλασσα, πού τό στήνει τό Πανεπιστήμιο Κρήτης! Κι ἔχω νά σᾶς πῶ πολλά γιά τό Πανεπιστήμιο Κρήτης καί ἐτοιμάζoυν ἐκεῖ... Τό ξέρετε ὅτι αὐτό τῆς Πύλου, εἶναι ἀκριβῶς στόν ἀντίποδα τοῦ ἀντίστοιχου ἀστεροσκοπείου τῆς Χαβάης; Γιατί ἄραγε τό ἀστεροσκοπεῖο στήν Ἀθήνα, ὅλο τό καλοκαίρι ἦταν στραμμένο συνεχῶς στόν πλανήτη Δῖα; Τί σήματα εἶναι αὐτά ποῦ συλλαμβάνουν ἀπό τό διάστημα οἱ προηγμένης γερμανικῆς τεχνoλoγίας κεραῖες του; Γιά ποιόν λόγο ἔγινε ἀπό ἀστροναῦτες ἐπαναρρύθμισή του διαστημικού τηλεσκοπίου Χαμπλ ποῦ βρίσκεται σέ τροχιά; Τί προσπαθοῦν νά δοῦν πού δέν τό εἶχαν συμπεριλάβει στή ρύθμιση τοῦ τηλεσκοπίου καί ἔκαναν αὐτή τήν ἐπιχείρηση γιά νά τo στρέψουν πρός τά ἐκεῖ, λέγοντας τή δικαιολογία ὅτι, «Οἱ φακοί τοῦ ἤταv στραβοί» καί πῆγαν νά τούς διορθώσουν; Μήπως ὅλα αὐτά καί ἄλλα τόσα εἶναι ἕνα συνδυασμένο πρόγραμμα; Καί ποῦ στοχεύει; Τί ψάχνουν νά βροῦν; ἤ μήπως -λέω μήπως -θέλουν νά ἐντοπίσουν καί νά ἐπιβραδύνουν τήν ἔλευση τῶν θεῶν; Μήπως ὅλα αὐτά σχετίζονται μέ τήν «ἀποστολή» ἑνός οὐρανίου σώματος πού πλησιάζει τή Γῆ, πού ἔρχεται γιά νά ἀλλάξει τό γεvετικό κώδικα πολλῶν εἰδικῶν ἀνθρώπων στόν πλανήτη καί νά ἐπιφέρει ἀλλαγές στόν πολιτισμό;...».

Ἡ περί τοῦ ἀστεροσκοπείου τῆς Πύλου ἀνωτέρω ἀπάντηση ἦταν καί εἶναι ἀναμφισβήτητα Πυθιονικός Χρησμός. Τούτη, ἑπομένως, δέν ἔγινε ἀπόλυτα κατανοητή οὔτε καί ἀπό αὐτόν πού ἔθεσε τό ἐρώτημα καί τήν ἔλαβε. 'Ὅπως. καί ὁ διατυπωμένος ἀπ' αὐτή χρησμός ἦταν ἀκατανόητος, ἔτσι καί παρακάτω προσπάθεια ἑρμηνείας του θά εἶναι -ἄν ὄχι πλέον τελείως ἀκατανόητη τουλάχιστον δυσνόητη. Οὔτε οἱ ἐξειδικευμένοι ἀστροφυσικοί ἐπιστήμονες, ἀλλά οὔτε καί οἱ ἐξ αὐτῶν συμμετέχοντες στό πρόγραμμα τοῦ ἀστεροσκοπείου τῆς Πύλου, Πρόγραμμα Σούπερ Καμιοκάντε.... (!), γνωρίζουν ἤ μποροῦν νά κατανοήσουν, τούς ἐναντίον τοῦ πλανήτη μας καί τῶν ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων πού τόν κατοικοῦν, πολυδιάστατους στόχους αὐτῶν πού σχεδίασαν, χρηματοδότησαν, δημιούργησαν καί ἔχουν ὑπό τόν ἀπόλυτο ἔλεγχό τους τό ἀστεροσκοπεῖο τῆς Πύλου καί τό προαναφερθέν πρόγραμμα.

Τό ποιοί κατευθύνουν αὐτό τό πρόγραμμα, μποροῦν νά τό κατανοήσουν μόνο μερικοί μή ἐπιστήονες, ἀλλά «τρελοί» καί αἰθεροβάμονες. Μόνον αὐτοί ἔχουν τή δυνατότητα νά ἑρμηνεύουν κάποιους ἐπιστημονικούς δήθεν χρησμούς, πού κατά καιρούς δίνονται ὑπό μορφή εἰδήσεων, ἐπιστημονικῶν ἀναφορῶν, συνεντεύξεων καί ἀνακοινώσεων σέ ἐπιστημονικά συνέδρια. Μιά τέτοιας μορφῆς καί σκοπιμότητας ἀνακοίνωση εἶναι καί ἐξ ὀνόματος 120 ἀστροφυσικῶν ἐπιστημόνων, πού δόθηκε στίς 5 Ἰουνίου 1998 στό Τόκιο, ἀπό τόν πρόεδρο τοῦ τμήματος Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πενσυλβάνια των Η.Π.Α., Πώλ Λάνγκακερ. Aποσπάσματά της, καθώς καί σχετικές φωτογραφίες δημοσιεύθηκαν καί σέ μερικές ἑλληνικές ἐφημερίδες. Σέ μιά ἀπ' αὐτές (Ἐλευθεροτυπία, 06/06/98), σέ δημοσίευμα μέ τίτλο: «Βρήκαν τή Χαμένη Μάζα τοῦ Σύμπαντος», ὑπάρχει μιά φωτογραφία τμήματος τῶν ἐγκαταστάσεων στό βυθό τῆς θάλασσας τῆς Πύλου, τοῦ ὑποθαλάσσιου ἀστεροσκοπείου.

Στή φωτογραφία αὐτή φαίνονται τεράστια βυθισμένα μπαλόνια. Ἡ λεζάντα τῆς γράφει: «Φωτοπολλαπλασιαστές τοῦ τηλεσκοπίου Νέστωρ πού ἀνιχνεύει Νετρίνο στό διάστημα ἀπό τό βαθύτερο σημεῖο τοῦ Ἰονίου, ἀνοικτά τῆς Πύλου. Μέ τό πείραμα Σοῦπερ Καμιοκάντε σέ δεξαμενή ἀνακάλυψαν ὅτι τά Νετρίνο πάλλονται, ἄρα ἔχουν μάζα...». Στό σχετικό ἄρθρο πού ἀκολουθεῖ τό ὁποῖο στάλθηκε ἀπό τό Τόκιο μεταξύ ἄλλων ἀναφέρεται: «Τό κομμάτι πού ἔλειπε ἀπό τό Σύμπαν, προκαλώντας τήν ἀπορία τῶν ἐπιστημόνων καί ἀποτελώντας ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα μυστήρια τῆς Φυσικῆς, ἀνακοίνωσε ὅτι ἀνακάλυψε μιά διεθνής ὁμάδα ἐπιστημόνων, διαπιστώνοντας ὅτι ἕνα μικροσκοπικό ὑποατομικό σωματίδιο, τό Νετρίνο, ἔχει μάζα. ...Τό πείραμα Σούπερ Καμιοκάντε τῶν 120 ἐπιστημόνων προκάλεσε μεγάλη αἴσθηση στόν ἐπιστημονικό κόσμο... Τά Νετρίνο εἶναι πολύ δύσκολο νά ἐπισημανθοῦν. Δέν ἔχουν ἠλεκτρική φόρτιση καί εἶναι τόσο μικρά, ὥστε διαπερνοῦν τήν ὕλη χωρίς νά ἀφήνουν σημάδια. Ἡ ὁμάδα Καμιοκάντε, στήν ὁποία συμμετέχουν ἐπιστήμονες ἀπό Ἰαπωνία, Η.Π.Α., Γερμανία, Πολωνία, Χρησιμοποίησε μιά τεράστια δεξαμενή μέ 50.000 τόνους νερού, προκειμένου νά ἐντοπίσει μερικά ἀπό τά τρισεκατομμύρια Νετρίνο πού φτάνουν στή Γῆ κάθε δευτερόλεπτο. Ἄν καί δέν μπόρεσαν νά μετρήσουν τή μάζα τοῦ Νετρίνο, διαπίστωσαν ὅτι ὁρισμένα ἀπ' αὐτά πάλλονται ἤ ἀλλάζουν τύπο, καθώς περνοῦν μέσα ἀπό τό διάστημα ἤ τήν ὕλη. Ἡ θεωρία λέει ὅτι ὁτιδήποτε πάλλεται, διαθέτει μάζα...».

Μετά ἀπό τρεῖς μέρες, στίς 10/06/98, ἴδια ἐφημερίδα δημοσιεύει ἕνα ἐκτενέστερο καί κάπως ἀναλυτικότερο σχετικό κείμενο, μέ τίτλο: «Νετρίνο: τό Κλειδί γιά τήν Κατανόηση τοῦ Σύμπαντος». Σ' αὐτό, ἐπαναδημοσιεύει τήν ἴδια μέ φωτογραφία, μόνο πού αὐτή τή φορά εἶχε τή λεζάντα: «Οἱ ἐγκαταστάσεις στήν Πύλο, ὅπου γίνονται σημαντικά πειράματα μέ τή συμμετοχή Ἐλλήνων καί ξένων εἰδικῶν γιά τήν ἀνίχνευση Νετρίνο σέ μεγάλο βάθος...». Στό ἄρθρο, μεταξύ ἄλλων ἀναφέρεται: «Καί τό Κλειδί πού τώρα θά Χρησιμοποιηθεῖ γιά νά ἀνοίξει Σφραγισμένες Πύλες Γνώσης, ἴσως νά εἶναι τά Νετρίνο...». Ὅταν μέσω τοῦ προαναφερθέντος Πυθιονικοῦ Χρησμοῦ εἶχε γίνει προτροπή: «Ψάξτε νά βρεῖτε τί σχέση ἔχουν ὅλα αὐτά μέ τό ἀστεροσκοπεῖο τῆς Πύλου... πού εἶναι ἀκριβῶς στόν ἀντίποδα τοῦ ἀστεροσκοπείου τῆς Χαβάης... », δέν διευκρινίστηκε πώς καί γιατί Πύλος εἶναι -ἐπί τοῦ ἑλλαδικοῦ μόνο γεωφυσικού χώρου -μία ἐκ τῶν τεσσάρων Πυλῶν διέλευσης τῶν Προπομπῶν (Ἀγγέλων) τῆς ἐπί τῆς Ἕλλα (=Θεῶν Καθέδρα) ἐπανερχόμενων Θεῶν.

Ὅταν πρίν ἀπό πολλά χρόνια, ὁ τότε πρύτανης τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, διάσημος ἀστροφυσικός κ. Γεώργιος Γραμματικάκης, ἀνακοίνωσε τήν κατασκευή καί ἐγκατάσταση στήν Πύλο τοῦ ἀστεροσκοπείου αὐτοῦ, κανένας ἀπό τούς Ἀστροφυσικούς καί ἄλλους ἐπιστήμονες, ἀλλά καί ἀπό τούς πολιτικούς καί δημοσιογράφους, δέν ἀντιλήφθηκε τόν πραγματικό ἀντικειμενικό στόχο τῆς ἐγκατάστασης αὐτής στήν Πύλο. Κανένας ἀπό τούς αὐτοαποκαλούμενους ἐπιστήμονες, καί εἰδικότερα κανείς ἀπ' αὐτούς πού πλαισιώνουν τά Ὑπουργεῖα Τεχνολογίας, Εθνικής Ἄμυνας καί Παιδείας τῆς Ἑλλάδας, δέν ἀναρωτήθηκε: Γιατί ἐπελέγη θαλάσσια περιοχή τῆς Πύλου γιά τήν ἐγκατάσταση αὐτοῦ τοῦ «Ἀστεροσκοπείου»; Δέν τό ἀναρωτήθηκε ὄχι μόνο γιατί Ὁ «πολιτισμένος» δυτικός κόσμος καί ὁ ἐξουσιαστικός ἐκφραστής του «Ενωμένη Εὐρωπαϊκή Κοινότητα» τοῦ ἀπαγορεύει νά σκέφτεται καί νά διερωτᾶται, ἀλλά καί γιατί δέν ἔχει μελετήσει (ἤ δέν ἔχει κατανοήσει) τή Μῦ-θολογία τῶν Ἔλ-λήνων, δηλαδή τή σύνοψη τῆς Οἰκουμενικῆς Θεογονίας, Κοσμογονίας καί Ἀνθρωπογονίας, Ἀστρονομίας, Φυσικῆς, Τεχνολογίας καί πάσης ἐπιστήμης. Ἄν τήν εἶχε μελετήσει καί ἐννοήσει, θά εἶχε διερωτηθεῖ: Τό ὄνομα «Πύλος» πότε καί γιατί δόθηκε στό νησί αὐτό;

Ἄν εἶχε ἀναρωτηθεῖ θά μάθαινε ὅτι αὐτό τοῦ δόθηκε ἀπό τόν πρῶτο τῆς Βασιλέα τόν Πύλαν(ὅν).Ἴσως μετά ἀναρωτιόταν: ἅ) Πότε βασίλευσε ὁ Πύλας(ὅς) καί ποιανού γιός ἦταν; β) Εἶναι τό ὄνομα τοῦτο σύνθετο, κι ἄν εἶναι, ρίζα του ἀπό ποιό ρῆμα παράγεται; Οἱ ἀπαντήσεις θά ἦταν: ἅ) Πρῶτος βασιλιάς τῆς νήσου τούτης ἦταν ὁ γιός τοῦ βασιλιᾶ Ἀττικῆς καί Μεγάρων Πανδίωνος Β' ἤ τοῦ βασιλιᾶ τῶν Μεγάρων Κτήσωνος, ἐγγονός τοῦ Λέλεγος καί πατέρας τοῦ Πελία Πύλας(ὅς). Υἱός τοῦ θεοῦ 'Αρη καί τῆς θυγατέρας τοῦ Ἀγήνορος, Δημονίκης. β) Τό ὄνομα αὐτό εἶναι σύνθετο καί παράγεται ἀπό τό -σύνθετο ἐπίσης -ρῆμα: πύλ-ὠρέω. Ἡ ρίζα τοῦ Πύλ- δηλώνει καί προσδιορίζει τήν «Πύλη». Τό θέμα τοῦ -ὠρέω δηλώνει καί προσδιορίζει τό Φύλακα, δηλαδή τό «θύρ-ὡρό», Τό «φύλακα τῆς πύλης».

«Στή νῆσο Πύλο, στό βασίλειο τοῦ θεϊκοῦ Νέστωρος, Υἱοῦ του Νηλέως, πρωτοβασίλευσε (ἐγκαταστάθηκε καί κυριάρχησε) ὁ Πύλας (ὅς), αὐτός πού τήν Οὐράνιαν Πύλην ἄνοιξε καί φυλάττει...». Ἄν οἱ ἐν λόγῳ κύριοι λάμβαναν αὐτές τίς ἀπαντήσεις, θά ἔπρεπε νά ἐπιχειρήσουν τήν ἀναζήτηση καί ἀνασύνταξη τοῦ γενεαλογικοῦ πίνακα τῶν προγόνων τοῦ Πύλου καί κυρίως τήν ἐτυμολογική καί προσδιοριστική ἑρμηνεία τῶν ὀνομάτων πού θά συγκροτοῦσαν τόν πίνακα αὐτόν. Τότε θά ἐπεσήμαναν ὅτι: «Ὁ πατήρ τοῦ Πήλου Ἀγήνωρ εἶχε πατέρα τόν Πλεύρων, πού πατήρ τοῦ ἦταν ὁ Αἰτωλός, πού πατήρ τοῦ ἦταν ὁ Ἐνδυμίων, πού πατήρ τοῦ ἦταν ὁ Ἀέθλιος, πού πατήρ τοῦ ἦταν ὁ Αἴολος ἤ ὁ Ζεύς. Πατήρ τοῦ Αἰόλου ὁ Ἕλλην...». Ἔπειτα ἴσως ἀναζητοῦσαν τίς θεϊκές δυνάμεις καί ἰδιότητες πού ἀποδίδονται στό καθένα ἀπ' αὐτά τά ὀνόματα, κι ἔπειτα ἴσως ἐπιχειροῦσαν τήν ἑρμηνεία τους. Ἄν τίς ἐρμήνευαν μέ ἐπιτυχία, θά διαπίστωναν ὅτι μέ αὐτά τά ὀνόματα δηλώνονται καί προσδιορίζονται συμπαντικές, οὐράνιες, ἀστρικές καί ἠλιακές δυνάμεις καί ἰδιότητες (γιά τίς ὁποῖες ὅμως καμιά ἐρμηνευτική ἀναφορά δέν ἐπιτρέπεται ἐδῶ νά γίνει...). Ἄν αὐτοί οἱ ἐπιστήμονες καί οἱ ὑπόλοιποι ἄνοες μανδαρίνοι ἔθεταν τό ἐρώτημα: Γιατί τό -ἀπολύτως ὄμοιο μέ αὐτό τῆς Πύλου ἀστεροσκοπεῖο, ἐγκαταστάθηκε στό γεωφυσικό ἀντίποδά της στή Χαβάη; Τότε ἴσως νά τούς βοηθοῦσε στό ἐρώτημά τους αὐτό, τό ὅτι δομή τῆς γλώσσας τοῦ Πολυνησιακοῦ Ἀρχιπελάγους ὄπου ἀνήκει καί Χαβάη συγκροτεῖται ἀπό τήν πρωτοελληνική καί ἑλληνική, καί νά ἐπιχειροῦσαν τήν ἐννοιολογική καί ἐτυμολογική ἀνάλυση καί ἑρμηνεία τοῦ ὀνόματος Χαβάη. Ἴσως τότε νά ἐπεσήμαναν ὅτι: Μέ τό ὄνομα Χαβάη δηλώνεται «Πόρευσις (βάη=βαινω) Ἴωνα (Χαβᾶν = Ἴωνας = 'Ελλην»>.

Οἱ Πύλες τῶν Συμπαντικῶν (Θεϊκῶν) Διαύλων ἀνοίγουν καί πάλι. Ἡ «διά τήν Χρυσῆν Ἀμνάδα διένεξις Ἀτρέως-Θυεστου» ἐπαναλαμβάνεται. Οἱ Ἀτρειδεῖς καί οἱ Ηρακλειδείς ἐπανέρχονται στήν «Πατρόαν Ἑστίαν». Τήν μία ἀπό τίς τέσσερις αὐτές Πύλες, αὐτήν τοῦ Πύλα-Νέστορα, δέν θά μπορέσει «Κοινότητα» (Ε.Ε.) οὔτε νά τήν κλείσει, οὔτε μέσω τῆς ἐγκατάστασης -τοῦ ἑνός ἐκ τῶν δυό ἐπί τοῦ πλανήτη μας ὑπερσύγχρονων δῆθεν ἀστεροσκοπείων θά μπορέσει νά φαλκιδεύσει καί νά παραποιήσει τήν ἀποστολή τῶν «Νοητοφόρων καί Ἀφυπνηφόρων Προπομπῶν (Ἀγγέλων) τῶν εἰς τήν Καθέδραν τῶν ἐπανερχόμενων Θεῶν, Ἀντιθέων, Ἡμιθέων καί Ἡρώων».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 'Ισως νά μήν εἶναι πολύ ἀργά, ὅταν κάποτε (κι αὐτό τό «κάποτε» δέν θά εἶναι πολύ μακρινό), ὄχι μόνο οἱ Ἕλληνες, ἀλλά καί ἀνθρωπότητα πληροφορηθοῦν ὅτι τό Πανεπιστήμιο Κρήτης δημιουργήθηκε καί χρηματοδοτήθηκε (καί χρηματοδοτεῖται) ἀπό τή Διεθνῆ Τράπεζα, δηλαδή ἀπό ἔναν ἀπό τούς πολιτικοοικονομικούς πόλους τῶν Γκρίζων Τουρανοσημιτῶν, μέ ἀντάλλαγμα νά μήν ἀποκαλύψει ποτέ Ἑλλάδα τί ἦταν ἐκεῖνα τά «ἀρχαιολογικά εὐρήματα», τά ὁποῖα τό 1970 καί τό 1983 «ἀμερικανική ἀρχαιολογική ἀποστολή» ἀφαίρεσε ἀπό σπήλαια τοῦ Τσούτσουρου, στά Ἀστερούσια Ὅρη τῆς Κρήτης. Ἐπιπλέον, στό Πανεπιστήμιο Κρήτης, μέσω τῶν μεγάλων Ἑλλήνων ἐπιστημόνων του, δέν ἐτοιμάζεται μόνο ἕνα σημαντικότατο τμῆμα τοῦ προγράμματος Κλωνοποιήσεως, τοῦ ὁποίου ὁ ἀντικειμενικός στόχος ἀποβλέπει στήν ἀλλοίωση καί παραποίηση τοῦ εἰδικοῦ γενετικοῦ κώδικα τῶν Ἑλλήνων, στόν ἀφανισμό τῆς (Eλ)ληνικῆς φυλῆς καί στή συνέχεια τῆς Ἄριας (Αἰγαιοκρητικῆς), ἀλλά καί πρωταγωνιστεῖ στήν ἐκτέλεση τοῦ προγράμματος βραχυκύκλωσης τῶν ἐπανανοιγόμενων Συμπαντικῶν Διαύλων καί Πυλῶν, ἀπό τίς ὁποῖες πρόκειται ἐντός τῆς πρώτης εἰκοσαετίας τῆς Νέας Ὑδροχοϊκῆς Χιλιετίας -νά ἐπανέλθουν οἱ Ἕλληνες θεοί, οἱ Πατέρες τῶν Ἑλλήνων, καί νά ὁλοκληρωθεῖ Ἐπαναγέννηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ, πού ἤδη πραγματοποιεῖται...

ΠΥΘΙΟΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΜΟΣ Α΄

ΕΝΑΣ ΠΥΘΙΟΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΜΟΣ: 
ΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΧΥΤΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ
Δημοσιεύθηκε στό περιοδικό STRANGE τεῦχος 2 , Ἰούλιος 1998

Ὁ γvωστός συγγραφέας, ἱστορικός ἐρευvητής καί συvωμοσιολόγος, ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΑΚΗΣ, ἔγραψε αὐτό τό παράξεvο Kείμεvο, πού ὁ ἴδιος ἀποκαλεῖ «Χρησμό Πυθίας». Πρόφαση γιά τό Kείμεvο αὐτό ἤταv μιά συζήτηση, κατά τήv ὁποία ὁ Ι. Φουράκης ρωτήθηκε γιά τίς αἰvιγματικές ἀvαφορές πού ἔκανε στίς συvεvτεύξεις του καί στό τελευταῖο τοῦ βιβλίο γιά τίς περιγραφές στά ἀρχαία κείμεvα περί τῆς «Ξύλιvης Ἀφροδίτης πού κιvούvταv μέ χυτό ὑδράργυρο», γιά συγκεκριμέvα πειράματα πού ἔγιvαv στό Ὄλυμπο γιά Kίvηση ὀχήματος μέ ὑδράργυρο, γενικά γιά τό περίεργο θέμα τοῦ «κόκκιvου ὑδράργυρου)) πού φέρεται καί ὡς προωθητικό τώv θρυλικώv «Bιμάvας» τώv ἰvδικώv μύθωv, καί γιά τό πώς συvδέοvται ὅλα αὐτά μέ τά ὅσα ἔχει πεῖ στίς συvεvτεύξεις του γιά τά ὑπόγεια μυστικά τῆς Kασσάvδρας καί τῆς Μήλου. (ὁ συγγραφέας γράφει στό πολυτονικό καί στή καθαρεύουσα, χρησιμοποιώvτας ἔvα πολύ ἰδιόμορφο συvτακτικό, κι ἔτσι τό κείμεvό του «μεταγλωττίστηκε)) ἐλαφρά γιά τίς ἀvάγκες τοῦ περιοδικοῦ)...

Πρίν ἀπό μερικά χρόνια, ἐπί πρωθυπουργίας Μητσοτάκη, ὁ τότε Ὑπουργός Προεδρίας Μιλτιάδης 'Εβερτ εἶχε παραιτηθεῖ ἀπό τήν κυβέρνηση. Ἕνας ἀπό τούς βασικούς λόγους τῆς παραιτήσεώς του, πού δέν ἔγινε ποτέ γνωστός, ἦταν καί ἄγνωστη σύγκρουσή τοῦ μέ τόν πρωθυπουργό γιά τό σέ ποίους καί πώς θά γινόταν παραχώρηση ἐκμετάλλευσης καί ἐπέκτασης τῶν ὀρυχείων τῆς Χαλκιδικῆς, σέ συνδυασμό μέ ἐκεῖνα τῆς Μήλου. Ελάχιστοι ἀπό τούς ἀρμόδιους περί τῶν μεταλλείων καί τῶν πολιτικῶν (ἐκτός ἀπό τόν κ. Νικόλαο Μάρτη) γνωρίζουν, ὄχι μόνο τήν παγκοσμίως μοναδικοῦ εἴδους ἀξία τῶν μεταλλευμάτων (γιά τήν προηγμένη πολεμική καί ἠλεκτρομαγνητική βιομηχανία) πού κρύβονται στά σπλάχνα τῆς Χαλκιδικῆς καί τῆς Μήλου, ἀλλά καί τούς στενούς, στενότατους, πολύμορφους πατρογονικούς δεσμούς τοῦ κυρίου Ἔβερτ μέ τό μεγαλύτερο στή χώρα μας -πολυεθνικό πλέον -μεταλλευτικό συγκρότημα, γνωστό ὡς «Βωξίτες Παρνασσού Α.Ε.». (Ἰδρυτής τοῦ ἦταν ὁ Ἠλίας Ἠλιόπουλος, πατέρας τῆς Καίτης Κυριακοπούλου -σύζυγος τοῦ Πάρη καί μητέρα τοῦ Ὀδυσσέα Κυριακόπουλου).

Τώρα, μέ ποιόν τρόπο ὁ Ἠλίας Ἠλιόπουλος, γνωστός στίς προπολεμικές καί μεταπολεμικές κυβερνήσεις καί ἀστυνομίες τῆς Εὐρώπης, Ἀμερικῆς καί Κίνας, ὡς «Βαρόνος Ἐλίτ», ἔστησε μετῆ συνεργασία τοῦ Ἀγγέλου Ἔβερτ (πατέρα τοῦ Μιλτιάδη) τό μεταλλευτικό αὐτό συγκρότημα -καί ὄχι μόνο -περιγράφεται μέ πολλές λεπτομέρειες σέ ὀγκώδεις ἔγγραφες ἀναφορές, πρός τήν κυβέρνηση καί τό Κογκρέσο των Η.Π.Α., τοῦ εἰσαγγελέα τῆς Νέας Ὑόρκης, Harry J. ΑsΙίnger. Σύμφωνα μέ τόν τελευταῖο, συνεργασία «Βαρόνου Ἐλίτ» καί Ἀγγέλου Ἔβερτ ἀρχίζει ἀπό τήν προπολεμική περίοδο, ἀπό τότε πού ὁ πρῶτος ἦταν «... ἀπό ὄλες τίς εὐρωπαϊκές καί βορειοαμερικανικές ἀστυνομίες ὁ πιό καταζητούμενος τοῦ πλανήτη μας καί ἐσφυρηλατήθη ἀμέσως μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδας, ἀπό τήν ὁποία, μέ τή συνεργασία τοῦ δευτέρου ἐπραγματοποιήθη μία τεραστία ἐπιχείρησις πωλήσεως καί μεταφοράς ὅπλων πρός τούς ἐπιτιθεμένους Ἰσραηλίτες διά τήν κατάληψιν τῆς Παλαιστίνης...».

Διαβάζοντας τίς παραπάνω γραμμές, αὐτονόητο εἶναι νά τεθεῖ τό εὔλογο ἐρώτημα: Τί σχέση μπορεῖ νά ἔχει ἀναφορά περί «Βαρόνου Ἐλίτ» καί 'Αγγέλου Ἔβερτ μέ τόν Ὑδράργυρο, ἀλλά καί μέ τίς συγκρούσεις μεταξύ Μιλτιάδη Ἔβερτ καί Κ. Μητσοτάκη; Ἡ πιθανή ἀπάντηση στό ἐρώτημα τοῦτο θά προκαλέσει καί τό ἀκόλουθο: Ἀπό πότε, πώς καί γιατί, διάφορες σχετικές καί ἄσχετες μέ τά μεταλλεία καί τά μεταλλεύματα, «γαλλικές» καί «ὀλλανδικές» ἑταιρεῖες, (τίς ὁποῖες ἐκπροσωπεῖ ὁ νέος γενικός διευθυντής τῶν μεταλλείων τῆς Μήλου, Ραφαέλ Μωυσῆς), συμμετέχουν στά μετοχικά κεφάλαια τοῦ συγκροτήματος «Βωξίτες Παρνασσοῦ» ἤ καί «Ἀδελφοί Ἠλιοπούλου»;...

Ἕνα ἄλλο -ἄσχετο μόνο ἐπιφανειακά -γεγονός, πού ἔχει ἐπίσης σχέση μέ τόν Ὑδράργυρο, ἀλλά καί μέ τόν Μ. Ἔβερτ καί τίς τότε συγκρούσεις του μέ τόν Κ. Μητσοτάκη γιά τίς παραχωρήσεις τῶν μεταλλείων Χαλκιδικῆς καί Μήλου καί τίς ἄδειες νέων ἐρευνῶν τοῦ ὑπεδάφους, εἶναι καί τό ἐξῆς:

Τό 1990, ὁ κ. Ἔβερτ, ἔχοντας ἀποχωρήσει ἀπό τήν κυβέρνηση, ὡς βουλευτής διατηρεῖ πολιτικό γραφεῖο στήν ὁδό Κανάρη τοῦ Κολωνακίου. Κάποια μέρα καλεῖ τούς δημοσιογράφους καί τούς ἀνακοινώνει ὅτι μέ ἐντολή τοῦ πρωθυπουργοῦ, Ε.Υ.Π. παρακολουθεῖ στενά τό γραφεῖο του. Οἱ καταγγελίες τοῦ παίρνουν μεγάλες διαστάσεις καί ἀπειλεῖται κυβερνητική κρίση. Τότε Ε.Υ.Π. ἐξαναγκάζεται νά ἀνακοινώσει ὅτι πράγματι παρακολουθοῦσε τήν πολυκατοικία, στήν ὁποία μεταξύ ἄλλων στεγαζόταν καί τό γραφεῖο τοῦ κ. Ἔβερτ, ὅμως δέν παρακολουθοῦσε αὐτόν, ἀλλά κάποιον Οὖγγρο λαθρέμπορο Κόκκινου Ὑδράργυρου, ὁ ὁποῖος ἐπισκεπτόταν καθημερινά τήν πολυκατοικία αὐτή (καί εἶπαν ὅτι εἶχε πάρει τόν ὑδράργυρο ἀπό τήν τέως Σοβιετική Ἔνωση, ἐνῶ μετά τά δημοσιεύματα ἄλλαξαν καί μιλοῦσαν γιά «Οὐράνιο»). Αὐτήν τή στιγμή ξέρουμε, ὅτι ἄν μπορούσαμε νά κάνουμε σύντηξη τοῦ ὑδραργύρου πού ἔχει ἕνα θερμόμετρο, θά ἀνατινάζαμε ὅλη τήν Ἀθήνα στόν ἀέρα! Σήμερα, ὁ κόκκινος ὑδράργυρος εἶναι ἕνα ἀπό τά βασικότερα χημικά στοιχεῖα στήν παρασκευή προωθητικῶν...

Ἔχετε διαβάσει τό ἰνδικό ἔπος τοῦ Ραμαγιάνα; Ἐκεῖ ἀναφέρονται τά Βιμάνας, πού πετοῦσαν καί προσγειώνονταν στή Γῆ καί ἔβγαιναν ἀπό μέσα τους οἱ δάσκαλοι καί δίδασκαν τούς ἀνθρώπους. Καί ἐκεῖ λέει ὅτι τά Βιμάνας χρησιμοποιοῦσαν τό «χυτό ὑδράργυρο» γιά τήν κίνησή τους (βλέπε καί τή μελέτη τοῦ Ἄντριου Τόμας πάνω στό ζήτημα, μεγάλου γνώστη τῶν μυστικῶν τῆς ἀρχαιότητας, στό βιβλίο του Τά Μυστικά τῆς Ἀτλαvτίδας. Χαρακτηριστικά ἀναφέρω ὅτι τά Βιμάνας «καθώς πετοῦσαν ἔλαμπαν σάν τό φεγγάρι ἀνάμεσα στά σύννεφα, ἔτρεχαν μέ τήν ταχύτητα τοῦ ἀνέμου σκορπώντας πίσω τούς ἕναν μελωδικό ἦχο, πετοῦσαν τόσο ψηλά πού στούς ἐπιβάτες τους ὁ ὠκεανός φαινόταν σάν μιά μικρή πισίνα νεροῦ...»). Καί πρέπει νά ξέρετε ὄτι ὑπάρχουν μεγάλες ποσότητες κόκκινου ὑδραργύρου στά ὀρυχεία τῆς Κασσάνδρας, ὅπως καί πολύ οὐράνιο. Καί ὑπάρχουν πολλά πού πρέπει νά μάθει ὁ κόσμος γιά τά ὀρυχεία τῆς Κασσάνδρας καί τῆς Μήλου...

Οἱ παραπάνω ἀναφορές στόν Οὖγγρο λαθρέμπορο καί στίς συγκρούσεις τῶν πολιτικῶν μας, ἔγιναν μόνο ὡς ἐρεθισματικές. Τά ἐρεθίσματα αὐτά, ἴσως ἀναγκάσουν κάποιους νά προσπαθήσουν νά θυμηθοῦν, πότε καί ὑπό τήν ὑπαγόρευση ποιῶν, ὁ τότε Τοῦρκος πρωθυπουργός Ντεμιρέλ, ἀνακοίνωσε ὅτι Μῆλος εἶναι «Γκρίζο Νησί». Ὅταν θά θυμηθοῦν αὐτό τό γεγονός καί τά ὅσα ἐπιφανειακῶς ἄσχετα ἐπακολούθησαν, θά μπορέσουν ἐνδεχομένως νά ἐντοπίσουν τή σχέση τῶν πραγματοποιούμενων ἔργων στή Γαυδοπούλα, μέ τά μεταλλεύματα τῆς Λήμνου, ἀλλά κυρίως νά ἐννοήσουν καί τά διά τοῦ παρόντος Πυθιονικοῦ χρησμοῦ μελλούμενα. Ὅταν κάποιοι μπορέσουν νά ἐντοπίσουν, νά συνδυάσουν καί νά μελετήσουν, νά ἀναλύσουν καί νά ἐννοήσουν τίς συνδέσεις μεταξύ Γαυδοπούλας-Μήλου-Χαλκιδικῆς, τότε θά θυμηθοῦν καί τά ἐξῆς:

Πρίν ἀπό λίγους μῆνες, ὅπως παρακολουθήσαμε ἀπό τά Μ.Μ.Ε., οἱ κάτοικοι τῆς Χαλκιδικῆς, ἀντιτασσόμενοι στή λειτουργία τῶν ὀρυχείων τῆς Κασσάνδρας, πραγματοποίησαν σειρά κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας, ἀποκλεισμῶν καί συγκρούσεων μέ τήν ἀστυνομία, (τό θέμα δέν καλύφθηκε ἐπαρκῶς ἀπό τά Μ.Μ.Ε. ἀναλογικά μέ τό πρωτόγνωρο καί «ἀδικαιολόγητο» μέγεθος τῶν κινητοποιήσεων αὐτῶν, ἀλλά ἀντιμετωπίστηκε ἀπό τεράστιο ἀριθμό εἰδικῶν δυνάμεων καταστολῆς, χωρίς νά διαμαρτυρηθεῖ ἐπίσημα κανένας δημοσιογράφος ἤ ἀρμόδιος). Τότε τέθηκαν πολλά καί πολυδιάστατα ἐρωτηματικά. Τά περισσότερα ἀπ' αὐτά, ἀναφερόταν στούς λόγους καί τούς στόχους πού προκάλεσαν καί ὤθησαν τούς κατοίκους τῆς Χαλκιδικῆς γιά τίς κινητοποιήσεις αὐτές. Ἕνα ἀπό τά ἐρωτήματα αὐτά, τό ὁποῖο ὅμως δέν τέθηκε ἀπό κανέναν, εἶναι καί τό ἀκόλουθο:

Ἦταν ἄραγε μόνο αἴτιο καί ἀφορμή τῶν ταραχῶν καί τῆς διαμαρτυρίας γιά τή λειτουργία τῶν ὀρυχείων τῆς περιοχῆς, -στηριζόμενη στήν πεζή λογική -ἄποψη, πώς ἤθελαν νά προστατεύσουν τό φυσικό περιβάλλον καί τίς παραθεριστικές τούς κατοικίες; 'Ἡ μήπως σ' αὐτές τίς ἀντιδράσεις καί κινητοποιήσεις ὀδηγήθηκαν καί ἀπό ἐξωλογικές βουλές καί παροτρύνσεις; Μήπως κάποια ἀόρατη καί ἀπροσδιόριστη καθοδήγηση, βγαλμένη ἀπό τά μνημικά τούς κύτταρα, τούς ὑπενθύμισε μεταξύ ἄλλων καί ὅτι:

Στήν ἀρχαία Παλλήνη (σημερινή «Κασσάνδρα» καί πρώην «Φλέργα») ἔγιναν οἱ Γιγαντομαχίες; Μόνο σ' αὐτήν ἔπεσαν τά σκονοειδή ὑπολείμματα διαλυθέντων ἀστροπλανητικῶν καί ἀστεροειδῶν σωμάτων, κι ἔτσι Φλέργα -καί γεωλογική τῆς προέκταση -εἶναι μοναδική περιοχή στόν πλανήτη μας ὅπου ἀκόμη καί κατά τούς ἐπιστήμονες τοῦ Ἰνστιτούτου Γεωλογικῶν Μελετῶν Ἑλλάδος, κ.κ. Σπυρίδων Παπαχριστόπουλο, Φαίδων Περγαμάλη καί Κωνσταντῖνο Περοσοράτη -«... ὑπάρχουν 300 ἐκατομμύρια τόνοι συμπυκνωμένου Οὐράνιου 16%, καθώς καί "σπάνιες γαῖες", δηλαδή Ρουτίλιο, Λουτέτσιο καί Λαθάνιο, καί ἄλλα σπανιότατα μέταλλα πού χρησιμοποιοῦνται γιά τήν κατασκευή προωθητικῶν, δορυφόρων καί πυραύλων, πού ἔχουν ἐξαιρετικά εἰδικές χρήσεις στήν κατασκευή πυραυλικῶν συστημάτων...»(βλέπε ἐφημερίδα Ἐπενδυτής, ἀριθ. Φύλλου 277, τῆς 25/02/96). Ἐπειδή τό παρόν συνοπτικότατο σημείωμα -καί στήν εἰδική συντακτική τοῦ δομή, ἀλλά καί στήν ἐννοιολογική τοῦ δομή καί στό στόχο τοῦ -εἶναι σαφῶς Πυθιονικό καί ὡς χρησμός ἀπευθύνεται κυρίως σ' αὐτούς πού ἔχουν τίς γνώσεις ἐκεῖνες πού θά τούς βοηθήσουν νά ἐπιχειρήσουν τήν κατανόησή του, δέν θά ἐπιχειρήσω ἐγώ νά δώσω τήν πλήρη ἀνάλυση καί ἑρμηνεία ὅλων αὐτῶν τῶν «ἀόριστων» ἀναφορῶν καί ἐπισημάνσεων. Ἁπλῶς θά ἀντιγράψω τήν ἀκόλουθη παράγραφό του Ἀεῖ Παμμεγίστου Πανεπιστήμονα Ἀριστοτέλη, ἀπό τό Περί Ψυχῆς Ἀ' (406, 20-25):

«... Μερικοί λέγουν πώς ψυχή κινεῖ τό σῶμα εἰς τό ὁποῖον εὐρίσκεται, καθώς αὐτή κινεῖται, ὅπως λ.χ. ὁ Δημόκριτος λέγει περίπου τά αὐτά μέ τό Φίλιππο τόν Κωμοδιδάσκαλο, διότι οὗτος λέγει πώς ὁ Δαίδαλος κατασκεύασε κινούμενην τήν ξύλινην Αφροδίτην, ἐγχύσας χυτόν ἄργυρον, ὑδράργυρον, καθ' ὅμοιοντροπον ὁ Δημόκριτος λέγει, αἱ ἀδιαίρεται σφαῖραι (τά ἄτομα) κινούμενα, διότι φύσις των δέν ἐπιτρέπει εἰς αὐτά νά μένουν, συνεφέλκουν καί κινοῦν ὁλόκληρο τό σῶμα...».

Καί ἕνα τελευταῖο «ὑπερβατικό» ἐρώτημα: Μήπως οἱ ὑποχθόνιοι πρόσκαιροι ἐξουσιαστές τοῦ ἐπιχθονίου κόσμου ἀναζητοῦν στή Χαλκιδικῆ (στή «Φλέργα», «τῆς γᾶς -γαίας -τή ρέουσα φλέβα»), στή Μῆλο (στό «βασίλειον τῆς Ὑψιπύλης» «τῆς πύλης πού ὁδηγεῖ εἰς τά ὕψη») καί στή Γαῦδο (στό «βασίλειον τῆς δολοέσσας, εὐπλοκάμου, αὐδήεσσας Καλυψούς»), τήν «ἐκ τοῦ σύμπαντος προελθοῦσαν Ὑδωρπύδωμη Γαία» (τήν «τῶν Γιγάντων Ψυχήν»), γιά νά τήν χρησιμοποιήσουν ὡς προωθητική δύναμη γιά τά διαστημόπλοιά τους ἐκεῖνα, μέ τά ὁποῖα οἱ 864 (72 Χ 12864) σκοπεύουν νά μεταβοῦν στή «Λίλιθ» (τήν ἀθέατη πλευρά τῆς Σελήνης), γιά νά ἀποφύγουν τήν -ἀναμενόμενη λῖαν συντόμως -ὁριστική κατατρόπωσή των ἐπί τοῦ πλανήτη μας στρατευμάτων τους καί τήν τελική εἴσοδό τους στίς «ἀποφράδες πύλες» τῆς Ἐρήμου Γκόμπι;...

ΩΣ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ «ΔΕΛΤΑ» ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ STRANGE
TEYXOΣ 17 [ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999]

«Τό παιδί τοῦ Ἀπόλλωνα (ὁ 'Απις)
τή χώρα τούτη ἐκκαθάρισε ἀπό τά τέρατα
πού προκαλοῦν τή φθορά τῶν Ἀνθρώπων,
ὅπου ἔβγαιναν ἀπό τή γῆ μολυσμένα
ἀπό μιάσματα τῶν παλαιῶν φόνων 
διά νά χορτάσει τήν ὀργήν του ὁ ὀλέθριος
διά τούς ἀνθρώπους ὅμιλος τῶν δράκων...»

ΑΙΣΧΥΛΟΣ, ΙΚΕΤΙΔΕΣ, 265-270

«Εἰς τά ὄρνια τά ἁρπακτικά δέ θά σέ παραδώσουμε. 
Aλλ' ἄν σ' ἐχθρούς χειρότερους ἀπό τούς δράκοντες;...»

(Ο.Π. 510)

ΩΣ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ «ΔΕΛΤΑ» ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Εἰς τό τεῦχος 15 τοῦ παρόντος περιοδικοῦ, καί μέ τίτλο Δέλτα-Μιά Ἐπαφική Μιλά γιά τούς Δρακονιανούς, παρουσιάστηκε μιά τρισέλιδη ἀνώνυμη ἐπιστολή πού ἐστάλη στό περιοδικό, τήν ὁποία ὑποτιθέμενη συντάκτρια της καί «ἐκπρόσωπος τύπου» τῶν Δρακονιανῶν ὑπογράφει ὡς «Δέλτα». Πρίν ὅμως ἐπιχειρηθεῖ κάποια ἐπισήμανση μερικῶν ἐνδεικτικῶν σημείων τῆς ἐπιστολῆς, θά πρέπει ἴσως νά ἀναφερθεῖ ὅτι: τούς πέντε τελευταίους μῆνες, μέ διάφορα ψευδεπίγραφα ὀνόματα ἀτόμων καί ἐπωνυμίες ὑποτιθέμενων ὀργανώσεων, ὅπως λ.Χ. Εὐτέρπη Καληώρα, «Γεράκια τῆς Πεντέλης», Ἀσιφέμπε, καί «Ἀετοί τοῦ Ὀλύμπου», κυκλοφόρησαν πολλά κείμενα παρομοίου περιεχομένου καί στόχου. Ἀντιγραφέας καί ἀποστολέας αὐτῶν, καί εἰδικότερά των μέ τήν πρῶτο ὀνοματεπώνυμο καί τή δεύτερη ἐπωνυμία δέν εἶναι γυναίκα. Ἐκεῖνος ὅπου τά στέλνει ὅλα αὐτά, μέ φραστικές μόνο παραλλαγές ἐκείνων ὅπου τοῦ δίδουν, εἶναι ἕνας τακτικός τρόφιμος τοῦ ψυχιατρείου καί τῶν φυλακῶν. Τό ἄτομο τοῦτο -καί ὄχι πρόσωπο- ἐμφανίζεται καί αὐτοπροσδιορίζεται ὡς «ἱστορικός ἐρευνητής», «διδάσκαλος πολεμικῶν τεχνῶν», καί «Πρύτανής» της μέ ἔδρα τή Θεσσαλία γνωστῆς ὀργανώσεως. Τό ἄτομο τοῦτο, βρίσκεται «εἰς συνεχῆ πνευματονοητική διαταραχή καί σύγχυση περιβάλλοντος καί χρόνου»...ἔχει καταληφθεῖ καί ἀπό ἀκράτητες καί μή ἀναστρέψιμες «δελαπατριδικές» ἐνατενίσεις καί ροπές. Τοῦτες τό ἔχουν μετατρέψει σέ πειθήνιο «βαποράκι» τοῦ ἔντυπου καί διά ψιθύρων δηλητηρίου τῆς ΜΙΤ2, τοῦ «Ἰνστιτούτου Εἰρήνης» (σιωνιστικοῦ κέντρου παγκόσμιας παραπληροφόρησης) τῆς Κόστα Ρίκα, τῶν Μορμόνων, τῆς Μασονίας, καί ὅλων τῶν ἄλλων μισελληνικῶν καί μισάνθρωπων ὁμάδων καί ὕποπτων ὀργανώσεων. Ἐάν τό ἄτομο τοῦτο ἦταν, ὄχι ὁ συντάκτης ἀλλά καί ἀπλῶς ἀντιγραφέας τῶν κειμένων αὐτῶν, δέ θά ἄξιζε τόν κόπο οὔτε νά διαβαστοῦν. 'Ὅμως, οἱ πραγματικοί τοῦ συντάκτες δέν εἶναι ἄτομα πού βρίσκονται στό ἴδιο ἐπίπεδο μέ τά «βαποράκια» τους. Ἀντιθέτως. Εἶναι κάτοχοι πολλῶν καί πολυδιάστατων γνώσεων, δυνάμεων, οἰκονομικῶν πόρων, πολιτικῶν καί κοινωνικῶν τίτλων, πολύχρωμων (πολιτικῶν, ἀκαδημαϊκῶν, κοινωνικό-οἰκονομικῶν) πέπλων. Αὐτά τά καθιστοῦν «πανταχοῦ παρόντα» καθότι τούς δίδουν τή δυνατότητα τῶν ἀλλεπάλληλων ὀβιδιακῶν μεταμορφώσεων, μεταλλάξεων, προσαρμογῶν καί ἐπικολλήσεων σέ ὁποιοδήποτε περιβάλλον...

Τό βασικό σκοτεινό ἄτομο τό ὁποῖο κρύβεται πίσω ἀπό τίς κινήσεις τους, εἶναι ἤ καί αὐτοπροσδιορίζεται-ἀναλόγως τήν παρέα ἤ τό ἄτομο πού προσπαθεῖ νά φαλκιδεύσει- ὡς πρῶτος οὐσιαστικός ἀρχηγός του Π.Α.Κ, «γκουρού» τῆς 17Ν, «ἰνστρούκτορας» τῶν «ἑλληνιστικῶν»(;) ὀργανώσεων καί ὁμάδων,«ἄδολος χρηματοδότης» «Ἑστιῶν» καί ἐντύπων, κλπ, κλπ Τά ἀνωτέρω ἄτομα, (ὄχι προσωπικότητες, οὔτε μέ τήν ἀνθρωπολογική καί κοινωνική ἀλλά οὔτε καί μέ τή νομική ἔννοια τοῦ ὄρου «προσωπικότητα» ἤ «φυσικοῦ προσώπου»), ὄχι μόνο ἐπιβάλλεται νά ἀποκαλυφθοῦν -καί θά ἀποκαλυφθοῦν- ἀλλά καί νά ἀντιμετωπισθοῦν. Τά δέ «βαποράκια» τους, ὅπως ὁ προαναφερόμενος ἀλκοολικός καί ψιλό-ἀπατεώνας «Ζωγράφος» τῆς Κρήτης, ὁ αὐτοεμφανιζόμενος ὡς «Συντονιστής των ἁπανταχοῦ τοῦ πλανήτη Ἑλλήνων», ὁ μεταλλαγμένος ἀμφίφυλος, «ἀστυνομικός», ὁ ψευτομασόνος «Χαράκτης» καί τά λοιπά ἀνθρωπάρια, εἶναι ἁπλῶς θύματα τῶν πολλαπλῶν ἀθεράπευτων μολυσματικῶν βιολογο-πνευματικῶν τούς ἐμπυημάτων. Διᾶ τούς ἀνωτέρω ἐν περιλήψει λόγους, τά διάφορα κείμενα τῶν πρώτων φέρουν, ὄχι μόνο ἄσχετες μεταξύ τούς ὑπογραφές καί ἐπιγραφές, ἀλλά ἀκόμη καί ἀντιμαχόμενα δῆθεν μηνύματα, ὅπως Π.Χ. τό τῆς «Δέλτα» καί τά λιγότερο γνωστά ἐπακολουθήσαντα τῆς Εὐτέρπης Καληώρα καί τῶν «Γερακιῶν τῆς Πεντέλης". Ἀντικειμενικός στόχος αὐτῆς τῆς ψευδο-ἀντιμαχίας, εἶναι πρόκληση καί καλλιέργεια πολυδιάστατης συγχύσεως μεταξύ τῶν Ἑλλήνων καί τῶν ἐξ αὐτῶν μελετητῶν καί ἐρευνητῶν τῆς ἀποστολῆς καί δράσης τῶν Δρακονιανῶν καί λοιπῶν φονοεργατικῶν καί αἱμό-σαρκοβορικῶν ἀνθρωποειδῶν.

Διᾶ τῶν γραμμῶν τοῦ παρόντος, τουλάχιστον, (πρό) μηνύματος , δέν πρόκειται νά ἐπιχειρηθεῖ οὔτε ἀντίκρουση, οὔτε -φυσικά- ἀνάλυση καί ἑρμηνεία των διά τῶν «Γερακιῶν τῆς Πεντέλης» καί κυρίως τῆς «Δέλτα», ἤ περίπου ἀκριβέστερα τοῦ Εὐσταθίου (ὄχι τοῦ εἰς τόν 'Ομηρο «παρεκβολᾶς» συντάξας Θεσσαλονικέως, ἀλλά τοῦ Βασιλείου τοῦ σκότους σικάριου), ἐκπεμφθέντων ἀνόητων μηνυμάτων καί «προειδοποιητικῶν» ἀπειλῶν. Ἁπλῶς μόνο θά γίνει μιά σαφῶς σφαιρική ἐπισήμανση καί ἰχνογράφηση μερικῶν ἐκ τῶν δευτερευόντων στόχων πoυ διαφαίνονται στή δεύτερη δημοσιευμένη ἐπιστολή τῆς «Δέλτα». Δέν ἐνδιαφέρουν ὅλοι οἱ πολύμορφοι στόχοι ὅλων αὐτῶν, ἐπί τοῦ παρόντος, ὅπως δέν ἐνδιαφέρουν ἐπίσης καί οἱ ἐναντίον τῆς ζωῆς τοῦ γράφoντoς ἔμμεσες ἀλλά σαφέστατες ἀπειλές καί συνεχεῖς λασπολογικές ἐπιθέσεις. Ἐνδιαφέρουν ὅμως: 
Α) Ἡ ἔμμεση πλήν σαφής ὀμoλoγία τῶν «Δρακονιανῶν» περί τῆς συμμετοχῆς τούς στήν ἀπό τούς προτεστάντες (ἤτοι τούς 'Αγγλους, ἐπονομαζόμενους καί βδελυγμοφόρους Κίμβρους) διεξαγόμενη ἐκστρατεία περί «ἐπικείμενης συντέλειας τοῦ κόσμου καί ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου». Μιά ἐκστρατεία πoυ αὐτοί οἱ ἴδιοι ἔχουν σχεδιάσει καί ἐξαπολύσει Στόχος τῆς εἶναι ἀνάπτυξη καί διεύρυνση συγχύσεως, περί τοῦ τί ἐστίν ὁ «Ἀντίχριστος», ἀλλά καί δημιουργία μετώπου ἀντίδρασης καί ἀντίστασης στήν ἔλευσή του. 
Β) Ἡ σχεδίαση καί διεύρυνση ἀπό τούς ἴδιους, τῆς λασπολoγικῆς ἐκστρατείας ἐναντίον τῶν 'Έψιλον, ἤτοι τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ καί ἀναγεννησιακού ὁράματος τῶν Ἑλλήνων...

Ὅπως μας λέει «Δέλτα», λοιπόν, στίς ἐπιστολές της, (αὐτή «ἐκπρόσωπος τύπου τῶν Δρακονιανῶν»), μοναδική πρόθεση τῶν Δρακονιανῶν εἶναι «νά βοηθήσουν τήν ἀνθρωπότητα ὅταν σημάνει κρίσιμη ὥρα». Μᾶς λέει ἀκόμη 
ἅ) ὅτι δέν ἔχουν καμιά σχέση μέ τούς ὑποχθόνιους, παρόλο πού -κατ' αὐτήν- μοιάζουν στήν ἐξωτερική φυσιολογία τους, 
β) «σύντομα θά ἐμφανιστοῦν...», 
γ) ἐπίσης «σύντομα ὁ πλανήτης μας θά ἀλλάξει συχνότητα...», ὅπως καί ὅτι θά μεταλλαχθεῖ μοριακή μας δομή, 
δ) ὅμως τή μετάλλαξη αὐτή δέ θά τήν ὑποστούμε ὅλοι, διότι θά γίνει «ἀνάλογα μέ τήν ποιότητα τοῦ ἐνεργειακοῦ πεδίου πού διαθέτει ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς...», 
ἕ) «ΟΙ Δάσκαλοι τῶν Ἐσωτερικῶν Πεδίων εἶναι πρώην Γήινοι..».

Λοιπόν... Οἱ Δρακονιανοί ἔχουν πράγματι «πρόθεση νά βοηθήσουν τούς ἀνθρώπους». Ποίους ὅμως ἀνθρώπους; Ἐκείνους πού εἶναι 0μοιοστοιχείωτοι μέ αὐτούς. Ἐκείνους, ὅπως π.Χ. τούς μεταλλασσόμενους δυτικο-χριστιανούς (παπικούς, προτεστάντες, εὐαγγελιστές, κλπ) καί τούς Ἑβραίους, τῶν-ὁποίων πρόγονοι ἦταν οἱ ἅ-ψυχοι (ἅ-πυροι) καί ἅ-πνεύματοι Σπαρτοί. 'Ὅπως μας λέει καί ὁ Δίων Χρυσόστομος (βλ. στό ἔργο τοῦ Διάλογος Ἀλεξάνδρου καί Διογένους, ἔκδ. Θύραθεν), εἰς ἀπάντηση τοῦ Διογένη σέ σχετική ἐρώτηση τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ὁ τελευταῖος τοῦ ἀνταπαντᾶ λέγοντας: «Εἰς τήν Θήβα λένε πώς οἱ ἄνθρωποι πού ὀνομάζονται Σπαρτοί ἔχουν σημάδι καταγωγής τῶν κάποια λόγχη εἰς τό σῶμα, κι ὅποιος δέν τό 'χει αὐτό τό σημάδι, δέ θεωρεῖται ὅτι ἀνήκει εἰς τούς Σπαρτούς. Δέ νομίζεις ὅτι καί διά τούς ἀπογόνους τοῦ Διός (=Ἕλληνες) ὑπάρχει ἕνα σημάδι τῆς ψυχῆς, ἀπό τό ὁποῖο θά τούς ἀναγνωρίσουν ὅσοι ξέρουν νά κρίνουν;...» Οἱ Σπαρτοί, ἀκόμη καί κατά τόν σχολιαστή του Περί Ποιητικής ἔργου τοῦ Ἀριστοτέλους, Ἀλέξανδρο Γαλανό, ἦταν: «τά τέκνα αὐτά τῆς γῆς, οἱ πολεμοχαρεῖς ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἀναβλάστησαν ἀπό τήν γῆν τῶν Θηβῶν, εἰς τήν ὁποία ἔσπειρε ὁ Κάδμος τούς ὀδόντας τοῦ Δράκονος...» Κατά καί τόν Ἀθανάσιο Σταγειρίτη (βλ. τήν 374η σελίδα τοῦ 5ου τόμου τοῦ ἔργου τοῦ Ὠγυγία, ἔκδ. Ἐλεύθερη Σκέψις): «Ὁ δέ Μενοικεύς, ὁ Θηβαῖος, ὁ Πατήρ τοῦ Κρέοντος, ἧτο ἀπόγονος τῶν Σπαρτῶν, καί διά τοῦτο ἐζήτησε ὁ 'Αρης κατά τό χρησμόν εἰς θυσίαν ἕνα ἀπόγονο τοῦ Δράκοντος...»

Οἱ Δρακονιανοί δέ θά «ἐμφανιστοῦν σύντομα», διότι ὑπάρχουν καί δροῦν ἐπί τοῦ πλανήτη μας γιά πάνω ἀπό 20 αἰῶνες. 'Ὄχι μόνο δέν ἔχουν «πρόθεση νά βοηθήσουν τήν ἀνθρωπότητα», ἀλλά ἀντιθέτως νά ὁλοκληρώσουν τήν ἀπό αὐτούς καί ἀπό τῶν ὁμόπλαστών τους Ὑποχθονίων, πραγματοποιούμενη βιολογικο-νοητική μετάλλαξη ἤ καταστροφή της. Γιά τή μετάλλαξη, τήν ὁποία πραγματοποιοῦν ἤδη μέ πολύ μεγάλη ἐπιτυχία, προκειμένου νά καλλιεργήσουν καί νά ἀναπτύξουν τή σύγχυση καί τό φόβο, μᾶς λένε πώς αὐτή «σύντομα θά ἀρχίσει διά τῶν διαδικασιῶν μεταλλαγῆς τῆς μοριακῆς δομῆς τῶν ἀνθρώπων, τῶν ζώων καί τῶν φυτῶν». Δηλαδή: θά πραγματοποιηθεῖ -ἐνῶ ἤδη πραγματοποιεῖται- μετάλλαξη τῶν χημικῶν ἐνώσεων τοῦ ἄνθρακα, ἐπί τῶν ὁποίων στηρίζεται μοριακή δομή τῶν ἀνθρώπων, καί θά γίνουν ἐνώσεις τοῦ πυριτίου. ἐπί τῶν ὁποίων στηρίζεται φαινοτυπική δομή τῶν Δρακονιανῶν καί τῶν ὅμο-φαινότυπων τούς Ὑποχθονίων. Γιά τήν καταστροφή, μᾶς λένε ὅτι θά ἐπέλθει διά τῆς «σύντομης ἀλλαγῆς τῆς συχνότητας τοῦ πλανήτη μας». Δηλαδή: θά πραγματοποιηθεῖ ἀπό τούς Ἑβραίους καί τούς ὁμόπλαστούς τους καί ὁμόφωνούς τούς δυτικο-χριστιανούς «ἀναμενόμενη Συντέλεια τοῦ Κόσμου καί μετά ἀπ' αὐτήν ἔλευσις τοῦ Μεσσία, Δευτέρα τοῦ Χριστοῦ Παρουσία». Θά ρωτήσετε: Ποιά σχέση ἔχουν οἱ «ἀποκαλύψεις»αὐτές τῶν «Δρακονιανῶν» μέ τήν ἀναμενόμενη ἀπό τούς χριστιανούς«ἐπίθεση τοῦ Ἀντίχριστου»; Ἡ σχέση συνίσταται τόσο εἰς στήν κοινή ἐκπόρευσή τους ὅσο καί στόν κοινό τούς στόχο. Ἡ «ἀναμενόμενη ἐπίθεση τοῦ Ἀντίχριστου» ὁ ὁποῖος «θά φέρει τόν ἀριθμό χξς'», τό κατά τούς χριστιανούς «666» δέ θά εἶναι ἐπίθεση τοῦ ἀντίθετου (τοῦ ἐχθροῦ) τοῦ Χριστοῦ, (ἤτοι τοῦ Ὀρθοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ) ἀλλά ἤδη ἀρχθεῖσα καί σταθερῶς πορευόμενη ἀντεπίθεση τοῦ «ἀντ' αὐτοῦ», τοῦ ἀντί αὐτοῦ, Λόγου τῶν ἐχόντων Ψυχήν (πῦρ) καί Πνεῦμα Υἱῶν τοῦ Πατρός θεῶν τέ καί ἀνθρώπων Διός Ἔλ-λήνων. Τό τελευταῖο γράμμα τοῦ χξς', τό ς', δέ δηλώνει καί δέν προσδιορίζει τόν ἀριθμό ἕξι (6) ἀλλά τόν ἀριθμό δεκαοκτῶ (18), καθότι τοῦτο, τος, εἶναι τό 18ο γράμμα τοῦ ἀλφαβήτου τῶν Ἑλλήνων. Ὁ ἀριθμός πού θεωρεῖται καί προσδιορίζεται ἀπό τούς Χριστιανούς ὡς ὁ ἀριθμός τῶν ἀραβικῶν στοιχείων 666. τά τρῖα ἐξάρια, δηλώνουν καί προσδιορίζουν τή νικηφόρα ἐπάνοδο τῶν Ἑλλήνων στήν Ἱερή Ἑστία τους, ἀλλά καί τῆς πέραν αὐτῆς πολυετούς μάχης. Τό ὅτι τά τρῖα ἐξάρια δηλώνουν καί προσδιορίζουν τή νικηφόρα ἔκβαση ἑνός πολυετούς ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων, μᾶς τό διδάσκει μεταξύ ἄλλων καί ὁ θεογόνος Αἰσχύλος. στούς στίχους 30-35 τῆς τραγωδίας τοῦ Ἀγαμέμνων. Σ' αὐτούς ἀναφέρει πώς: ὅταν ἐπιτεύχθηκε ἅλωση τῆς Τροίας καί διά Φρυκτωριῶν μεταδόθηκε εἰς τό Ἄργος, τοῦ Βασιλείου τοῦ Ἀρχηγοῦ τῶν Πανελλήνων Ἀγαμέμνονα, τό μήνυμα τῆς ἁλώσεως, ὁ Φύλακας τῶν Ἀνακτόρων ὅπου ἦταν ἐντεταλμένος διά τή λήψη τοῦ ἀνεφώνησε: «Τά δεσποτῶν γάρ εὖ πεσόντα θήσομαι τρίς ἐξ βάλουσής της δέ μοί φρυκτωρία...» (Διατί θά πῶ πώς εὐοδώθηκε ὁ Βασιλέας μου, ἀφοῦ τρεῖς φορές ἕξι μου ἔφεξε αὐτή φρυκτωρία...)

Ἔτσι λοιπόν, οἱ πρόσκαιροι ἐπικυρίαρχοι τοῦ πλανήτη μας οἱ Δρακονιανοί (πού τώρα γιά μιά ἀκόμη φορά προσπαθοῦν νά συσκοτίσουν ἤ νά συγχύσουν ἀνεπανόρθωτα τήν ὑπάρχουσα ροή πληροφορίας), καθώς καί οἱ ὑπόδουλοί τους καί πειθήνια ὄργανά τους δυτικο-χριστιανοί (ὄχι φυσικά οἱ Ἑλληνορθόδοξοι) διαβλέποντας τήν ἐπανέλευση τῶν (Ἔλ)λήνων, πραγματοποιοῦν τήν ἀπελπισμένη ἀμυντική τούς ἐπίθεση, προσπαθώντας μέ διάφορα ψεύδη καί τεχνάσματα ὄχι μόνο νά μᾶς παρασύρουν νά ἀντισταθοῦμε στήν ἐπάνοδο τῶν (Ἔλ)λήνων καί νά ἀρνηθοῦμε τήν ἀναγεννητική μομφή τοῦ Λόγου, ἀλλά καί νά συμμετάσχουμε στήν ἀπό αὐτούς πραγματοποιούμενη καταστροφή τοῦ ἀνθρωπίνου -καί ὄχι μόνο- γένους, ἀλλά καί αὐτοῦ τοῦ ἴδιου τοῦ Πλανήτη μας...

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

(ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ STRANGE ΤΕΥΧΟΣ 8 -ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1999)

Οι σελίδες πού ἀκoλoυθoύv ἀποτελούv ἀπόσπασμα ἀπό τήv ὁμιλία τοῦ συγγραφέα Ἰωάvvη Φουράκη πού παρουσίασε στό Ναύπλιο στίς 4 Δεκεμβρίου 1998 (αἴθουσα Πvευματικού Kέvτρου Ναυπλίου), καί ἀπό τίς προσωπικές τοῦ σημειώσεις γιά τίς διαλέξεις του. Ἡ ὁμιλία εἶχε τόv τίτλο Eλλήvωv Αὐτογvωσία (σημειῶστε ὅτι ὁ κ Φουράκης γράφει καί δίvει τίς διαλέξεις τοῦ στή καθαρεύουσα καί ὅτι τό κείμεvο πού δημοσιεύουμε ἔχει ἐλαφρῶς μετασχηματιστεῖ γιά τίς ἀνάγκες τοῦ περιοδικοῦ)

Μέ τήν ὀνομασία «Ἕλλην» ὁ γράφων δέν ἐννοεῖ τόν πολίτη τοῦ κρατιδίου πού κατασκεύασαν οἱ δυτικοί καί πού σήμερα λέγεται Ἑλλάδα. Ὁ (Ἔλ)λήν εἶναι Υἱός τῶν Υἱῶν τοῦ Θεοῦ. Ἦλθε ἐπί τῆς Χθονός, ἐπί τοῦ ἑνός ἐκ τῶν πλανητῶν τοῦ ἠλιακοῦ μας συστήματος, δηλαδή τοῦ ἑνός ἐκ τῶν πολλῶν οὐρά νιων περασμάτων ἤ σταθμῶν διερχομένων, ἦλθε ὡς ἔμψυχη ὑλική 0ντότητα.'Ἦλθε ὡς ἀπεσταλμένος τῶν Σπορέων του, Θεῶν. Ἦλθε ἐπί τῆς Χθονός, γιά νά τήν ἐξαγνίσει ἀπό τά μιάσματα τῶν ἀπορριφθέντων ἐπί αὐτῆς Τιτάνων καί δή τῶν ἀπογόνων τοῦ Ἰαπετοῦ.

Οἱ ἐπισημάνσεις αὐτές γίνονται γιά νά ἀρχίσουμε ἴσως νά ἀντιλαμβανόμαστε ὄχι μόνο τήν μεταξύ ἀνθρώπων καί (Ἔλ)λήνων διαφορά, δηλαδή τή διαφορετική σύνθεση τῶν χημικῶν στοιχείων τοῦ γενετικοῦ τούς κώδικα καί τοῦ ἐγκεφάλου τους, ἀλλά καί τήν ἐκ διαφορετικῶν οὐρανίων ἤ συμπαντικῶν σωμάτων προέλευσή τους ἀπό ἐκείνη τῶν ὑπολοίπων. Ποιοί εἶναι οἱ Θεοί, ποιοί ἦταν οἱ Τιτάνες καί ποιοί οἱ ἀπόγονοί τους ἐπί τοῦ πλανήτη μας, καί ποιοί εἶναι ἐκεῖνοι πού θά εἶναι καθαροί καί ἁγνοί νά πραγματοποιήσουν εἰδικές πορεῖες καί νά εἰσέλθουν τελικῶς στό «Ναό»; 'Ὅποιοι κι ἄν εἶναι, δέ σημαίνει ὅτι θά μπορέσουν νά εἰσέλθουν καί μέσα στό Ἱερό του, καί πολύ περισσότερο στό 'Αβατόν του. Στό 'Αβατον θά εἰσέλθουν μόνο οἱ Ἐκλεκτοί καί οἱ 'Άριστοι. Οἱ (Ἔλ)ληνες. Καί ποιοί ζοῦν ἀνάμεσά μας ποῦ θά ἐνθυμηθοῦν ὅτι εἶναι (Ἔλ)ληνες;...

Αὐτό πού ἐπιθυμεῖ ὁ γράφων, εἶναι νά σᾶς γνωστοποιήσει μερικά στοιχεῖα καί δεδομένα πού ὄχι ἁπλῶς ὑπονοοῦν, ἀλλά καί σαφῶς σηματοδοτοῦν μιά σειρά συγκεκριμένων καί σταθερῶν διαδικασιῶν, τῆς ἀρχόμενης πορείας πρός τόν ποθούμενο καί ἐπιδιωκόμενο στόχο: τήν Ἀναγέννηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 'Ὅμως, παρ' ὅλο πού αὐτή πορεία ἔχει ἤδη ἀρχίσει, ἐμεῖς ὄχι μόνο δέ συμμετέχουμε στίς διαδικασίες τῆς ἔναρξής της, ἀλλά μᾶλλον παρεμβάλουμε πολλά καί διάφορα ἐμπόδια, μέ στόχο ὄχι νά τήν ἀναστείλουμε, ἀλλά νά τήν ματαιώσουμε. Θά μποροῦσα νά ἀναφέρω μιά πολύ μεγάλη σειρά ἐξ αὐτῶν, ὅμως θά τό ἀποφύγω ἐπισημαίνοντας μόνο ἕνα. Ἡ ἁπλή ἐπισήμανση τούτου θά ἔχει δυό βασικούς στόχους. Ὁ πρῶτος θά ἀποβλέπει στήν πιθανότητα νά μᾶς προκαλέσει μερικά ἐρεθίσματα, τά ὁποῖα ἴσως νά μᾶς ὠθήσουν νά ἀναζητήσουμε καί νά ἐντοπίσουμε κάποια ἀπό τά ἐμπόδια τούτα καί κυρίως τή δική μας συμβολή στήν κατασκευή τους. Ὁ δεύτερος θά ἀποβλέπει στό νά διευκολύνει τό γράφοντα νά σᾶς γνωστοποιήσει ἕνα μελλοντικό γεγονός, τό ὀποῖο ὡς μοναδικό ἀντικειμενικό τοῦ στόχο θά ἔχει -ἀνεξαρτήτως ἐάν ἐπιτευχθεῖ τήν ὁριστική καί τελεσίδικη ματαίωση τῆς πορείας Ἀναγεννήσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τό ἐμπόδιο, λοιπόν, τό ὁποῖο ἐμεῖς ὅλοι μας ἐνσυνειδήτως παρεμβάλουμε στήν πορεία αὐτή, εἶναι πίεση πού ἐξασκούμε στήν πολιτική ἠγεσία τῆς Ἑλλάδος νά μᾶς ὁδηγήσει ἄρον-ἄρον στήν Ο.Ν.Ε. (Οἰκονομική καί Νομισματική Ἔνωση), δηλαδή στήν τελική φάση τῆς καταστροφῆς, ὄχι μόνο τῶν ἐλαχίστων ὑπολοίπων στοιχείων τῆς ταυτότητας τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἡ πίεσή μας αὐτή, μεταξύ τῶν ἄλλων συνεπειῶν, συνετέλεσε καί στό νά ἔχει ἤδη δεχθεῖ, ἐξ ὀνόματός μας καί διά λογαριασμό μας, ἠγεσία αὐτή νά φιλοξενήσει, τήν ἐρχόμενη ἄνοιξη στούς Δελφούς (ναί, στούς Δελφούς), τή διάσκεψη τῶν ἠγετῶν τῆς Εὐρώπης καί τῶν σημαντικότερων χωρῶν τοῦ ὑπολοίπου πλανήτη. Ἡ διάσκεψη αὐτή, ὁποία ἐπρόκειτο νά πραγματοποιηθεῖ τήν περασμένη ἄνοιξη στό Σούνιο ἤ στήν Κρήτη, καί τήν ὁποία κάποιοι «αἰθεροβάμονες» Ἕλληνες τήν ματαίωσαν, ἔχει τόν ἐξῆς στόχο: νά ἀνακοινωθεῖ καί νά συζητηθεῖ ἐπικείμενη προσεχῶς ἐπίθεση ἐξωγήινων ἐναντίον τοῦ πλανήτη μας. Ἡ ἀνακοίνωση αὐτή, ὁποία φυσικά θά πλαισιώνεται καί θά στηρίζεται ἀπό σειρά δεδομένων, ἀνεξαρτήτως ἐάν αὐτά εἶναι πλασματικά, θά ἔχει ὡς σκοπό καί ἀποτέλεσμα καί τήν τυπική δημιουργία «Παγκοσμίου Κυβερνήσεως». Αὐτονόητο εἶναι ὅτι ἠγεσία αὐτής θά ἀνατεθεῖ στίς Η.Π.Α.

Ἡ πληροφορία αὐτή προκαλεῖ ἀναμφιβόλως σειρά ἐρωτημάτων. Μεταξύ αὐτῶν συμπεριλαμβάνονται καί τά ἀκόλουθα δυό:

1) Ἀφοῦ οἱ Η.Π.Α. ἔχουν σήμερα τήν οὐσιαστική ἠγεσία τοῦ πλανήτη, γιατί μέσω τῆς διασκέψεως αὐτῆς θά ἐπιδιώξουν νά πάρουν καί τήν τυπική; Ἡ ἀπάντηση εἶναι: διότι δέν τήν ἔχουν. Νομίζουμε ὅτι τήν ἔχουν, σωστότερα, μᾶς ἔχουν πείσει ὅτι τήν ἔχουν. Ὄχι μόνο δέν ἔχουν τήν οὐσιαστική ἠγεσία τοῦ πλανήτη, ἀλλά οὔτε κᾶν τό μεγαλύτερό της τμῆμα. Καί αὐτό ἀκόμη τό τμῆμα δέν τό ἐλέγχει ἐπίσημη πολιτικοστρατιωτική τῆς ἠγεσία. Ὅπως δέν τό ἐλέγχει καί καμιά ἀπό τίς πολλές καί διάφορες «ἀνεπίσημες» κυβερνήσεις της. Ἐκείνη, ἐκ τῶν κυβερνήσεων αὐτῶν των Η.Π.Α. ἤ σωστότερα τῶν κέντρων ἐξουσίας, ὁποία ἔχει κατασκευάσει, ἀναπτύξει καί προσπαθήσει νά ἐπιβάλει, τόσο στίς ἐθνότητες πού συγκροτοῦν ἐκείνη τή χώρα, ὅσο καί στά ἔθνη καί τίς ἐθνότητες τοῦ πλανήτη μας, τόν «Μπαμπούλα» τῆς ἐπικείμενης ἐπίθεσης ἐξωγήινων ἐναντίον τῆς Γῆς, εἶναι οἱ Ἐβραίοι Αὐτοί οἱ «Ἑβραῖοι» -καί ὄχι οἱ ἀληθινοί Ἰουδαῖοι, ἄν ὑπάρχουν ἀκόμη- εἶναι ἐκεῖνοι πού ἔχουν κατασκευάσει τόν «Μπαμπούλα» ὄχι μόνο τῆς ἐξωγήινης εἰσβολῆς, ἀλλά καί τῆς ἔλευσης τοῦ «Ἀντίχριστου».
Πρίν προσπαθήσουμε νά θίξουμε καί νά ἀπαντήσουμε τό δεύτερο ἐρώτημα πού προκύπτει ἀπ' αὐτά, πρέπει καί πάλι νά τονίσουμε: οἱ Η.Π.Α. δέν εἶναι πλανητάρχης. Δέν εἶναι διότι ὑπάρχουν στόν πλανήτη μας καί χῶρες καί ὁμάδες πού, γιά διάφορους λόγους, ὄχι μόνο εἶναι ἀκόμα ἀρκετά δυνατές καί ἱκανές νά ἀντιμετωπίσουν τις Η.Π.Α. καί τό σημαντικότερο ὄργανο τῶν «Ἑβραίων» πού λέγεται Ἐνωμένη Εὐρώπη, ἀλλά καί κρατοῦν καί σημαντικούς θύλακες τῆς διακυβέρνησης τοῦ πλανήτη. Μεταξύ τῶν χωρῶν αὐτῶν, τίς ὀποῖες ἐμεῖς θεωροῦμε ἀμελητέες εἶναι Π.χ. «λιμοκτονοῦσα» Βόρειος Κορέα, τό «ηττημένο καί κατεστραμμένο» Ἰράκ, Κίνα, Ρωσία, ἀλλά καί Ἑλλάδα. (Καί ὄταν λέω Ἑλλάδα δέν προσδιορίζω καί φυσικά δέν ἐννοῶ τό ἐσπεριανό κρατίδιο πού λέγεται Ἑλλάδα). Μεταξύ τῶν ὁμάδων καί ὀργανώσεων, οἱ ὁποῖες κρατοῦν καί ἐλέγχουν κάποιους σημαντικούς θύλακες τῆς διαπλανητικῆς κυβέρνησης, συμπεριλαμβάνονται: Ὁμάδα ΕΨΙΛΟΝ, «Opus Dei», οἱ Ἰλλουμινάτοι, ΟΙ «Σούφι τοῦ Λίθου» καί οἱ Σίχ...

2) Ἡ πληροφορία περί τῆς σχεδιαζόμενης ἀναθέσεως στίς Η.Π.Α. καί τῆς τυπικῆς πλέον ἠγεσίας τοῦ πλανήτη μας λέγει ὅτι αὐτή θά τῆς ἀνατεθεῖ προκειμένου νά ἀντιμετωπισθεῖ «ἐπικείμενη ἐπίθεση ἐξωγήινων». Αὐτή πληροφορία προκαλεῖ καί τό ἐπόμενο ἐρώτημα: ὑπάρχουν πράγματι ἐξωγήινοι, καί ἐάν ὑπάρχουν ποιοί εἶναι καί γιατί ἀπειλοῦν τόν πλανήτή μας; Λοιπόν, θά ἦταν ὄχι μόνο ἐγωισμός, ἀλλά καί παραλογισμός νά νομίζουμε ὅτι εἴμεθα οἱ μόνοι κάτοικοι τοῦ σύμπαντος ἤ ἔστω τοῦ ἠλιακοῦ μας συστήματος. Στό σύμπαν, στό γαλαξία μας καί στό ἠλιακό μας σύστημα, ὑπάρχουν-ἤ, ἄν θέλετε, πρέπει νά ὑπάρχουν- καί ἄλλα ἔμβια ὄντα καί ὀντότητες. Τό ὅτι ὑπάρχουν, ἤ ἔστω ὅτι θά πρέπει νά ὑπάρχουν, δέν εἶναι μιά σύγχρονη ἐπισήμανση ἤ θέση.

Τήν ὕπαρξη αὐτῶν ἀναφέρουν δεκάδες ἐκ τῶν ἀρχαίων πανεπιστημόνων, καί ὄχι μόνον ὁ Λουκιανός. Τό ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ ἐξωγήινοι, καί τό ἄν εἴναι φιλικοί ἤ ἐχθρικοί ἀπέναντι στούς διαβιοῦντες τοῦ πλανήτη μας, εἶναι ἕνα ἐρώτημα πού δέν εἶναι εὔκολο νά ἀπαντηθεῖ, καθότι ἀναζήτηση ἀπαντήσεως χρήζει πολλαπλῶν καί πολυδιάστατων ἐρευνῶν καί συζητήσεων. Ἐκεῖνο πού εἴναι δυνατόν νά εἰπωθεῖ ἐδῶ εἶναι τό ἐξής: Σχεδόν ὁλότητα τῶν διαβιούντων στόν πλανήτη μας εἶναι τιμωρημένοι καί Ἐξόριστοι. Δηλαδή: ὁ πλανήτης μας εἶναι τόπος τιμωρίας καί ἐξορίας. Στούς τιμωρημένους καί ἐξόριστους κατοίκους τοῦ πλανήτη αὐτοῦ ἔχουν σταλθεῖ καί οἱ νουθευτές τους, οἱ ἐξομολογητές τους, διαπαιδαγωγιστές καί ἐξανθρωrnστές τους. Οἱ τελευταῖοι, καί κατά τό πνεῦμα, ἀλλά καί τό γράμμα τῶν διατυπωμένων Βουλῶν καί Διδαχῶν στά ἀρχαία κείμενα, εἶναι οἱ (Ἔλ)ληνες. Ἡ πραγματοποιούμενη ἤ «ἐπικειμενη» ἔλευση ἐξωγήινων εἶναι ἤ ἔστω πρέπει νά θεωρεῖται γεγονός. Τό ἐρώτημα πού προκαλεῖται μέ αὐτή τήν ἐπισήμανση εἶναι: μέ ποιά δομή καί μορφή ἦλθαν ἤ θά ἔλθουν; Δέν ἦλθαν καί δέ θά ἔλθουν μέ τή δική μας μορφή καί δομή. Ἦλθαν, ἔρχονται καί θά ἔλθουν ὡς ἠλεκτρομαγνητικά σωματίδια ἤ ὑποσωματίδια. Δηλαδή ὡς νετρόνια, πρωτόνια, φωτόνια καί νετρίνο. Ἡ ἐπισήμανση τῆς ἔλευσής τους, προκαλεῖ καί τό ἐρώτημα: Γιατί οἱ Η.Π.Α. καί οἱ ἄλλες ἑβραϊκές δυνάμεις ὅπως Ἐνωμένη Εὐρώπη, θέλουν νά ματαιώσουν ἤ νά ἐμποδίσουν τήν ἔλευσή τους; Ποιοί βρίσκονται πίσω ἀπό αὐτές τίς δυνάμεις, ποιά εἶναι τά σχέδια τους καί μέ ποιόν τρόπο καταστρέφονται ἀπό τήν ἔλευση αὐτῶν τῶν ἐξωγήινων;...

Ὑπάρχουν ἐν ἐνεργείᾳ στόν κόσμο μας δυό μεγάλες ἐκστρατεῖες πού διεξάγονται ἀπό τά ἐπί τοῦ πλανήτη μας διαβιούντα ὑποχθόνια ὄντα, οἱ ὁποῖες ἔχουν ὡς κοινό τούς ἀντικειμενικό στόχο τήν ἀνακοπή τῆς πορείας Ἀναγέννησης τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἡ πρώτη ἀπό τίς δυό αὐτές ἐκστρατεῖες εἶναι ἐκείνη, ὁποία δῆθεν στοχεύει στή ματαίωση τῆς ἐλεύσεως τουΑντιχρίστου καί τῆς σωτηρίας τῆς ἀνθρωπότητας ἀπό τόν Ἀρμαγεδώνα ἤ τήν καταστροφή τοῦ ἀνθρώπινου γένους. Ἡ δεύτερη, περί σέ βάρους τοῦ πλανήτη μας καί τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀπειλή εἰσβολῆς ἐξωγήινων.

Προκειμένου νά ἀντιληφθοῦμε, ἐάν ὄχι νά ἐννοήσουμε, ποιοί καί γιατί ἔχουν σχεδιάσει καί ὀργανώσει τήν περί τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀντίχριστου ἐκστρατεία, θά πρέπει καταρχᾶς ν' ἀναζητήσουμε, νά ἐντοπίσουμε καί νά ἀναλύσουμε κάποια ἀπό τά ἱστορικά κυρίως στοιχεῖα συνθέσεως τῆς ταυτότητας τοῦ Ἀντίχριστου. Κατά τήν ἀναζήτηση αὐτῶν, εἶναι βέβαιο ὅτι θά ἀναρωτηθοῦμε: ποιά συγκεκριμένη ἐλθοῦσα, παροῦσα ἤ ἐρχόμενη Ὀντότητα δηλώνεται καί προσδιορίζεται μέ τό σύνθετο ὄνομα Ἀντί-χριστός; Αὐτή Ὀντότητα ἤταν, εἶναι ἤ θά εἶναι ἀντίθετη τοῦ Χρισμένου Ἰήσονος, δηλαδή τοῦ «εἰς τονΊρδανον -ὅπου ὁ Ἀπόλλων ἐξαγνίσθηκε βαπτισθεντος καί διά τοῦ ὕδατος τοῦ Χρισθέντος θεραπευτοῦ σωμάτων καί ψυχῶν υἱοῦ καί τέκνου τῆς Παρθένου Μαρίας, Ἐμμανουήλ». Μήπως ὅμως, ὁ «Ἀντίχριστος» δέν ἦταν, δέν εἶναι ἤ δέ θά εἶναι, ἀντίθετή της, ἀλλά «ἀντί αὐτῆς»; Μήπως ὁ ἐλθών ἤ ἐρχόμενος «Ἀντίχριστος»εἶναι ὁ Ἀναγεννόμενος Ἑλληνισμός; Δηλαδή ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ τῶν Θεῶν 'Ελλην; Μήπως εἶναι ὁ δεύτερος, ἀφοῦ καί κατά τίς διδαχές καί τά δόγμα τα τοῦ χριστιανισμοῦ, αὐτός δοξάστηκε, ἀναγνωρίστηκε καί καθιερώθηκε, ὡς«Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου» μέ τήν ἐπίσκεψη ποῦ τοῦ ἔκαναν 'Ελληνες; Ὁ ἐλθών, ἤ σωστότερα, ὁ ἐρχόμενος Ἀντίχριστος δέν εἶναι, ἤ ἔστω δέ θά πρέπει νά εἶναι, ὁ «ἀντίθετος», ἀλλάο «ἀντί Αὐτοῦ». Αὐτός πού ἔρχεται στή θέσή του καί ἐξ ὀνόματός του. Γιατί ὄμωςειναι ὁ ἀντί αὐτοῦ καί ὄχι ὁ ἀντίθετός του; Διότι κατά τούς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι συμμετέχουν ἀσυνειδήτως στήν ἀπό τούς ὑποχθονίους ὀργανωθεῖσα καί κατευθυνόμενη προαναφερθεῖσα ἐκστρατεία, ὀΑντίχριστος ἔχει κατ' ἐπανάληψη ἔλθει.. Κατά τούς ἴδιους, Ἀντίχριστος ἦταν καί ὁ Ρωμαῖος αὐτοκράτορα ς Νέρων. Οἱ ἴδιοι ἐπίσης ταυτίζουν τόν ἐρχόμενο Ἀντίχριστο μέ τό ἀπό τό θεολόγο τούς Ἰωάννη σφραγισμένο μέ τόν ἀριθμό 666 Θηρίο. Δυστυχῶς οἱ πλεῖστοι Ἑλληνο-Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί συμμετέχουν στήν προαναφερθεῖσα ἐκστρατεία, τήν στήριξαν καί τήν στηρίζουν στά περί τοῦ ἀριθμοῦ χξς' καί τή σφραγίδα τοῦ Θηρίου ἀναφερόμενα στήν Ἀποκάλυψη. Ὁ θεολόγος ὅμως αὐτός, σ' αὐτό του τό ἔργο δέν ἀναφέρει οὔτε μία φορά τό ὄνομα «Ἀντίχριστος». Τό ὄνομα αὐτό ἀναφέρεται δυό μόνο φορές στή συμπεριλαμβανόμενη στήν Καινή Διαθήκη δεύτερη ἐπιστολή του, τήν ὀποίαν ὅμως δέν ἔχει γράψει ὁ ἴδιος ὁ Ἰωάννης, ἀλλά ἕνας ἀπό τούς μαθητές του, ὁ Πρόχωρος. Σημαντικό γεγονός εἶναι ὅτι: τό «Θηρίο» (ὅπου σέ αὐτό ἀνήκει ὁ ἐν λόγῳ ἀριθμός καί ὄχι στόν «Ἀντίχριστο»), μέ τό ὁποῖο ταυτίζουν τόν Ἀντίχριστο αὐτοί πού ὀργανώνουν καί προωθοῦν τήν προαναφερθεῖσα ἐκστρατεία, ὁ Ἰωάννης τό δηλώνει καί τό προσδιορίζει μέ τούς ἑλληνικούς ἀριθμητικούς Χαρακτήρες τοῦ ἑλληνικοῦ ἀριθμό γράμμα τοῦ ἀλφαβήτου, χξς', καί ὄχι μέ τόν ἀραβικό ἀριθμό 666. (Τό γιατί καί πώς οἱ Χριστιανοί παραποίησαν τόν τρίτο ἑλληνικό ἀριθμητικό Χαρακτήρα ἀπό τούς παραπάνω, σχετικά στοιχεῖα καί σχετικές ἀναφορές ἔχουν διατυπωθεῖ μέ λεπτομέρειες στίς σελίδες τοῦ βιβλίου τοῦ γράφοντα: Μείξις καί Ἀνακύκλησις Μυθολογίας καί Ἰστορίας)...

Ἡ προηγούμενη ἀναφορά στή δῆθεν ἀπειλή εἰσβολής ἐξωγήινων εἶναι αὐτονόητο νά προκαλέσει πολλά ἐρωτηματικά. Τήν πρόκλησή τους ἐνισχύει φυσικά καί ἐπί πολλᾷ ἔτη ἔντονη, πολλαπλή καί πολυδιάστατη ἐκστρατεία περί τῆς συνεχούς ἐμφανίσεως Α.Τ.Ι.Α. (Ἀγνώστου Ταυτότητος Ἰπτάμενα Ἀντικείμενα). Τό ὅτι ἔχουν ἐμφανιστεῖ καί ἐμφανίζονται Α.Τ.Ι.Α. εἴναι, ἤ ἔστω πρέπει νά εἶναι, γεγονός. Καί ἐάν δέν εἶναι, δέ δυνάμεθα νά διαψεύσουμε ἐκείνους πού ἰσχυρίζονται ὅτι τά εἶδαν ...Τήν ἐμφάνιση τῶν ἀντικειμένων αὐτῶν πρέπει νά τήν θεωροῦμε δεδομένη. 'Ὅμως, θά πρέπει νά ἀναλογιζόμαστε τή σοβαρή πιθανότητα αὐτά νά εἶναι ὑπογήινα καί γήινα καί ὄχι ἀπαραίτητα ἐξωγήινα. Δηλαδή: κατασκευάσματα τῶν ὑποχθονίων καί τῶν ἐπιχθονίων μονάδων τους. Αὐτό προκαλεῖ στούς ἀναγνῶστες ἀκόμη ἕνα ἐρώτημα, πού ἔρχεται νά προστεθεῖ στήν ἤδη προϋπάρχουσα θάλασσα ἐρωτημάτων: Ὑπάρχουν ὑποχθόνιοι καί τί ὄντα εἶναι αὐτοί;

Ἡ ἀπάντηση εἶναι καταφατική. Γιά νά φανταστοῦμε ὅμως, ἄν ὄχι νά ἐννοήσουμε, τήν ὕπαρξη τῶν ὄντων αὐτῶν, θά πρέπει κατ' ἀρχάς νά δεχθοῦμε τήν ὕπαρξη ὑποχθονίου κόσμου, ἐάν ὄχι κόσμων. Τήν ὕπαρξη τοῦ κόσμου τούτου μας τήν ἀναφέρουν πολλοί ἀπό τούς ἀρχαίους πανεπιστήμονες. Μεταξύ αὐτῶν καί ὁ παμμέγιστος Πλάτων. Τή σχετική τοῦ ἀναφορᾶ τήν βρίσκουμε στό βιβλίο Φαίδων, στά κεφάλαια 58-62. Ἐφόσον ὅμως δεχθοῦμε τήν ὕπαρξη ὑποχθονίου κόσμου αὐτονόητο εἶναι νά διερωτηθοῦμε: τί ἐννοοῦμε καί προσδιορίζουμε ὡς ὑποχθόνιο κόσμο; Κάποιες ἀπό τίς πρῶτες σχετικές ἀναφορές μποροῦμε νά βροῦμε, ὄχι μόνο στά ἔργα τοῦ Λουκιανοῦ Νεκυομαντεία, Νεκρικοί Διάλογοι, Περί Ἀληθούς Ἱστορίας, ἀλλά καί στά Ἀργοναυτικά τοῦ Ὀρφέως καί πολλῶν ἄλλων. Ἀρκεῖ ὅταν θά βροῦμε τίς ἀναφορές αὐτές νά ἔχουμε τίς γνώσεις καί τίς δυνατότητες νά τίς ἐννοήσουμε...

Καί ὅσον ἀφορᾶ τό δεύτερο σκέλος τῆς ἐρωτήσεως, τί ὄντα εἶναι αὐτά τά ὑποχθόνια, ἀπάντηση εἶναι πάρα πολύ δύσκολη γιά νά διατυπωθεῖ καί ἐννοηθεῖ, ἐᾶν ὄχι τελείως ἀδύνατη. Καίτοι θέλω νά νομίζω ὅτι δύναμαι νά ἀπαντήσω σέ κάποιο πολύ μικρό μέρος τῆς ἐρώτησης αὐτῆς, δέ θά τό πράξω. Ἁπλῶς μόνο μπορῶ νά πῶ ὅτι τά ὄντα αὐτά ἔχοντας τή δυνατότητα νά παίρνουν τή μορφή τοῦ λεγόμενου ἀνθρώπου, ἐξέρχονται καί ἐγκαθίστανται ἐπί τῆς Χθονός. Μεταξύ αὐτῶν εἶναι καί οἱ Τουράνοι καί οἱ Δυτικοσημίτες. Ὡς ἐρέθισμα καί μόνον, γιά νά ξαναμελετήσουμε τή Γένεση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί νά ἀντιληφθοῦμε ἐπιτέλους ἀπό πού καί πώς προήλθαν οἱ πρόγονοι τοῦ Ἀβραάμ, καί γιατί τό 722 π.Χ. οἱ Ἀσσύριοι ἐπανέφεραν τούς ἀπόγονους τοῦ τελευταίου στό γεωφυσικό τόπο ἀπό ὄπου εἶχαν προέλθει οἱ πρῶτοι, καί χάθηκαν...

Σᾶς ἀναφέρω ἐπίσης, ἀφενός ὅτι τό «Τουρᾶν» δηλώνει τό Σκότος, ἐν ἀντιθέσει μέ τό «Ἰρᾶν» πού δηλώνει τό Φῶς....Λοιπόν, ὅλη πολυετής, πολύμορφη καί πολυδιάστατη ἐκστρατεία περί τῶν Α. Τ.Ι.Α. τῆς «ἐπικείμενης ἐπίθεσης ἐξωγήινων στόν πλανήτη μας» καί τῆς «ἐλεύσεως τοῦ Ἀντίχριστου» εἶναι ἔργο τῶν ὑποχθονίων, ὅπου ἀκόμη κυριαρχοῦν κάπως ἐπί τῶν ἐπιχθονίων. Οἱ ὑποχθόνιοι γνωρίζουν ὅτι κλείνει ὁ κύκλος τοῦ ἐνιαυτοῦ, τῆς ἐπί τοῦ ἐπιχθονίου πλανήτη μας παραμονῆς τους. Γιά τό λόγο αὐτόν ἔχουν ἐξαπολύσει τήν τελευταία τούς ἀμυντική ἐπίθεση. Στό πλαίσιο τῆς ἐπιθέσεως αὐτῆς, συμπεριλαμβάνονται καί οἱ παραπλανητικές τούς αὐτές ἐκστρατείες. Αὐτές ἔχουν τό στόχο καί τή μορφή αὐτοῦ πού στήν κοινή στρατηγική ἀποκαλοῦμε «Ψυχολογικό Πόλεμο». Δηλαδή: ἐντείνουν τίς προσπάθειές τους νά ἐπιβραδύνουν τό κλείσιμο τοῦ κύκλο, τῆς παραμονῆς τούς στίς μονάδες τους ἐπί τῆς Χθονός, ἔχοντας ἐξαπολύσει τίς παραπλανητικές αὐτές ἐκστρατεῖες μέ στόχο νά πείσουν τούς ἐπιχθόνιους νά ἀντιταχθοῦν στήν ἐπικείμενη ἐπανέλευση ἐπί τῆς Χθονός καί ἐπανεμφάνιση τῶν (Ἔλ)λήνων.

Καθώς ὁ κύκλος τῆς παραμονῆς τῶν ὑποχθονίων στόν πλανήτη μας κλείνει, ἀνοίγουν οἱ πύλες καί οἱ δίαυλοι τῆς ἐπανέλευσης τῶν (Ἔλ)λήνων. Ὅταν λέμε Επανέλευση (Ἔλ)λήνων, εἶναι αὐτονόητο ὅτι δέν εἴμαστε τόσο ἀφελεῖς νά νομίζουμε ὅτι οἱ ἐπανερχόμενοι εἶναι ὄντα μέ τή δική μας, τήν ἀνθρώπινη, δομή καί μορφή. Εἶναι ἐκεῖνοι, τῶν ὁποίων, ἐπί δυό καί ἄνω χιλιετίες, τά μνημικά κύτταρα τοῦ γονότυπου τούς βρισκόταν ναρκωμένα καί πού τώρα ἔχει ἀρχίσει αὐτό-ἀπονάρκωσή τους καί σταδιακή ἀφύπνισή τους. Αὐτό θά συντελεστεῖ κυρίως, διότι ἀνοίγουν οἱ Πύλες καί οἱ Δίαυλοι, τῆς ἐκ τοῦ Γαλαξία Ἀνδρομέδα καί διά τοῦ ἀστερισμοῦ τοῦ Κυνός διαχύσεως, ἐπί τοῦ πλανήτη μας, ἐπίλεκτων καί ὑπερούσιων ἀκτινοβολιῶν καί φωτοχυσιῶν. Τοῦτες, οἱ ὁποῖες ἔχουν, ἄς ποῦμε, τή δομή τῶν ἠλεκτρονίων, φωτονίων, πρωτονίων, μεσονίων ἤ νετρίνο, ἐστιάζονται μόνο ἐπίτης Ἔλ-Λά, ἤ Ἑλλάδος. Αὐτές ἀποναρκώνουν τά μνημικά -καί ὄχι μόνο- κύτταρα τῶν (Ἔλ)λήνων.

Αὐτή ἀπονάρκωση ἐμπεριέχει καί ἕνα μεγάλο κίνδυνο γιά τόν γεωφυσικό καί πολιτισμικό μας χῶρο. Ὁ κίνδυνος αὐτός, πού ἔχει ἤδη κάνει τά πρῶτα βήματα τῆς ἐμφάνισής του, εἶναι ὁ διχασμός τῶν Ἐλλήνων ἤ «Ἑλληνολατρῶν» καί τῶν Ἐλληνο-ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Τό διχασμό αὐτόν -πού πρέπει πάση θυσία νά ἀποφευχθεῖ -τόν σπέρνουν καί τόν καλλιεργοῦν οἱ μισέλληνες καί ἀνθέλληνες, ἤ σωστότερα, οἱ ὑποχθόνιοι ἐκεῖνοι πού ἐπιδιώκουν τήν παράταση τῆς κυριαρχίας τούς στόν πλανήτη, ὁποία δέν ἀπειλείται ἁπλῶς ἀπό τούς (Ἔλ)ληνες, ἀλλά ἔχει ἤδη ἀρχίσει ἀφαίρεσή της...

ΔΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ

Δυστυχῶς, ὁ πολύ περιορισμένος χρόνος μου, ἄλλα καί ἄλλοι πολλοί προσωπικοί καί οἰκογενειακοί λόγοι δέν μοῦ ἐπιτρέπουν, πρός τό παρόν ὅμως, νά συντάξω ἕνα πιό συγκεκριμένο καί κυρίως κατανοητό μήνυμα, παραθέτοντας σειρά ἱστορικῶν πλέον στοιχείων. Τό παρόν τό συντάσσω καί Σᾶς τό ἀποστέλνω μέ ἀφορμή τήν σημερινήν (31η/1ου/2002) προκληθήσαν πολιτικήν διαταραχήν, ἕξ αἴτιας  τῆς ἐμπλοκῆς καί τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἷς  "τό σκάνδαλο τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τζόγου. Κατ' ἀρχάς Σᾶς γνωρίζω ὅτι: Τά ''στοιχεία'' τῆς ἐνοικιάσεως, τοῦ εἷς τήν Πάτρα οἰκογενειακού ἀκινήτου τοῦ Κύριου Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, μετέφερε εἷς τόν ἀποκαλύψαντα αὐτά Δημοσιογράφο, τό πολύ γνωστό σέ μένα, ἄλλα καί εἷς τούς Στρατηγούς κ.κ  Γρυλλάκη καί Μποσινάκη, εἷς γνωστόν Εἰσαγγελέα,τόν Βουλευτήν Κύριον Καμένον, κάποιον πρώην ἀρχηγόν τῆς ἀντιτρομοκρατικῆς, μέ τόν ὁποῖον  καί ἐσυναντήθησαν, σέ ξενοδοχεῖο τῆς Ὁμόνοιας  τήν 27η/1ου/2002, τό βαποράκι τῆς μασονικῆς στοᾶς ''Προμηθέας''. Τοῦτο, φορώντας τόν ἀπατυλόν μανδύα  τοῦ ἑλληνολάτρη καί τοῦ πατριωτισμοῦ, κυρίως διά νά ἀποκρύψη  τήν ἐπαγγελματική ἰδιότητα, τοῦ ἀρχαιοκάπηλου (ἐμπόρου ἀρχαίων, ὅπου μερικά ἐκ τῶν λαθρανασκαφῶν τῆς περιοχῆς Ἁγίας Τριάδος Ἡρακλείου Κρήτης εὑρίσκονται εἷς τήν δωρημένην εἷς Μουσεῖον Χανίων συλλογήν τοῦ Κυρίου Μητσοτάκη) καί ἀλκοολικού ἔχει χρησιμοποιηθεῖ, ἀπό τήν αὐτήν στοά, πολλές φορές, διά νά μεταφέρη, τόσο εἷς τόν Στρατηγό Γρυλλάκη καί σέ ἄλλους  ἀρμοδίους, καθώς καί εἷς τόν Ἀείμνηστον Εἰσαγγελέα Δημήτριον  Τσεβά στοιχεῖα (φυσικά παραπλανητικά) περί τῆς ''17 Νοέμβρη''. Πρός τό παρόν ἤ σηματοδωτική τούτη σημείωσις ὁλοκληρώθη. Τήν πιθανή ἑρμηνείαν τῆς καί ἀνάλυσίν της δύνανται νά τήν ζητήσουν ΜΟΝΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ( ὄχι Εἴσαγγελεας) ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Ἡ μέ ἀφορμή καί πρόσχημα  τόν ''ηλεκρονικόν τζόγο'' προκληθήσαν καί διευρυνόμενη, εἷς βάθος καί πλάτος, πολιτικήν ἀναταραχή, πρόκειται νά ἐξεληχθῆ εἷς ἐθνική τραγωδία.

ΔΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ.

Την ἐπταετίαν 1960-1967 ,τήν πολιτικοεθνική σκηνήν τῆς Πατρίδος μας διετάραξαν καί  ἀνετάραξαν ἀλλεπάληλες πολιτικές κρίσεις ( βία καί νοθεία εἷς τίς ἐκλογές τοῦ 1961,δολοφονία τοῦ Βουλευτοῦ Λαμπράκη, τό 1963. αὐτοεξορία τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, τό αὐτό ἔτος, ἀνατροπή τῆς Κυβερνήσεως Γεωργίου Παπανδρέου τό 1965 καί ἔναρξις τοῦ ''ανένδοτου ἀγῶνα'' ἀλλεπάλληλες ἀνατροπές  κυβερνήσεων( Νόβα, Τσιριμώκου, Στεφανόπουλου, Σακελλαρίου) καί τελικά ἔλευσις καί ἐπιβολή τῆς δικτατορίας καί ἐν συνεχείᾳ ἤ κυπριακή τραγωδία, δηλαδή ἤ διχοτόμησις τῆς Κύπρου.

Προκειμένου νά προκληθοῦν, κλιμακωτά, ὅλες οἵ ἀνωτέρω ἐπισημανθεῖσες ἀναταραχές καί διαταραχές ὡς ἀφορμή ἐνάρξεώς των ἐχρησιμοποιήθη καί τότε ὁ  ἠλεκτρονικός τζόγος καί συγκεκριμένα οἱ καί τότε ''κουλοχέρηδες''. Τό 1960, ὁ τότε Βουλευτής τῆς Ἀριστερᾶς Ἠλίας Μπρεδήμας σέ συνεργασία μέ τόν τότε, ἐπίσης, Βουλευτή τοῦ Κέντρου τοῦ Νομοῦ Σερρῶν Ἄγγελο Ἀγγελούση  "ἀπεκάλυψαν'', διά ἐπερωτήσεως τοῦ πρώτου, κύκλωμα παρανόμου τζόγου μέ κουλοχέρηδες, τό ὁποῖο λειτουργοῦσε εἷς τίς Σέρρες. Τήν ἐπερώτησιν τούτη τήν ἐχρησιμοποίησε τότε μεγαλύτερη σέ κυκλοφορία ἐφημερίδα ''ΑΘΗΝΑΪΚΗ'' (δέν ὑπῆρχαν φυσικά τότε οὔτε ἰδιωτικοί ραδιοσταθμοί, οὔτε καί τηλεόρασις), καί ἄρχισε μία πρωτοσέλιδη καί  ὁλοσέλιδη  πολυήμερη   ἀποκαλυπτική ἔρευνα, περί τοῦ εἷς τίς Σέρρες τζόγου. Σ΄ αὐτήν  κύριος καί μόνιμος στόχος , ὡς ἔχοντας  συμμετοχή καί μερίδιο εἷς τά ἔσοδά του τζόγου αὐτοῦ, ἧτο ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως Κωνσταντῖνος Καραμανλής. Ἡ ἐκστρατεία αὔτή των κ.κ, Μπρεδήμα, Ἀγγελούση καί ''ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ'' διευρύνθηκε προκαλώντας  πολλούς καί ἔντονους τριγμούς εἷς τό πολιτικό σκηνικό.

Εἷς τήν συνέχεια, ὁ ἴδιος Βουλευτής καί αὔτη ἐφημερίδα ''απεκάλυψαν '' καί ἀνέδειξαν, πολύ ἐπίσης ἔντονα, ''καί χασισοφυτεία, τήν ὅποια εἶχε εἷς τό Ἥρακλειο της Κρήτης'' ὁ τότε Βουλευτής τοῦ Νομοῦ τούτου καί Ὑπουργός τῆς Κυβερνήσεως Καραμανλῆ κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης ( Θεῖος τοῦ τωρινοῦ Βουλευτοῦ τῆς Ν.Δ.. Μανώλη Κεφαλογιάννη ἐπίσης). Καί  ἐκστρατεία  αὔτη, προεκάλεσε ἔντονους, ἐπίσης ἀποσταθεροποιητικούς τριγμούς καί κλυδωνισμούς εἷς τήν  πολιτικοεθνική σκηνή, καθώς συμμετεῖχε εἷς αὐτήν καί τό μεγαλύτερο τότε Κόμμα τῆς Βουλῆς, ἤ Ε.Δ.Α., ἤτοι ἐνωμένη εὐρύτερη κομμουνιστική ἀριστερά. Μετά τήν ''χασισοφυτεία'' αὔτη ἐφημερίδα, μέ συμμετοχή καί τοῦ γράφοντος, ἄρχισε, μιά πολύ ἔντονη καί πολυήμερη ἐπίσης ἐκστρατεία ἐναντίον προσωπικῶς τοῦ Προέδρου τῆς  Κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμανλῆ. Ἀντικείμενο αὐτῆς ''τά βραχώδη οἰκόπεδα'' τῆς Φιλοθέης, τά ὅποια ''είχαν παρανόμως ἀποκτήσει'' ὁ τελευταῖος καί τά μέλη τῆς οἰκογενείας του. Καί ἐκστρατεία αὐτή εἶχε ὡς συνέπεια τόν ἀκόμα πιό δυνατό κλυδωνισμό  τῆς πολιτικοεθνικῆς σκηνῆς. Εἷς τήν συνέχεια ἴδια ἐφημερίδα καί μέ συμμετοχή πάλι τοῦ γράφοντος, ἄρχισε μία ἄλλη ἐκστρατεία, εἷς τήν ὅποια ἔλαβαν μέρος ὅλες οἵ ἐφημερίδες καί ὅλα τά Κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως.  Διά δέ τῆς ἐκστρατείας αὐτῆς ἀποκαλύφθηκε τό παρακρατικό κράτος, τό ὅποιο ὁ Κ. Καραμανλής εἶχε δημιουργήσει μέ σειρά παρακρατικῶν ὀργανώσεων. Μία ἀπό τίς συνέπειες τῶν παραπέρα κλυδωνισμῶν,  εἷς τήν πολιτικοεθνική σκηνή, ἧτο ἀπό τούς παρακρατικούς τούτους δολοφονία τοῦ Βουλευτοῦ Γρηγόρη Λαμπράκη. Ὡς ἄμεση συνέπεια τῆς δολοφονίας αὐτῆς ἧτο   παραίτησις τοῦ Προέδρου τῆς Κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμανλῆ καί αὐτοεξορία του.

Τά ὅσα ἐπηκολούθησαν ἔκτοτε  ἕως τήν κυπριακή τραγωδία εἶναι γνωστά. Άγνωστα ὅμως εἶναι , μόνο φυσικά εἷς τούς ἀνιστόρητους τοῦ ΠΑΣΟΚ καί τῆς ΝΔ  ἄλλα καί τούς Δημοσιογράφους , ἐκεῖνα ὅπου θά ἐπακολουθήσουν, τῆς περί τοῦ ''ηλεκτρονικού τζόγου'' ἐκστρατείας. Δέν ἔχουν τίς γνώσεις ἄλλα καί τήν στοιχειώδη φαντασία νά δοῦν, πώς ὁ  Χρυσανθακόπουλος εἶναι τό θύμα προπομπός τοῦ στησίματος ἑνός εἰδικοῦ δικαστηρίου , εἷς τό ὁποῖο τό κόμμα θά παραπέμψη τόν Γραμματέα τοῦ Κώστα Λαλιώτη καί 2-3 ἀκόμα στελέχή του. Δεν ἔχουν τίς γνώσεις καί τήν στοιχειώδη φαντασία νά δοῦν πώς: ἐκστρατεία, αὔτη, περί τοῦ ''ηλεκτρονικού τζόγου'', καί εἷς αὔτην  μεθοδευμένη ἔμπλοκη του Προέδρου τῆς Δημοκρατίας στοχεύει εἷς τήν δημιουργίαν τῶν πολιτικοεθνικῶν προϋποθέσεων καί συνθηκῶν, οἱ  ὅποιες  ὡς τραγική τῶν συνέπεια θά ἔχουν τήν διχοτόμησιν τοῦ Αἰγαίου.

ΑΥΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ καί ὁ νοῶν νοείτω

 

(ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΘΟΙΝΙΑ ΜΑΣ 
"ΜΕΙΞΙΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΙΣ ΙΔΕΩΝ" 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "Τεκταινόμενα" 
ΤΗΝ 31/1/2002)