books

ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΙΣ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ


ἤτοι :
ΕΚΔΟΣΕΙΣ  TΑΛΩΣ Φ.
ΑΘΗΝΑΙ 14015 α.ε. Ε.    

 

 

 

Ἕνα βράδυ στὶς 18 Ὀκτωβρίου τοῦ 2010, κατὰ τὶς 4 π.μ. τὰ ξημερώματα, σὲ μία ἄκρως οἰκογενειακὴ συζήτησι, ὁ συγγραφέας μᾶς λέγει μὲ πολὺ μεγάλη χαρὰ ὅτι τὰ στοιχεῖα καὶ οἱ βιβλιογραφικὲς παραπομπὲς γιὰ τὸ νέο του βιβλίο εἶναι ἕτοιμες, καὶ μάλιστα μοῦ ἔδωσε τὸ πρῶτο μέρος τοῦ βιβλίου, γιὰ νὰ τὸ δώσω στὸν διορθωτή του καὶ ἄνθρωπο ἀπολύτου ἐμπιστοσύνης Θεοδωρίδη Ἀνδρέα, γιὰ νὰ ξεκινήσῃ τὶς διορθώσεις! Ὁ συγ¬γραφέας δὲν πῆγε γιὰ ὕπνο ἀλλὰ κάθισε στὸ γραφεῖο του, ὅπου συνέχισε τὴν συγγραφή. Κατὰ τὶς 10 π.μ. ὁ συγγραφέας ἦταν στὸ γραφεῖο του καὶ εἶχε προγραμματισμένη συνάντησι μὲ ἕναν ἀγαπημένο «μαθητή» του καὶ φίλο του, τὸν Μπράνη Ἀνδρέα. Δυστυχῶς ὁ συγγραφέας εἶχε πάθει ἐγκεφαλικό. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ τοῦ Ὀκτωβρίου ὡδήγησε τὸν πατέρα μου στὴν φυγή του τὴν 1η Δεκεμβρίου τοῦ 2010 μ.Χ. ἢ 14010 ἀ.ἐ.Ἑ. ἀπὸ αὐτὸν τὸν ὑλικὸ κόσμο. Μετὰ παρέλευσι ἀρκετοῦ χρόνου ἀπὸ αὐτὸ τὸ γεγονός, ἄρχισα νὰ ἀναζητῶ καὶ νὰ ἐπιθυμῶ τὴν ἔκδοσι τοῦ παρόντος βιβλίου, ἔτσι τὸ ἀνέφερα στὸν ἔμπιστο φίλο Θεοδωρίδη Ἀνδρέα, ὁ ὁποῖος μὲ ἐβοήθησε καὶ μὲ καθωδήγησε στὸ πῶς νὰ ὁλοκληρώσω τὸ παρὸν βιβλίο, ἀλλὰ δυστυχῶς τὸν Αὔγουστο τοῦ 2013 μ.Χ. ἢ 14013 ἀ.ἐ.Ἑ. ἔφυγε ἀπὸ τὴν ζωὴ ὁ Θεοδωρίδης Ἀνδρέας, μετὰ ἀπὸ μακροχρόνια προβλήματα ὑγείας. Ὁ συγγραφεὺς Φουράκης Ἰωάννης εἶχε ἑτοιμάσει πρὸς ἔκδοσι μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ «Ἀρχή-Τέλος» τόμος Β’, μία μελέτη περὶ Αἰθέρος, τὴν Αὐτοβιογραφία του, καὶ ἄλλα ποὺ δὲν μπορῶ νὰ τὰ ἀναφέρω. Στὸ παρὸν βιβλίο ὑπάρχουν ἐνδιαφέρουσες ἀναφορὲς στὰ «Ἠθικὰ» τοῦ Πλουτάρχου καὶ στὸ «Κατὰ τοκιζόντων» τοῦ Ἐπισκόπου Νύσσης Γρηγορίου, στὴν ἱστορικὴ διαδρομὴ τῆς ἐννοίας τῆς οἰκονομικῆς ἀπάτης ἀπὸ τοὺς λόγους τοῦ ρήτορος Δημοσθένους, καὶ σὲ ἄλλες πηγές, ὅπως στὶς ἀξίες τοῦ Σωκράτους ποὺ περιέχονται καὶ ἀναλύονται στοὺς δια¬λόγους τοῦ Ξενοφῶντος. Ἐπίσης ὑπάρχουν ἐκτενεῖς ἀναφορὲς στὴν ἔννοια τῆς τοκογλυφίας ὅπως αὐτὴ περιέχεται στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, καθὼς καὶ στὸν «ἠθικὸ καθαρμὸ» ἀπὸ τὸν θεατρικὸ λόγο τοῦ Σαίξπηρ, ἀφοῦ ἡ Ε.Ε. καὶ

τὸ Δ.Ν.Τ. εἶναι ἡ αὐτοφαλκίδευσις και ἡ οἰκονομικὴ δολοφονία τῶν Ἐθνῶν, ἐφ’ ὅσον ὑπάρχουν βροτοί («Ἕλληνες») ποὺ ἐξυπηρετοῦν τὰ συμφέροντά τους!


 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Σὰν καὶ ὄχι ὡς Εἰσαγωγὴ...........................................................................11

ΠΡΟΛΟΓΟΣ......................................................................................................17

«ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΔΕΙΝ ΔΑΝΕΙΖΕΣΘΑΙ»...................................................23

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΑΝΕΙΖΕΣΘΕ ΜΕ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

ΚΑΤΑΔΕΣΜΟΝ [= ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ]...23

Μὴ ἀναμένῃς, λοιπόν, τὸ Ἱππικὸ.......................................................26

Οἱ Μεσσήνιοι λένε:...............................................................................29

Τὸν Μίκκυλον, λοιπὸν εἶδα, λέει ὁ Κράτης.......................................33

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ.......................................................41

«ΚΑΤΑ ΤΟΚΙΖΟΝΤΩΝ»...............................................................................41

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΤΑΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΒΙΟΥ

ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ «ΚΑΤΑ ΤΟΚΙΖΟΝΤΩΝ» ΓΡΑΨΑΝΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ. ..............................................41

B. ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ» ΚΑΙ

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΩΣ

ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΟΥ ΤΟΥ ΦΟΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ. ...................43

Α. «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ» .............................................................................59

«ΧΡΗΜΑΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ», ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ ΚΑΙ ὁ παπανδρέου......59

ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ:...................................................................65

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ «ΚΑΤΑ ΛΕΩΚΡΑΤΟΥΣ» , ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ «ΚΑΤΑ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΡΠΑΛΕΙΩΝ»...............................65

Ὁ Λυκοῦργος ......................................................................................65

Οἱ Λεωκράτες τοῦ σήμερα .................................................................68

Περὶ τοῦ Βίου τοῦ Πασίωνος τοῦ τραπεζίτου ..................................69

Περὶ εἰσφορῶν.......................................................................................72

Μία ἀκόμη ὑπενθύμισις ὅτι οἱ Ἐφιάλτες ἀναγεννῶνται ἀπὸ τὸ

παρελθὸν................................................................................................72

Ὁ Σόλων ................................................................................................73

Ἆγις Δ’ (265 π.Χ. - 241 π.Χ.) ..................................................................78

ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ.....................................................85

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ «ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ» ..........................................89

Περὶ σπατάλης .....................................................................................89


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ» ...............................93

Παράλληλος ὑποτίμησις νομίσματος, ἴσως ἡ πρώτη ...................93

Περὶ χορηγιῶν ......................................................................................93

Ἐδῶ θὰ δοῦμε ἕνα παράδειγμα πῶς μπορεῖ νὰ ἔλθῃ

ἡ ἀνάπτυξις............................................................................................94

Ἕνας «λαμπρὸς» τρόπος ....................................................................94

Ἡ πρώτη ἀσφαλιστικὴ ἑταιρεία........................................................95

Ἡ κρατικοποίησις.................................................................................96

Ἀριστοφάνους «Νεφέλαι»...................................................................96

Παράλληλη κυκλοφορία νομίσματος ...........................................100

Ο ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ................................................................................ 102

Ὁ Ἀπολλώνιος ὁ Τυανεύς ................................................................ 107

ΤΑΛΜΟΥΔ - Οὐίλλιαμ Σαίξπηρ « Ὁ Ἔμπορος τῆς Βενετίας» -

Παλαιὰ Διαθήκη ........................................................................................111

ΑΡΘΡΟ II - ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΩΝΤΑΙ ,

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΙ ............................................................... 111

Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΥΘΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΦΑΓΗΤΟ .112

Οὐίλλιαμ Σαίξπηρ.............................................................................. 113

Ὁ Ἔμπορος τῆς Βενετίας .................................................................. 113

Παλαιὰ Διαθήκη, «Γένεσις» ............................................................. 115

Πρώτη Σύγκρουσις ............................................................................ 118

Ποῖον ἦτο τὸ σχέδιον Σπινέλι........................................................... 119

Τί εἶναι ὁ φεντεραλισμός; ................................................................. 119

Μία ἀναφορὰ ὡς εἰσαγωγὴ .............................................................120

Εἰσαγωγὴ στὸ κύριο θέμα: περὶ ἀφανισμοῦ καὶ ἀλλαγῆς

τῆς πληθυσμιακῆς συνθέσεως τῆς Ἀνθρωπογονιδιακῆς

δυνάμεως..............................................................................................122

Ὑπόθεσις Πατσίφικο.......................................................................... 124

Οἶκος Ρότσιλντ και Ελλάδα ............................................................. 124

Ὑπόθεσις τῆς Ἑλ.Στατ...............................................................................131

Ποινικὴ δίωξις κατὰ γεωργίου......................................................... 132

Καὶ ἐδῶ πρέπει νὰ κάνουμε μία ἀνάλυσι τῶν ἀνωτέρω

στοιχείων...............................................................................................135

Πᾶμε νὰ δοῦμε τί ἔγινε τὸ 2009 καὶ μὲ ποιά μέσα αὔξησαν τὸ

χρέος, ἄρα καὶ τὸ ἔλλειμμα..............................................................135

Ἂς δοῦμε τὰ ὅσα ὑπάρχουν στὴν βιβλιογραφία περὶ τοῦ χρέους

καὶ τῆς δαπάνης καὶ τοῦ πολλαπλασιαστοῦ................................ 139

Ἕνα παράδειγμα................................................................................. 139

Ποιός ἦταν ὁ λόγος ποὺ τὸ ἔκαναν; Δὲν εἶναι ἕνας .................... 140

ΣΑΦΕΣ (ΠΡΟ)ΜΗΝΥΜΑ...........................................................................145

Γιατί δὲν εἶναι προδότες οἱ προδότες, κατ’ ὄνομα καὶ ὄχι κατ’

οὐσίαν Ἕλληνες βουλευτές, καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς. ............................ 146

Ἦταν σωστὴ ἡ ἐπιλογὴ νὰ μποῦμε στὸ εὐρώ, ναὶ ἢ ὄχι;............ 146

Τὸ κύριο θέμα εἶναι ἡ Ἀρχιτεκτονικὴ τοῦ εὐρὼ ............................ 148

Ξενοφῶντος «Οἰκονομικὸς»....................................................................151

Ξενοφῶν............................................................................................... 151

Ἄς δοῦμε τὴν ἔννοια τοῦ χρήματος ................................................ 152

Ἡ ἄποψις τοῦ Σωκράτους περὶ τῶν ἐπιθυμιῶν............................153

Ἂς δοῦμε τώρα τὴν ἔννοια τῆς χρησιμότητος...............................155

Ἂς δοῦμε τί λέει καὶ ὁ Ξενοφῶν γιὰ τὸ ἴδιο θέμα.........................155

Ἂς δοῦμε ποιά εἶναι ἡ ἔννοια τῆς οἰκονομικῆς ἐπιστήμης..........156

Ὑπεραξία κεφαλαίου.........................................................................156

Κάρολος Μάρξ- «Τὸ Ἑβραϊκὸ ζήτημα» ...............................................161

Εἰσαγωγὴ.............................................................................................. 161

Πότε, λοιπόν, τὸ Ἑβραϊκὸ ζήτημα θὰ λυθῇ γιὰ τὴν Γαλλία; ..... 162

Ἂς δοῦμε στὴν Γερμανία.................................................................... 162

Τὸ κράτος καὶ τὸ Εὐαγγέλιο.............................................................. 162

«Γιατί, κατὰ τὸν Bauer, ὁ Ἑβραῖος δὲν εἶναι ἱκανὸς ν’ ἀποκτήσει

τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου;»....................................................... 163

Ὁ Μὰρξ θέτει κάποια ἐρωτήματα .................................................. 163

Ὁ Μὰρξ εἰσέρχεται σὲ μία χριστιανικὴ κριτική............................ 164

Καὶ ὁ Μὰρξ κλείνει λέγοντας........................................................... 164

Σὰν ἐπίλογος καὶ ὄχι ὡς ἐπίλογος ........................................................165

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.............................................................................................173

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ..............................................176
ISBN: 978-960-6879-17-3ΤΙΜΗ 12,00 € ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α

Tags: 

ΑΡΧΗ - ΤΕΛΟΣ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ

ἤτοι :
ΕΚΔΟΣΕΙΣ  TΑΛΩΣ Φ.
ΑΘΗΝΑΙ 14008 α.ε. Ε.    


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΡΗΣΕΙΣ
ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΕΣΩΦΥΛΛΟ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ -ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

ΠΕΡΙ: ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΚΑῚ ΟΧΙ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΩΝ ΗΤΟΙ: ΤΟΥ ΥΠΑΡΧ[ΩΝ]ΤΟΣ [ΩΝ]ΤΟΣ= ΘΕΟΥ ΤΩΝ ΘΕΩ 
Α. Ἀπὸ τὸ 0=Χάος εἰς τὸ 0 =Χάος
Β. ΠΕΡΙ: ΤΗΣ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΟΥΣΙΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΩΝ (=ΘΕΟΥ ΤΩΝ ΘΕΩΝ) ΓΕΝΕΣΕΩΣ («ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»)
Γ. ΠΕΡΙ : ΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛ-ΛΗΝΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ-ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Δ. ΠΕΡΙ: ΤΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
Ε. ΠΕΡΙ: ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ.
+. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΔΙΑΤΙ: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΨΕΥΔΕΤΑΙ ΔΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΝ...ΑΪΝΣΤΑΪΝ ΚΑΙ ΔΙ’ ΑΥΤΟΥ ΤΗΝ «ΒΙΒΛΟ»
Ζ. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΔΙΑΤΙ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΥΠΗΡΞΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Η. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΕΡΙΤΟΜΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΙΣ
Θ. ΠΕΡΙ: ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ, ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ.
Ι. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ «ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ»
ΙΑ. ΠΕΡΙ: ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝΤΩΝ
ΙΒ. ΠΕΡΙ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝΤΩΝ


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΠΕΡΙ: ΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΚΤΙΣΕΩΣ
Α. ΠΕΡΙ: ΤΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΟΣ ΕΣΤΙ.
Β. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ. 
Γ. ΠΕΡΙ: ΕΡΩΤΟΣ –ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ –ΚΙΝΗΣΕΩΣ 
Δ. ΠΕΡΙ: ΕΡΕΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΟΣ 
Ε. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ.
+. ΠΕΡΙ: ΑΙΘΕΡΟΣ -ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ «ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΥΛΗΣ»
Ζ. ΠΕΡΙ: ΤΗΣ «ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΥΛΗΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΟΥΣ.
Η. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΩΝ ΜΙΣΟΥΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ.


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟ

ΠΕΡΙ: ΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΓΕΝΕΣΕΩΣ, Ἤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΑΝΑΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ.
Α. ΠΕΡΙ : ΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛ-ΛΗΝΩΝ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥ-ΘΟΛΟΓΙΑΣ 
Β. ΠΕΡΙ: ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΥ.
Γ. ΠΕΡΙ: ΤΩΝ ΓΑΛΑΞΙΩΝ, ΑΣΤΕΡΙΣΜΩΝ, ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΩΝ 
Δ. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

 • Α΄. ΕΡΜΗΣ.
 • Β΄. ΑΦΡΟΔΙΤΗ.
 • Γ̉ ‘. ΧΘΟΝΑ.
 • δ΄. ΑΡΗΣ.
 • ε΄. ΔΙΑΣ.
 • ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΔΙΑ: Γαννυμήδης, Καλλιστώ, Ἰώ, Εὐρώπη, S/1999.
 • +΄. ΚΡΟΝΟΣ.
 • ζ΄. ΟΥΡΑΝΟΣ.
 • η΄. ΠΛΟΥΤΩΝ.
 • θ΄. ΠΟΣΕΙΔΩΝ.


  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟ

  ΠΕΡΙ: ΤΗΣ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΟΣ [...] ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ: ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡ(Ω)ΤΟΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ 
  Α. ΠΕΡΙ: ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ. 
  Β. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ: ΕΡΟ(Ω)ΤΟΣ, ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ: ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ-ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΑΡΟΝΤΟΣ.
  Γ. ΠΕΡΙ : ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΙ Η ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΟΡΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ ΤΩΝ 12 ΦΥΛΩΝ
  Δ. ΠΕΡΙ: ΕΡΟ(Ω)ΤΟΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ. 
  Ε. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΟΣ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΚΟΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.
  +. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΔΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ Η ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΤΗΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΨΥΧΗΝ [ΑΙΘΕΡΑ] ΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ. Ἐπισφράγισις τῶν περὶ «φαλκιδεμὲνων ἐπιστημόνων» ἐπισημάνσεών μας 
  Ζ. ΠΕΡΙ: ΤΗΣ ΔΗΘΕΝ «ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ», «ΜΑΥΡΗΣ», «ΜΥΣΤΗΡΙΩ- ΔΟΥΣ ΥΛΗΣ», «ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», «ΟΥΣΙΑΣ» ΚΑΙ «ΤΑ ΑΓΟΝΑ ΝΕΤΡΙΝΟ». Ἁπλές παρατηρήσεις καὶ ἐπισημάνσεις 
  Η. ΠΕΡΙ : ΤΟΥ «ΜΠΙΓΚ ΜΠΑΝΓΚ» ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΤΟΥ ΗΣΙΟΔΕΙΟΥ ΧΑΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΩΟΥ ΤΩΝ ΟΡΦΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΙΣ: Α’. «Τὸ πρῶτον ψυχροῦν», τὸ Χάος, τὸ ὀρφικὸ ὠὸ καὶ «ἡ Μεγάλη Ἔκρηξη». Β’. Κλεμένες καὶ παραχαραγμένες οἱ περὶ τοῦ Σύμπα- ντος Δημιουργίας θεωρίες τῆς ἀστροφυσικῆς. Γ’. Περὶ Ἔρωτος ἤ ἡ Ἀρμονία τῶν Ἀντιθέτων καὶ τὸ κοινοῦν αἴτιον[...]. Δ’. Οὐράνια Ἀφροδίτη καὶ Πάνδημος Ἀφροδίτη [Πλανήτης]. Ε’ . Ἀπὸ τοὺς συμβολισμούς τῆς Μυ-θολογίας εἰς τὰ Σύμβολα τῆς ἀστροφυσικῆς.


  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟ

  ΠΕΡΙ: ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
  Α. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΔΙΑΤΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΓΑΧΒΕ ΚΑΙ ΜΑΜΜΩΝΑ.
  Β. ΠΕΡΙ: ΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ «ΜΑΣ» ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ. 
  Γ. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΝ ΗΛΙΩΝ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΩΣ Ο ΗΛΙΟΣ «ΜΑΣ» ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ 
  Δ. ΠΕΡΙ: ΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ «ΜΑΣ» ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 
  Ε. ΠΕΡΙ: ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΜΑΣ ΖΩΗΣ 
  +. ΠΕΡΙ: ΤΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΗΛΙΔΩΝ. 
  Ζ . ΠΕΡΙ: ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 


  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟ

  ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΕΙΔΩΛΟΥ ΗΛΙΟΥ «ΜΑΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΟΜΕΝΟΥ ΑΛΗΘΟΥΣ ΗΛΙΟΥ ΥΠΕΡΙΟΝΟΣ 
  Α. ΠΕΡΙ: ΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ «ΜΑΣ» ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 
  Β. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΛΙΟΣ «ΜΑΣ» , ΑΣΤΡΟ, ΑΣΤΕΡΑΣ ἤ ΕΙΔΩΛΟΝ; 
  Γ. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΑΛΗΘΟΥΣ ΗΛΙΟΥ ΥΠΕΡΙΟΝΟΣ. 
  Δ. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΡΙΟΝΟΣ ΑΙΗΤΟΥ. 
  Ε. ΠΕΡΙ: ΤΩΝ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΚΛΕΙΨΕΩΝ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ «ΜΑΣ». 
  +. ΠΕΡΙ: ΤΗΣ ΕΣΣΟΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ «ΜΑΣ» ΕΚΛΕΙΨΕΩΣ, ἤ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ, ἤ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ. 


  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟ

  ΠΕΡΙ: ΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ «ΜΑΣ» ΣΧΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΤΩΝ ΕΛ- ΛΗΝΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ 
  Α. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ «ΜΑΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΩΝ ΕΛ-ΛΗΝΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ. 
  Β. ΠΕΡΙ: ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ –ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΡΙΑ, ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΕΙΚΟΣΙ 
  Γ. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΕΝΝΕΑ. 
  Δ. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ( Κζ΄-27). 
  Ε. ΠΕΡΙ: ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΝ Γ’ ΕΙΣ ΤΗΝ Γ’χΓ’. 
  +. ΠΕΡΙ: ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ. α. Ἀπὸ τὴν Γ’ διάστασιν εἰς τὴν Δ’ καὶ Ε’. β. Ὁ ἀπὸ τὸν Περικλῆ ἐνταφιασμὸς τοῦ Ἑλληνισμοῦ. γ. Ὁ Ἱππότης Νέστωρ καὶ τὸ ὑποθαλάσσιο «Ἀστερο- σκοπεῖο» τῆς Πύλου. δ. Ὡς σύνοψις τῶν τοῦ Γράφοντος θέσεων. 


  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟ

  ΠΑΝΔΗΜΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΞΟΡΜΗΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΑΝΔΗΛΗΤΩΝ ΑΝΘΩΠΟΜΟΡΦΩΝ ΕΡΠΕΤΟΕΙΔΩΝ Εἰσαγωγικὴ καὶ παρεβοληματικὴ Σημείωσις. Ἡ δηλωτικὴ καὶ προσδιοριστικὴ ἔννοια καὶ σημασία τοῦ διαφορετικοῦ τονισμοῦ τῶν: Εἴδος, Εἵδος, Εἶδος καὶ Ε ἷ δ ο ς 
  415 Α. ΠΕΡΙ: ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙ’ ΑΥΤΗΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΟΛΕΘΡΙΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ. α. Οἱ λόγοι καὶ στόχοι κατασκευῆς τῶν ἰῶν τοῦ AIDS καὶ « Ἔμπολα» β. Τὶ Ζωὴ ἔστι ; γ. Ὁ πλανήτης Ἀφροδίτη, τὸ μεθάνιο καὶ τὰ ἀνθρωμορφα τοῦ πλανήτου μας σαυροειδῆ. δ. Ὁ Εὐ-φράτης, τὸ μεθάνιο καὶ οἱ ἀνθρωπόμορφοι σαυριειδεῖς. 
  Β. ΠΕΡΙ: ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ. Ἡ κατὰ τὴν Μυθολογία Γέννησις [δημιουργία τῆς Πανδήμου Ἀφροδίτης.
  Γ. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ. 
  Δ. ΠΕΡΙ: ΤΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΔΙΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ- ΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΖΕΥΣ. Διατὶ ὁ Πλανήτης Δίας δὲν εἶναι ὁ Θεὸς Ζεύς.
  Ε. ΠΕΡΙ: ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΓΑΜΩ ΚΑΙ «ΓΕΝ- ΝΗΣΕΩΣ» [ΠΟΙΗΣΕΩΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ] ΤΩΝ ΠΟΡΝΩΝ, ΚΙΝΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΣΒΙΩΝ. 
  +. ΠΕΡΙ: ΔΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΡΝΟΙ, ΚΙΝΑΙΔΟΙ, ΛΕΣΒΙΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΑΙΔΙΕΣ. α. Περὶ τῆς τῶν πόρνων παραγωγῆς καὶ τιμωρίας. β. Ἡ περὶ τῶν πόρνων καὶ κιναίδων ἐπιχειρηθεῖσα ἐκτετα- μένη ἀναφορά. γ. Περὶ τῆς εἰς τὴν Ἑλλάδα σχολῆς παραγωγῆς πόρνων, κιναίδων, Γύναδρον, γιννεδίων καὶ θυλυδρίων. ε. Ἡ ταχύτητα πραγματοποιούμενη θυληκοκρατία.
  Ζ. ΠΕΡΙ: ΤΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, «ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ» ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΟΥ ΑΦΡΟΔΗΤΗΣ 
  Η. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΕΞΕΛΙΞΙΝ. α. Παναγία καὶ Χριστός-Περιστερὰ καὶ Πλανήτης Ἀφροδίτη. β. Ὁ Ρόλος τῆς Περιστερᾶς εἰς τὸν Χριστιανισμὸν καὶ τὸν δυτικὸν πολιτισμὸν. γ. Ὁ Πλανήτης Ἀφροδίτη ὁ Υἱὸς Θεοῦ Χριστός. δ. Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ πλανήτης Ἀφροδίτη. ε. Περὶ τοῦ Ι.Χ.Θ.Υ.Σ. ἐρεθισματικὴ ἀναφορά.
  Θ. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΝ «ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥ» ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ». 
  Ι. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ «ΕΩΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΠΥΡΓΟΥ-ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΒΑΒΕΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ. α. Ὁ Πύργος τῆς Βαβὲλ καὶ ὁ κύκλος τῆς Σελήνης. β. Ἡ σχέσις τοῦ Πύργου τῆς Βαβὲλ μὲ τὸ πλατωνικὸ πλανητικὸ μας σύστημα 
  ΙΑ. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΔΙΑΤΙ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ, ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΙΡΑΚ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΑΠΕΒΛΕΠΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΒΑΒΕΛ «ΕΛΕΥΣΙΝ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ»[...]. α. Ὁ Ρὸς Ἀσανὰ καὶ οἱ εἰς τὴν Ἑλλάδα διαβιοῦντες Συ(ι)ωνιστές. 
  ΙΒ. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΔΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΕΝΝΟΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΒΑΒΕΛ
  ΙΓ. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. α. Τὰ βασικὰ στοιχεῖα τῆς ταυτότητος τοῦ πλανήτου Ἀφροδίτη. β. Ὁ κατὰ τὴν ἐπιστήμη ρόλος τοῦ πλανήτου Ἀφρο- δίτη καὶ τὰ ἐξ αὐτοῦ προκύπτοντα ἐρωτηματικά 


  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ

  ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ [ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ] ἤ «ΕΛΕΥΣΕΩΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΩΪΚΟΥ ΑΙΤΙΟΝ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑΤΟΝ 
  Α. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ 
  Β. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ «ΑΓΛΑΟΥ ΙΣΤΟΥ» 
  Γ. ΠΕΡΙ: ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΣ ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ 
  Δ. ΠΕΡΙ: ΤΗΣ ΤΑ ΤΡΩΪΚΑ ΠΟΙΗΣΑΣΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ«ΙΛΙΑΔΑ» ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ 
  Ε. ΠΕΡΙ: ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ 
  +. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 
  Ζ. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΩΓΥΓΙΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΛΗΣ [ =ΣΕΛΗΝΗΣ] 
  Η. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΩΝ ΕΛ-ΛΗΝΩΝ ΜΥ-ΘΟΛΟΓΙΑΝ ΚΟΣΜΟΧΘΟΝΙΚΟΥ ἤ ΩΓΥΓΙΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΥΤΟΥ ΑΟΝΩΝ, ΕΚΤΗΝΩΝ, ΥΑΝΤΩΝ, ΘΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ. 
  Θ. ΠΕΡΙ: ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ «ΚΑΤΑΡΑΣ ΤΩΝ ΑΤΡΕΙ- ΔΩΝ» ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙ’ ΑΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΣΣΟΜΕΝΩΝ 
  Ι. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ 
  Ια. ΠΕΡΙ: ΤΟΥ ΔΙΑΤΙ Ο «ΤΡΩΪΚΟΣ» ΕΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ ΠΡΟ ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΑΝΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΤΩΝ 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
 • Tags: 

  ΚΥΔΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ


  ἤτοι :

  ΠΕΡΙ ΤΩΝ: ΕΝ ΕΙΔΕΙ ΔΙΑΪΟΝ
  ΕΠΕΝΑΓΕΝΕΘΕΝΤΩΝ  ΤΟ 1983 μ.Χ. 
  ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΩΝ ΗΡΩΪΔΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ
  ΚΑΙ ΤΩΝ
  ΝΕΟΗΡΩΔΗΔΩΝ
   ΔΙΩΚΤΩΝ ΤΩΝ

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ:
  ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΚΑ A΄+Β΄ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΙΔΟΥΣ 
  ΕΛΛΗΝΩΝ

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΚΩΝ:
  ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ- ΑΝΩΝΥΜΟΥ- ΟΛΥΜΠΙΟΔΩΡΟΥ-
  ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΥ-ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ.

  ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ "ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΝ"- ΣΧΟΛΙΑ:
  ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛΒΕΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΟΣ.


  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  TΑΛΩΣ Φ.
  ΑΘΗΝΑΙ 14003 α.ε. Ε.    


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

  ΥΜΝΟΣ ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ
  ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ
  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ  
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


  ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ :
  ΚΥΔΟΣ
  ΔΙΑΪΟΝ
  ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΚΑ
  ΕΙΔΟΣ
  ΠΡΟΛΟΓΟΣ   
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ


  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

  Α)ΟΙ  ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΛΩΝΟΥΝ:ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΙΝ ΚΑΙ ΜΗ ΨΥΧΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΚΑ Α΄ + Β΄ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ.

  ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣ ΤΗΝ "ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΝ" ΓΛΩΣΣΑ

  Β) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΚΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑ.

  α) ΑΝΩΝΥΜΟΥ
  β) ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΔΩΡΟΥ
  γ) ΣΟΦΙΣΤΟΥ ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ
  δ.) ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
  ε) ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ

  Γ)  ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  Δ) ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Α΄ ΚΑΙ  Β΄ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΟΝ ΒΕΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ


  ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ - ΕΙΣ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΗΡΩΔΗΔΩΝ

  ΩΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

  - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΓΙΔΟΣ
  - Η ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ
  - Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ΙΑΤΡΟΥ
  - ΣΥΝΕΧΙΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
  - ΑΝΑΣΚΑΛΙΣΙΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ, ΕΝ ΣΕΝΑΡΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
  - ΔΥΟ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ
  - ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΣΥΜΠΤΩΣΙΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

  ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ + ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ ΗΡΩΔΙΑΚΟ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    

  - Η "ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ" - "ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ" ΚΑΙ Η ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ 666 ΠΑΓΙΔΑ
  - ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
  - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΤΡΕΙΔΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  - ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΙΩΠΗ 
  - ΣΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΟΒΑΜΟΝΟΣ Ά ΨΥΛΛΙΑΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  - ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
  - Η ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ STRANGE ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΤΟΥ: "ΠΥΡΑΙΘΕΡΙΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΑΜΑ" ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΕΩΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ
  - ΜΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  - Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (;) ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ
  -  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
  - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

  ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΟΣΤΗΜΕΝΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΚΗ ΠΑΓΙΔΑ

  Α. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΑ ΣΧΟΛΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠ΄ ΑΥΤΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
  Α. ΤΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
  1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΦΙΛΟΙ, ΣΧΟΛΕΙΟ.
  2. ΥΓΕΙΑ
  3. ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
  4. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ
  5. ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ
  6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑΣ
  7. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

  Β. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΑ ΣΧΟΛΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠ΄ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
  1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
  2. ΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ &ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
  3. ΥΓΕΙΑ
  4. ΥΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
  5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

  - ΕΠΙΣΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΩΣ ΤΩΝ
  - ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΟΥ ΑΦΕΛΟΥΣ  ΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑ
  - ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΕΠΑΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
  - ΠΩΣ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΑ ΤΟ 1983 ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ
  - ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ 1978-1982
  - ΤΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
  - ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΙΝΤΙΓΚΟΣ
  - ΣΑΝ (ΟΧΙ ΩΣ) ΕΠΙΛΟΓΟΣ
  - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΛ-ΛΗΝΟΠΟΥΛΩΝ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩN ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Tags: 

  ΠΥΡΑΙΘΕΡΙΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΑΜΑ


  ἤτοι :
  ΘΕΩΝ ΒΟΥΛΗ Η ΤΩΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΑΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ Η ΤΩΝ ΕΠΙΧΘΟΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΕΝΕΣΙΣ.
  ΘΕΙΑ ΟΜΦΗ Η ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΟΡΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΕΠ' ΑΥΤΗΣ ΕΠΑΝΑΡΥΑΤΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΕΚΧΥΟΜΕΝΩΝ : ΖΩΟΔΟΤΟΥ ΝΑΜΑΤΟΣ, ΨΥΧΟΔΟΤΟΥΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΓΟΝΟΥ ΑΙΘΕΡΟΣ.

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
  ΣΤΙΧΟΙ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ
  ΠΡΟΛΟΓΟΣ
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
  ΔΙΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟΝ
  Α'. ΕΣΥ ΕΛ-ΛΗΝ
  Β'. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ
  Γ'. ΟΧΙ ΞΑΝΑ ΕΙΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΟΚΙΜΒΡΩΝ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΑΓΙΔΑ
  Δ'. ΕΛΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΙΑ ΜΑΣ
  Ε'. ΠΡΟΣΤΡΕΞΕ ΚΑ ΙΕΣΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΧΟΝ ΜΑΣ
  7'. ΕΛΑ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ
  Ζ'. ΠΡΟΣΡΕΞΕ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ


  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  Α'. ΤΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΕΣΤΙ
  Β'. ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΝ ΠΟΡΕΙΑΝ
  Γ'. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
  Δ'. ΤΙ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η «ΛΕΥΚΗ ΦΥΛΗ»
  Α) Τί νθρωπος ἐστί..
  Β) Γήινος Γαιηο
  χος - Γαιόχος - Ατόγονος

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
  ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝ

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  Α'. ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΕΛ-ΛΗΝ
  Β'. ΤΙ ΕΛ-ΛΗΝ ΕΣΤΙ
  Γ'. ΕΛ-ΛΗΝ ΚΑΙ ΓΡΑΙΚΟΣ
  Δ'. ΤΙ ΦΥΛΗ ΕΣΤΙ
  Ε'. ΛΑΟΣ
  7'. ΓΕΝΟΣ
  Ζ'. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
  Ὡς μία κάποια παρενθετική ἀπολογία καί προτροπή.
  Η'. ΚΟΙΝΟΤΗΣ - ΔΗΜΟΣ
  Θ'. ΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΚΡΑΤΟΣ - ΧΩΡΑ
  Ι'. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ - ΥΠΗΚΟΟΤΗΣ
  ΙΑ'. ΠΑΤΡΙΔΑ - ΕΘΝΟΣ
  ΙΒ'. ΕΘΝΟΤΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΤΗΣ
  ΙΓ'. ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
  ΟΜΠΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛ-ΛΗΝΩΝ 
  ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΘΟΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛ-ΛΗΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
  ΑΝΑΦΟΡΑ
  Η ΤΩΝ ΕΛ-ΛΗΝΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΠΟΡΕΥΣΙΣ
  ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΝΑΤΗ ΜΑΪΟΥ ΤΟ ΟΡΑΜΑ 
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΦΛΟΓΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΕΣΙΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ 
  ΟΔΗΓΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗΝ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΙΝ
  ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΗΡΩΪΔΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΕΠΑΝΑΛΕΥΣΕΩΣ
  ΚΑΙ ΜΕ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ» Η ΔΥΣΙΣ ΜΕΘΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΚ 
  ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΜΑΣ ΕΞΑΛΕΙΨΙΝ ΤΩΝ ΕΛ-ΛΗΝΩΝ 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΡΑΔΑ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ
  Ή
  ΤΗΝ ΗΩ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
  ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΙΝΕΙΕΣ ΔΙΕΓΕΙΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ἑλλαδιτ
  ν ΤΑ ΜΝΗΜΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
  ΟΙ ΕΛ-ΛΗΝΕΣ ΕΧΑΣΑΝ ΜΑΧΕΣ ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ.
  ΜΕΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΑΙΩΝΕΣ (ΕΒΔΟΜΟΣ - ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ) ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 
  ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ
  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΦΤΑΙΜΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ
  ΟΙ ΜΙΣΣΕΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ
  ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΙΝ
  ΕΧΟΜΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ 
  ΟΠΛΑ
  ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΔΙΧΑΣΜΟΥ

  ΩΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ

  ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
  ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
  ΤΡΙΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
  ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
  ΠΕΜΠΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

  Υἱοί καί Θυγατέρες τῶν Θεῶν
  ῞Ελληνες καί ῾Ελληνίδες
  Μήνυμα μᾶς φέρνει ὁ ῾Ερμῆς
  τοῦ Δία ὁ Ταχυδρόμος
  τό Κηρύκεῖον του χεῖ
  κι εὐοί εὐάν σαλπίζει.

  ῟Ηρθε ἡ ὥρα, λέει,
  Νἄμαστε ἕτοιμοι.
  Κάθε ὥρα εἶναι
  ἡ δικιά μας ὥρα.
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ

  Μήνυμα ἁπλό Σᾶς στέλνω ἀπό τό στόμα
  τῆς αἰώνιας Μάνας πού τήν λένε ῾Ελλάδα...
  Μήνυμα ἁπλό Σᾶς γράφω ἀπό τά σπλάχνα
  τῆς αἰώνιας Μάνας πού τήν λένε ῾Ελλάδα...
  Μήνυμα ἁπλό Σᾶς κράζω ἀπό τά βάθη
  τοῦ πόνου της, ἀδέλφια τῆς ῾Ελλάδος...

  ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ: ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ

   

  ᾿Εμπρός ! Στίς φλόγες ! ᾿Εμπρός !
  ῎Ας τρέξει τό αἷμα βρύση.
  ῾Ως πέρα ἀνάστασις ἤ ὡς πέρα ξολοθρεμός!
  ᾿Αλοί, σέ ὅποιον μᾶς πῆ "Σταθῆτε" Θά τόν ρουφήση
  ὁ ὀλοφούσκωτος ποταμός.

  ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

  ῾Ηχήστε, οἱ σάλπιγγες...Καμπάνες βροντερές,
  δονήστε σύγκορμη τή χῶρα, πέρα ὡς πέρα...
  Βογγήστε, τύμπανα πολέμου... 
  Οἱ φοβερές σημαῖες, ξεδιπλωθεῖτε στόν ἀέρα

  ᾿Ομπρός ! Μέ ὀρθή, μεσούρανη
  τῆς Λευτεριᾶς τή δάδα,
   
  ἀνοίγης δρόμο, ῾Ελλάδα,
  στόν ῎Ανθρωπον. ᾿Ομπρός !

  ῾Ορμᾶνε πρῶτοι οἱ ῞Ελληνες
  κι ὅλοι οἱ λαοί σιμά Σου
  - μεγάλο τ᾿ ὄνομά Σου-
  βροντοφωνᾶν : ᾿Ομπρός,

  ὀμπρός, νά γίνουμε ὁ τρανός
  στρατός πού θά νικήσει,
  σ᾿ ᾿Ανατολή καί Δύση,
  τό μαῦρο φίδι, ὀμπρός,

  ὀμπρός, κι᾿ ἡ ῾Ελλάδα σκώθηκε
  καί διασκορπάει τά σκότη !
  ᾿Ανάστα, 
  ἡ ᾿Ανθρωπότη,
  κι ἀκλούθα την... ᾿Ομπρός !

  ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 
  α.) ΗΧΗΣΤΕ ΣΑΛΠΙΓΓΕΣ
  β.) ΤΟ ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΜΒΑΤΗΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

  ῎Ω παῖδες ῾Ελλήνων ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ᾿, ἐλευθεροῦτε δέ παῖδας, γυναῖκας Θεῶν τε πατρῷων ἕδη, θήκας τε προγόνων, νῦν ὑπέρ πάντων ἀγών.

  ῎Ω Παῖδες῞Ελλήνων ἐμπρός διά τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδος πολεμᾶτε, διά τῶν παιδιῶν σας τήν ἐλευθερία καί τῶν γυναικῶν σας, διά τῶν Θεῶν τά ῾Ιερά τῶν πατρικῶν καί τῶν προγόνων σας τά μνήματα, διά ὅλα τώρα εἶναι ὁ ἀγών.
  ΑΙΣΧΥΛΟΥ: ΠΕΡΣΑΙ ( 402-405).

  ΔΙΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ

  ΚΙ᾿ ΟΜΩΣ !!!
  Δέν χάθηκες, μά κι οὔτε θά χαθεῖς.
  Κι ἄς ἔρθουν οἱ Πέρσες κι οἱ Λατῖνοι.
  Δέν εἶσαι Κάστρο γιά νά πατηθεῖς.
  Εἶσαι τό φῶς ῾Ελλάδα πού δέν σβήνει.

  ΛΕΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ:
  Περιοδικό ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ  Χριστoύγεννα 1940.

  Καί δημοκόποι Κλέωνες καί λογοκόποι Ζωίλοι καί Μαμμωνάδες βάρβαροι, καί χαῦνοι λεβαντίνοι λύκοι, ὤ κοπάδια, οἱ πιστικοί καί ψωριασμένοι οἱ σκύλοι κ᾿ οἱ χαροκόποι ἀνδιάντροποι καί πόρνη ἡ Ρωμιωσύνη !  
  ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ: ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΓΡΑΦΗ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟΝ

  ᾿Ομπρός, βοηθᾶτε νά σηκώσουμε τόν ῞Ηλιο πάνω ἀπό τήν ῾Ελλάδα !
  ᾿Ομπρός, βοηθᾶτε νά σηκώσουμε τόν ῞Ηλιο πάνω ἀπό τόν κόσμο !
  Τί ἰδέτε, ἐκόλλησε 
  ἡ ρόδα του βαθιά στή λάσπη !
  Κι ἄ... ἰδέτε, χώθηκε τ᾿ἀξόνι του βαθειά μές τό αἶμα !
  ᾿Ομπρός παιδιά. καί δέ βολεῖ μονάχος του ν᾿ ἀνέβει ὁ ῞Ηλιος !...
  ᾿Ομπρός οἱ δημιουργοί τήν ἀχθοφόρα ὁρμή σας !
  Στυλῶστε μέ κεφάλια καί μέ πόδια, μή βουλιάξει ὁ ῞Ηλιος !
  Βοηθᾶτε με κ᾿ ἐμένα ἀδἐλφια νά μή βουλιάξω ἀντάμα !...
  ᾿Ομπρός παιδιά. καί δέ βολεῖ μονάχος του ν᾿ ἀνέβει ὁ ῞Ηλιος !..
  Σπρῶχτε μέ γόνα καί μέ στῆθος, νά τόν βγάλουμε ἀπ᾿ τή λάσπη...
  Σπρῶχτε μέ στῆθος καί μέ γόνα, νά τόν βγάλουμε ἀπό τό γαῖμα !...
  Σπρῶχτε μέ χέρια καί μέ κεφάλι, γιά νά ἀστράψη (πάλι) ὁ ῞Ηλιος - πνεῦμα !

  ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ

  Α)

  ΕΣΥ ΕΛ-ΛΗΝ

  ΑΙΜΑΤΟΦΟΡΕ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ.
  ΟΥΣΙΟΛΑΑΦΟΡΕ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ
  ΠΥΡΑΙΘΕΡΙΕ ΤΟΥ ΔΙΟΣ
  ΥΔΑΤΗΓΕ ΤΟΥ ΥΑΝΤΟΣ ΥΓΙΝ
  ΥΔΑΤΟΦΥΕ ΤΗΣ ΑΡΧΙΑΣ ΥΓΙΝ
  ΔΕΛΦΥΕ ΤΩΝ ΥΑΔΩΝ
  ΦΥΒΛΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΝΑΧΟΥ
  ΦΥΟΑΝΑΒΛΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΝΕΩΣ
  ΓΟΝΟΒΛΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΟΣ
  ΓΟΝΙΔΙΟΣΠΟΡΙΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ
  ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΟΣΠΟΡΕ ΤΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ
  ΘΕΟΧΡΥΣΟΝΑΜΑΤΟΣΤΑΛΑΚΤΟΥ  ΠΕΡΣΕΩΣ ΓΟΝΕ
  ΘΕΟΠΥΡΓΟΝΙΕ ΤΟΥ ΕΡΙΧΘΟΝΙΟΥ
  ΙΧΩΡΦΟΡΕ ΚΑΙ ΧΩΡΡΟΕ ΘΕΩΝ
  ΥΔΩΡΗΧΟΕ ΤΗΣ ΣΤΥΓΟΣ
  ΑΘΑΜΑΝΤΟΓΟΝΟ ΤΗΣ ΑΙΘΡΑΣ ΤΕΚΝΟ
  ΦΟΡΕΡΟΕ ΑΝΑΚΥΚΛΗΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΟΥΣ ΑΙΘΕΡΟΣ
  ΑΡΓΟΧΩΡΡΟΕ ΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣΥΜΠΑΝΤΩΝ ΑΕΙ ΤΑΞΙΔΕΥΤΗ
  ΔΙΑΧΥΤΗ ΤΟΥ ΑΤΕΚΤΟΥ ΥΠΕΡΙΟΝΙΟΥ ΠΥΡΟΣ
  ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΣ
  ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΥΡΡΑΣ
  ΑΟΙΔΕ ΤΟΥ ΟΡΦΕΩΣ
  ΓΟΝΕ, ΑΠΟΓΟΝΕ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕ ΤΟΥ ΕΥΜΟΛΠΟΥ
  ΣΙΤΗΓΕ ΚΑΙ ΟΙΝΟΧΟΕ ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΩΝ
  ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΠΑΡΑ ΤΩ ΑΘΩ ΚΛΕΙΔΟΥΧΕ
  ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΑΚΟΙΜΗΤΕ ΚΑΙ ΑΚΑΜΑΤΕ ΦΡΟΥΡΕ
  ΤΩΝ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΩΝ ΠΥΛΑΓΟΡΕ ΚΑΙ ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ
  ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΥΛΑΓΟΓΕ
  ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΠΥΡΦΟΡΕ, ΠΥΡΟΔΟΤΗ, ΑΙΘΗΡΟΒΑΤΗ, ΑΙΘΗΡΟΒΟΛΕ, ΝΑΜΑΦΟΡΕ, ΝΑΜΑΔΟΤΗ, ΦΩΤΟΦΟΡΕ, ΦΩΤΟΔΟΤΗ
  ΦΙΛΟΤΗΣΙΕ ΤΗΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ ΓΝΩΣΙΣ
  ΚΩΠΗΛΑΤΗ ΤΗΣ ΑΡΓΟΥΣ
  ΣΥΝΤΑΞΙΔΕΥΤΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ
  ΣΥΝΕΞΤΡΑΤΕΥΤΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
  ΟΜΟΓΟΝΕ, ΟΜΟΣΠΟΡΕ, ΟΜΑΙΜΕ, ΟΜΟΦΡΩΝΕ, ΟΜΟΙΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΤΩΝ ΙΑΣΟΝΟΣ, ΑΧΙΛΛΕΩΣ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ, ΑΠΙΩΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ.
  ΣΥΜΠΟΛΕΜΙΣΤΗ ΤΩΝ ΠΥΡΡΟΥ, ΠΕΡΣΕΩΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
  ΟΜΟΓΟΝΕ, ΟΜΟΑΙΜΕ, ΟΜΟΦΡΩΝΕ, ΟΜΟΝΩΕ, ΟΜΟΙΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΩΤΕΙΟΥ, ΠΛΗΘΩΝΟΣ ΓΕΜΙΣΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ, ΛΟΥΚΑ ΝΟΤΑΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ, ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΡΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ.
  ΟΜΟΔΕΛΦΥΕ, ΟΜΟΔΡΟΜΕ, ΟΜΟΜΑΧΕ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ, ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ, ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ, ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΟΛΟΚΩΤΡΩΝΗ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΒΑΚΗ, ΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΥΚΑΤΖΙΔΗ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, ΤΑΣΟΥ ΙΣΑΑΚ, ΣΟΛΟΜΟΥ ΣΟΛΟΜΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΛΑΧΑΚΟΥ, ΕΚΤΟΡΑ ΓΕΡΟΨΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

  Ο ΜΕΓΑΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ ἐπαναολοκληρώνεται.

  Η ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ἀνατροπή, τοῦ λίου τροπή καί τῆς Χθονός ἀντιστροφή ἐπίκεινται.

  ΗΝΙΧΘΕΙ ὁ Πύθος τῆς Πανδώρας.

  Ο ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ ἐπέρχεται καί ᾿Εσύ μόνο τήν ἐπέλασίν του θ᾿ ἀνακόψης.

  Ο ΑΒΑΔΩΝ ἀναδύεται κι ᾿Εσύ τήν ἔξοδο θά τοῦ κλείσης.

  ΕΣΥ τήν ἀποφράδα τῆς κολάσεως θά σφραγίσης.

  ΕΣΥ ξανά τόν πύθο τῆς Πανδώρας θ᾿ ἀσφαλήσης.

  ΕΣΥ καί πάλι τῆς Οἰκουμένης τήν ᾿Ελπίδα θά περιφρουρήσης.

  ΕΣΥ εἰς τήν ἀγείτονο πέτρα τόν ἀγκυλομίτη (ἀπατεῶνα) καί δολερό Υἱό τοῦ ᾿Ιαπετοῦ (-᾿Ιαφέθ ᾿Ιαχβέ- ᾿Ιεχωβᾶ) Προμηθέα καί πάλι θά ἀκινητοποιήσης.

  ΕΣΥ μόνο ἀκούς καί ἐννοεῖς τῶν Πατέρων Σου Θεῶν τήν ὀμφή.

  ΕΣΥ μόνο ἔλαβες τήν τῶν Πατέρων Σου Θεῶν Βουλή καί ἐνοπή, ἵνα καί πάλι τό λεγόμενο γένος τῶν ἀνθρώπων ἐλλογοποιήσης καί ἀπό τήν πυθώνια κόλασιν τῆς παγκοσμιοποίησεως εἰς τό Κορύκιον ὁδηγήσης.

  ΕΣΥ τά ὅπλα τῶν Δελφῶν τά ῾Ιερά καί πάλι θά ἐνεργοποιήσης,

  ΕΣΥ, ὅπως καί οἱ Μύστες τῆς ῾Ελευσῖνος, τῶν ῾Ολυμπίων ἔχεις τήν Βουλή καί ἐνοπή, ἵνα ἐπαναενεργοποιήσης τόσο τῆς Μέδουσας.... καί τοῦ Γοργονείου τίς ἐξωκοσμικές καί ἐσωκοσμικές....ἀκτῖνες, ὅσο καί τόν συμπαγή ΕΝΕΡΓΟ Ρουτίλιο.....

  ΕΣΥ καί πάλι τήν τῶν Θεῶν ὀμφή θά εἰσακούσης καί τήν βουλή Των θά ἐφαρμώσης. ᾿Από τήν Καθέδρα Των ῞Ελλα θά ἐπανεξορμήσης, ἵνα τούς ῎Ατλαντες πρώτα ἀπωθήσης.᾿Εν συνεχεία τήν ληστοσυμμορική καί ἀνθρωποαίμοποτικη ὀρδή Ο.Ν.Ε. θά ἀποδεκατίσης καί τούς εἰς αὐτήν συνασπισμένους ἀπόγονους τῶν Κερκόπων, Λύγκων, Κίμβρων καί Φρίσσων καί τούς ὁμόφυους τοῦ Αἰνεία ἐπίγονους ἀνθρωπομορφωποιήσης.

  ΕΣΥ καί πάλι τούς ῎Ατλαντες θ᾿ ἀπωθήσης καί τίς ῾Ηράκλειες στῆλες θά ἐπαναστήσης. Τήν ᾿Ανατόλη ἀπό τήν Δύσιν καί πάλι θά ἐπαναοροθετήσης.

  ΕΣΥ καί πάλι τήν ᾿Ανατολή καί Δύσι θά διαχωρήσης. Τούς ῞Ελ-ληνες ἀπό τούς βαρβάρους θά ξαναξεχωρήσης.

  ΕΣΥ τά τρία τῶν ᾿Εσπερίδων μῆλα (Δαλούς-Διάττοντες ἀστέρες) καί τούς Βοῦς τοῦ Γυριόνη εἰς τήν ῞Ελ-λα θά ἐπαναοδηγήσης.

  ΕΣΥ καί πάλι, ἀπό τήν Αἴαν Γῆν εἰς τήν τῶν Θεῶν Καθέδρα ῞Ελ-λα, τό χρύσιον δέρας θά ἐπαναφέρης.

  ΕΣΥ τούς Γόνους τοῦ ᾿Αθάμαντος καί Τέκνα τῆς Θεᾶς Νεφέλης εἰς τήν τῶν Θεῶν Πατέρων Σου Καθέδρα θά ἐπανασυνάξης καί εἰς τήν ᾿Αλίαν της θά ἐπαναεισαγάγης

  ΕΣΥ καί πάλι τήν Τροία θά ἐκπορθήσης, καί τ᾿ ἄλογα τοῦ Λαοδάμαντος θά δαμάσης.

  ΕΣΥ καί πάλι τήν ᾿Ιφιγένεια θά θυσιάσης καί τήν Τρωάδα θ᾿ ἁλώσης

  ΕΣΥ καί πάλι θ᾿ ἀναφωνήσης: Τρεῖς τό ἕξ. Τρεῖς τό ἕξ. Τρεῖς τό ἕξ.

  ΕΣΥ τήν ἐκστρατία τοῦ ᾿Ιάσωνα καί τῶν 50 προγονῶν Σου ῾Ηρώων συνεχίζεις.

  ΕΣΥ ἔχεις τοῦ ῾Ηφαίστου τήν γνώσιν καί τό καμίνι. Κατέχεις τήν Αἰγίδα καί τό Δόρυ τῆς ᾿Αθηνᾶς.

  ΕΣΥ τῶν Πατέρων Σου Θεῶν ἐπί τῆς Χθονός εἶσαι ἀπεσταλμένος. Προορισμός καί στόχος σου καί πάλι αὐτήν καί τά ἐπ᾿αὐτῆς βιοῦντα ἀνθρώπινα γένη ξανά, ἀπό τό μένος τοῦ ὁλέθριου καί ἀνθρωποαιμοπότη ᾿Ιεχωβά νά γλυτώσης, κι ἀπό τήν ἀβαδόνιον λαίλαπα τῆς παγκοσμοποιήσεως αὐτήν κι αὐτά νά ἀπολυτρώσης.

  ΕΣΥ Θεῖον ἔχεις προορισμό καί τῶν ᾿Ολυμπίων ἐνοπή, μέ τήν φόρμιγγα τοῦ ᾿Ορφέα εἰς τήν Οἰκουμένη νά διαλαλήσης, πώς : τῶν Θεῶν εἶναι βουλή καί ἰδική Σου ἀποστολή, τήν τῶν ἄλογων καί ἀχέφρονων ὀ(α)νθρωποειδῶν τήν ἐλογοποίησιν, ἐχεφρονοποίησιν καί ἀνθρωπομορφοποιήσιν πραγματοποιήσης.

  ΕΣΥ μέ τό ῞Αρμα τῆς Δήμητρος καί τόν Τριπτόλεμο ῾Ηνίοχο τόν Πλανήτη Μας καί πάλι θά περιδιαβῆς, μέ τοῦ ῾Υπερίωνος τήν ἐνοπή καί τοῦ Κυνός τήν ὁμφή τήν Περσεφόνη καί τήν Εὐριδίκη θά ξαναβρῆς. Ξανά ἐπί τῆς Χθονός θά ἐπαναφέρης τήν ἁρμονία καί τήν γαλήνη καί δή τήν γονιμότητα τῆς Μήτηρος Δήμητηρος.

  ΕΣΥ καί πάλι τόν Πλανήτη μας θά ἐξαγνήσης. ᾿Από τό εἰς αὐτόν διαχυμένο βδέλυγμα, τοῦ μάννα τοῦ Σινᾶ, τοῦ ἄζυμου ἄρτου καί τῆς ὄστιας, θά ἀπολυτρώσης. ᾿Από τήν ὕβριν ( ὑβρίδια ) θά τόν ἀπαλλάξης καί ὡς Χρισμένος ῾Ιήσων τήν τῶν Πατέρων Σου Θεῶν τήν ῞Ιασιν θά τοῦ προσφέρης.

  ΕΣΥ, εἰς τίς Πλαταιές καί τήν Σαλαμῖνα τά στίφη τῶν βαρβάρων θ᾿ ἀπωθήσης καί τήν ὑπό τοῦ ᾿Αλεξάνδρου τήν τῶν Πανελλήνων Οἰκουμενική ἐπαναπόρευσιν θά σηματοδωτήσης.

  ΕΣΥ τήν τοῦ ᾿Αλεξάνδρου πορεία θά ὁλοκληρώσης.

  ΕΣΥ τοῦ ᾿Αντιόχου τοῦ ᾿Επιφανούς τό θεῖο ἔργο θά ἀποτελειώσης.

  ΕΣΥ τοῦ ᾿Απολλωνίου Τυανέως καί τοῦ Αὐτοκράτορος ᾿Ιουλιανοῦ τό Οἰκουμενικό ῞Οραμα θά ἐπαναδιαχύσης.Τίς θεῖες των διδαχές θά ἐπαναδιδάξης. Τόν Χρισμένο ῾Ιήσονα θά ἀναστήσης. Εἰς τήν τῶν Πατέρων Σου Θεῶν ῾Εστίαν τούς ἐπί τοῦ Πλανήτου Μας ᾿Αδελφούς Σου θά ἐπανασυνάξης, ἵνα εἰς τήν ᾿Αλίαν των νά ἐπαναλειτουργηθοῦν καί εἰς τήν ᾿Αμφικτυονία των νά ἐπαναεισαχθοῦν.

  ΕΣΥ, εἰς τόν μαρμαρομένο ΠΑΛΑΙΛΟΓΟΝ, τοῦ ῾Ηρακλῆ τήν λεοντή καί τῆς ᾿Αθηνᾶς τό δόρι πάλι θά ξαναδώσης. Αὐτός θά ἀναγενεθῆ καί εἰς τήν ῞Ιαρη τήν ΠΥΛΗ τῆς ΣΟΦΙΑΣ θά ξανασταθῆ. Ξανά εἰς τήν᾿Ανατολή ἀλλά καί εἰς τήν Δύσιν τῶν ῾Ελ-λήνων τόν ΛΟΓΟ θά διδάξη καί τῶν Θεῶν τόν ΝΟΜΟ θά ἐπιβάλη.

  ΕΣΥ δέν Εἶσαι ἀπόγονος, οὔτε τοῦ Γάδειρου κι οὔτε τοῦ Αἰνεία. Εἶσαι τῶν Θεῶν σπορά καί γόνος τοῦ ᾿Αχιλλέα.

  ΕΣΥ δέν εἶσαι καί οὔτε ἔγινες ποτέ Ρωμιός. Δέν ἤσουν ποτέ κι οὔτε ποτέ θά γίνης Εὐρωπαῖος. Ποτέ δέν ἤσουνα κι οὔτε ποτέ θά γίνης ἀρουραῖος.

  ΕΣΥ ποτέ δέν ἄνηκες εἰς τήν Δύσιν κι οὔτε εἰς τήν ᾿Ανατολή. Ποτέ δέν ἤσουνα ὁ ἀποσπερίτης. ῎Ησουνα πάντοτε τῆς Οἰκουμένης ὁ ἀνεσπερίτης.

  ΕΣΥ ἦσουν πάντοτε καί ἐσαεί θά ἦσαι ὁ ῞Ορθος. ῎Ησουν καί πάντοτε θά ἦσαι ἡ ᾿Ανατολή.

  ΕΣΥ δέν ἤσουνα ποτέ εἰς τήν ᾿Εσπερία. Πάντοτε ἤσουν ἡ ᾿Ανέσπερα. Πάντοτε ἤσουν τῆς Οἰκουμένης τό ἀνέσπερο Φῶς καί ἀεί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀνέσπερος θά μένης.

  ΕΣΥ ποτέ δέν ἤσουνα ἡ Δύσις. ῎Ησουν πάντοτε ἡ ᾿Ανατολή. Πάντοτε εἶσαι ἡ χαραυγή καί τό ἄπλετο Σου φῶς σκορπάεις καί τῆς Δύσις τά σκότη σχίζεις. Μέ τό ἀνέσπερο φῶς Σου τή ραντίζεις καί τήν ἐλπίδα καί σ᾿αὐτήν ἀκόμα χαρίζεις.

  ΕΣΥ ποτέ δέν ἤσουνα, κι οὔτε ποτέ θά γίνης λιγοστή, τρεμουλιαστή καί ἀδύναμη λαμψοῦλα ὅπου σβήνει.

  ΕΣΥ εἰς τούς αἰῶνες τῶν αἰώνων θά παραμήνης τό ἄκτιστο πῦρ καί τό ἄσβηστο φῶς.

  ΕΣΥ ἦσουν πάντοτε, καί εἰς τούς αἰῶνες τῶν αἰώνων θά παραμείνης τό ἄκτιστο τοῦ ῾Υπερίωνος πῦρ καί τό δυνατό, τ᾿ ἄσβεστο τ᾿ ἀνέσπερο καί ἄπλετο φῶς τοῦ Κυνός.

  ΕΣΥ εἶσαι ὁ ᾿Αληθινός καί Μοναδικός ῾Ιήσων.

  ΕΣΥ μόνο τόν υἱόν τοῦ ἀνθρώπου δοξάζεις .

  ΕΣΥ μόνο καί πάλι εἰς τόν Πλανήτη μας, τόν ἀνθρώπινό του γένος καί εἰς ὅλα του τά γένη διαχύεις τό Φῶς τοῦ Κυνός ( ᾿Απόλλωνος ) καί τήν εἰς τόν πύθον τῆς Πανδῶρας ἐναπομένουσα ᾿Ελπίδα.

  ΕΣΥ μόνο ἔχεις τήν τῶν Πατέρων Σου Θεῶν Βουλήν, τήν τῶν Πιερίδων καί ᾿Ελικονιωνίδων Μουσῶν Γνώσιν, τῶν Περσέως, ῾Ηρακλέως καί ᾿Ιάσωνος δύναμη, ἵνα καί πάλι τό ἀνθρώπινο γένος νά ἀπαλλάξης ἀπό τήν λέπρα καί χολέρα τῆς παγκοσμιοποιήσεως, ἤτοι τόν ἑβραιοσιωνιστικόν Πύθωνα, τόν Κόπρον τοῦ Αὐγείου, ἤτοι τήν ῾Ενωμένη Εὐρώπη καί ἀπό τά ὄρνια τῆς Στυφαλίας, ἤτοι τήν Ο.Ν.Ε. ...

  Tags: 

  ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΙΣ

  ΜΕ ΤΗΣ...ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟΝ
  ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΝ
  ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ-ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ - ΕΝΤΟΠΙΣΙΣ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΙΣ

  ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΧΩΡΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΓΟΝΙΑΣ - ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑΣ - (Ο)ΑΝΘΡΩΠΟΓΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛ-ΛΗΝΩΝ ΕΛΕΥΣΕΩΣ

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ΚΑΙ Η ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΝ ΕΚΡΟΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΙΣ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕ.... ΔΙΟΞΙΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΟΣ ΣΤΟΧΟΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΤΩΝ ΕΛ-ΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΣΓΟΓΟΝΩΝ ΑΦΑΝΙΣΙΝ Ή ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΝ

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  • ΔΙΔΑΧΕΣ ΑΙΣΧΥΛΟΥ

  • ΔΙΔΑΧΕΣ ΑΙΣΧΥΛΟΥ

  • ΔΙΔΑΧΕΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ - ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ

  • ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ

  • ΤΑΥΤΟΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

  ΠΡΟΛΟΓΟΣ

  ΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΝ

  • ΕΠΙ ΤΡΟΧΑΔΗΝ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ - ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

  • ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ

  • ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟΔΕΙΚΤΗΝ ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΝ

  • Η ΤΗΣ «ΕΛΕΥΣΕΩΣ» ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

  • ΠΡΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΖΩΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΙΟΥ

  • ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

  • «ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΝ ΔΕΡΑΣ» = ΑΝΤΙΥΛΗ

  • ΔΥΟ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ

  • ΑΙ ΑΡΠΥΪΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ ΤΗΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  • ΣΥΜΠΑΝΤΟΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΟΠΛΟΙΑ

  • ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

  • Η ΚΑΙ ΜΕ ΠΥΡΙΤΙΟΓΕΝΕΣ ΔΙΟΞΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΙΤΙΟΤΙΤΑΝΙΟΓΟΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝΤΩΝ ΑΚΟΜΑ ΔΡΑΚΟΛΥΓΚΟΠΙΘΗΚΩΝ

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  • ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΥΤΕ ΨΥΧΗ ΟΥΤΕ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ

  • Η ΑΓΓΛΙΑ ΗΤΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΜΑΣ ΒΔΕΛΥΓΜΟΓΟΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ
   Α. Ποιοί οἱ Βρετανοί
   Β. Κέλτες καί ὄχι «Ἰνδοευρωπαῖοι»
   Γ. Ποιοί οἱ Ἄγγλοι
   Δ. Ἄγγλοι καί Ἑβραῖοι : ὁμόπλαστοι, ὁμομήτριοι καί ὀμάφαροι
   Ε. Ἄγγλοι : χέον βδελυγμόφορο τοῦ Πλανήτου ἀπόστημα
   7. Γενικά καί σφαιρικά συμπεράσματα

  • ΩΣ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗΝ ΣΗΜΕΙΩΣΙΝ

  • ΑΠΟ «ΤΗΝ ΤΗΝ ΑΜΟΙΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» ΠΕΡΙΟΔΟΝ : ΟΙ ΔΡΑΚΟΓΟΝΟΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ

  • ΜΕ «ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΣΡΑΗΛ» ΚΑΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΥΒΡΙΔΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΩΝ ΓΟΝΩΝ.... Η ΜΕ ΔΙΟΞΙΝΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕ ΠΥΡΙΤΙΟΓΟΝΑ, ΤΙΤΑΝΙΟΓΟΝΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΤΙΟΓΟΝΑ ΜΟΡΙΑ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ

  • ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

  • .....ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

  • .....ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

  • ΔΡΑΚΟΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

  • ......πρόσκλησις καί πρόκλησις εἰς Ἕλληνας Ἰατρούς

  • ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΛΗΘΩΝ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΝ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΑΠΟΡΡΙΨΙΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΩΝ ΒΟΜΒΩΝ ΤΩΝ ΣΙΚΑΡΙΟΦΟΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΑΙΜΟΠΟΤΩΝ ΤΗΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΕΩΣ»

  • ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΙΣ ΤΟΥ... ΣΤΟΧΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ

  • ΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΟΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑΝ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥΣ ΑΡΘΡΟΝ

  • ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ.... Η ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

  • Εὔλογα ἐρωτήματα.

  • Διατί ἐπιδιώκεται καταστροφή τῆς γεωργικῆς παραγωγῆς τῆς Ἑλλάδος καί εἰδικότερα τῆς Κρήτης

  • Πώς ἐμποτίζουν μέ διοξιοῦχες οὐσίες τά τρόφιμα καί τά ποτά;

  • ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΓΙΟΥ

  • ΩΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟΝ

  • ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΙΣ ΜΕ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΙ «ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ» ΠΕΡΙΟΔΩΝ

  • ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΙΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΖΩΔΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Η ΤΩΝ ΕΛ-ΛΗΝΩΝ ΕΛΕΥΣΙΣ

  • ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ «ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΝΑΔΟΣ»

  • Η ΤΗΣ «ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΝΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ»

  • «Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΑΝΑΪΔΩΝ»

  • Η ΔΙΑ ΤΩΝ ΔΑΝΑΪΔΩΝ ΑΝΘΡΑΚΟΦΟΡΗΣΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΓΟΝΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

  • ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΜΑΣ ΝΑ ΕΝΝΟΗΣΩΜΕΝ ΤΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΝ ΒΙΟΣΥΣΤΑΤΙΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

  • ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΔΑΝΑΩΝ

  • ΠΡΟΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΕΣ

  • ΥΠΟΧΘΟΝΙΟΙ ΟΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΘΟΝΙΟΙ Ο(Α)ΝΘΡΩΠΟΙ

  • ΣΠΑΡΤΟΙ : ΟΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΚΑΚΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ»

  • ΕΝΩΡΙΤΕΡΑ ΤΗΣ ΙΔ' π.Χ. ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Β' π.Χ. ΗΛΩΘΗ Η ΤΡΟΙΑ

  • ΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΙ

  • ΩΣ ΚΑΠΟΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

  • ΚΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ

  • Ο ΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ

  • ΟΙ ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΥΔΑΙΟΙ = (Ι)ΟΥΔΑΙΟΙ

  • ΠΡΟΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛ-ΛΗΝΕΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗΣ

  • ΩΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ

  ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ :

  ΩΣ ΚΑΠΟΙΑ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΑΤΑΔΙΚΗ

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Tags: 

  ΜΕΙΞΙΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΙΣ

  ΜΥ-ΘΟΛΟΓΙΑΣ + ΙΣΤΟΡΙΑΣ

  ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΑΡΑ ΑΛΣΗ ΤΩΝ ΕΛΙΚΩΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΡΙΔΩΝ ΜΟΥΣΩΝ

  • Ἀπό τήν Γένεσιν τῶν Θείων Ὀντοτήτων καί τήν πλάσιν τῶν χωματίνων ὁ(ἀ)νθρώπων ἕως τήν εἰς τό Σύμπαν Γένεσιν καί ἐπί τῆς Χθονός ἔλευσις τῶν Ἕλ-λήνων

  • Ἡ εἰς Ἕλ-ληνας βιολογική καί πνευματονοητική μετάλλαξις τῶν Ἀτθίδων (Κεκροπιδῶν) καί Πελασγῶν (=Οὐρανίων ἤ Ἀρχίων Ὑγίν)

  • Ἡ ἀπό τούς Προσέλληνας καί τούς Ἕλ-ληνας βιολογική μετάλλαξις καί ἀνθρωπομορφοποίησίς των τῆς Ἄνω καί Κέντρο-δυτικής Ἀσίας Πιθήκων

  • Ὁ Ἀστερίων (Αἰγαιοκρῆτες), ὁ Νίνος (Πελασγοί) καί ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος (Ἕλ-ληνες) εἰς τήν Ἀσίαν κατεδίωξαν ὑποχθόνια ὄντα

  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

  • Περί τῶν ἐπικείμενων εἰς τήν Ἑλλάδα, τά Βαλκάνια, τήν Εὐρώπην καί τόν

  • Πλανήτην μας κοσμογονικῶν συμβάντων καί γεγονότων

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

  ΠΡΟΛΟΓΟΣ

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΝ

  • ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΗΤΙΚΗ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΥ-ΘΟΛΟΓΙΑΣ

  • ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΥ-ΘΟΛΟΓΙΑΣ

  • ΘΕΟΜΑΧΙΑΙ, ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙΑΙ ΚΑΙ ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΙ

  • Η ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΠΛΑΣΙΣ

  • Ο Α-ΛΗΘΗΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ «ΑΓΕΙΤΟΝΑ ΠΕΤΡΑΝ ΚΑΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΟΛΙΟΥ» ΕΠΙΧΘΟΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ

  • ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

  • Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ

  • ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΜΥ-ΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  • ΑΙ ΠΕΡΙ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΣΙΑΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

  • Η ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

  • ΟΙ ΕΛ-ΛΗΝΕΣ : ΥΙΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΧΘΟΝΙΟΙ

  • Η ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΩΝ : ΕΛ-ΛΗΝΟΣ - ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΟΣ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΑΣ

  • ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΙΣ

  • ΟΙ ΕΛ-ΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ = ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

  • Η ΕΙΣ ΕΛ-ΛΗΝΑΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

  • ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΝ, ΤΟ ΑΡΓΟΣ, ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ ΑΝΕΦΥΗΣΑΝ ΑΙ ΡΙΖΑΙ, ΑΝΕΠΤΥΧΘΗΣΑΝ ΟΙ ΚΟΡΜΟΙ ΚΑΙ ΕΒΛΑΣΤΗΣΑΝ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΥ-ΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ «ΦΥΛΩΝ « ΚΑΙ ΕΘΝΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ

  • Η ΔΙΑ ΤΟΥ ΙΩΝΟΣ ΕΙΣ ΕΛ-ΛΗΝΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΕΞΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΓΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟΝ

  • ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΘΕΩΝ, ΗΜΙΘΕΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ

  • ΜΕΡΙΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΑΙ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΙΣΤΙΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΙΑΙ

  • ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΩΪΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

  • ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΛΕΙΦΘΕΙΣΑΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΔΥΟ ΠΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

  • ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΛΕΙΦΘΕΙΣΑΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΙΧΝΗΛΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

  • ΟΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΕΑ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΔΡΥΤΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΘΗΒΑΪΚΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΛΥΔΙΚΗΣ

  • ΠΑΡΕΚΒΑΣΙΣ : ΤΟ ΕΚΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑ (7) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΙΣ ΤΟΥ


  • ΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ... ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΙ

  • ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΜΑΤΟΣ (ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ) ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΩΝ

  • ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΟΤΙΟΝ ΑΣΙΑΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ

  • ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΛΥΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΖΑΡΩΝ ΕΠΟΝΟΜΑΣΘΕΝΤΩΝ

  • ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑΙ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟΝ


  • ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ 11278 - 13993 ἅ.ἕ. Ἕ ἤ 722 - 1993 μ.Χ.

  • ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΗΤΙΚΗ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

  • ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΧΡΟΝΟΡΙΟΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΤΗ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΙΑΦΡΙΚΗΝ ΕΠΙΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΠΡΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΝ ΧΙΛΙΕΤΙΑΝ

  • ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΩΝ ΜΗΔΩΝ, ΛΥΔΩΝ, ΜΗΔΟΠΕΡΣΩΝ ΚΑΙ ΑΣΣΥΡΙΟΒΑΒΥΛΩΝΙΩΝ

  • ΠΕΛΑΣΓΟΙ - ΑΤΤΙΚΟΙ - ΑΙΓΑΙΟΚΡΗΤΕΣ ΟΙ ΙΔΡΥΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΑΣΣΥΡΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ

  • ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΟΥ ΝΙΝΟΥ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

  • Ο ΝΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΝΔΙΚΗΝ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΩΝ : ΑΣΤΕΡΙΩΝΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΥ -ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

  • ΣΙΒΑ : ΤΟ ΤΟΠΟΝΥΜΙΟΝ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ... ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΘΕΟΥ : ΗΤΟΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

  • ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΕΝ ΙΝΔΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΩΝ ΟΝΤΩΝ

  • ΔΙΑΤΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΙΣΕΧΩΡΗΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΘΙΒΕΤ;

  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

  • Α. ΜΗ ΕΝΝΟΗΘΕΝΤΑ (ΠΡΟ)ΜΗΝΥΜΑΤΑ
   Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ


  • Β. ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

  • Γ. ΠΕΡΙ ΚΑΠΟΙΟΥ ΣΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΣΙΑ ΤΟΥ : ΔΥΣΚΟΛΟΝΟΗΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

  • Δ. ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΕΞ ΗΘΙΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΙΣ

  • Ε. ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Tags: 

  ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

  ΣΥΜΦΥΤΟΝ ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣ
  ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛ-ΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ


  ΣΥΜΦΥΤΟΝ ΚΑΙ ΠΑΘΕΝΟΓΕΝΕΣ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛ-ΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

  ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ, ΒΙΒΛΙΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ Καταγραφαί , ἀποτυπώσεις, μαρτυρίαι, πληροφορίαι καί ἀποφάσεις διά τό σύμφυτον καί παθεγενές αἴτιον τῶν βδελυρῶν μεθοδολογιῶν, τῶν πολυαιωνίων ἐπιθέσεων καί στοχεύσεων τοῦ ἐναντίον των Ἑλ-λήνων, τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ἑλληνορθοδοξίας καί τῶν ἀνθρώπων πυθωνίου ΜΙΣΟΥΣ τῶν ἐβραιοσιωνιστῶν.

  ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

  • ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛ-ΛΗΝΩΝ, ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΥΜΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΙΓΑΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΕΒΡΑΙΩΝ

  • ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΑΙΤΙΟΝ ΠΛΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛ-ΛΗΝΩΝ ΠΥΘΩΝΙΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

  • ΑΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ" ΤΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛ-ΛΗΝΩΝ ΜΙΣΟΣ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ

  • "ΑΣΒΕΣΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΙΣΟΣ" ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  • ΚΑΙ ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΤΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΟΥΝ ΤΟΝ ΔΑΜΟΚΡΙΤΟΝ

  • ΤΕΚΝΟΦΟΝΙΑΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΦΑΓΙΑΙ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ

  • ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΙΑΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΑΙΜΟΠΟΣΙΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΛ-ΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ

  • ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟΣ

  • ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΩΣ ΠΩΣ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤ' ΕΝΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΘΕΟΥ

  • Η ΠΑΓΙΣ ΤΩΝ "ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΩΝ"

  • ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΕΛ-ΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

  • ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΗ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΦΥΛΗ Ή ΕΘΝΟΣ

  • Η ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΙΣ ΤΩΝ....ΟΡΩΝ ΕΒΡΑΪΣΜΟΣ, ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ ΚΑΙ

  • ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ

  • ΙΑΚΩΒ - ΙΑΧΒΕ - ΙΑΚΧΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ

  • ΔΙΑΤΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΩΝ : ΕΒΡΑΙΟΣ, ΙΣΡΑΗΛΙΤΗΣ, ΙΟΥΔΑΙΟΣ

  • Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΗ, ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΟΥ ΕΒΡΑΙΟΣ

  • ΤΙ ΔΗΛΟΙ ΚΑΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΟΝ ΙΟΥΔΑΙΟΣ

  • ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΙΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ

  • ΚΑΜΙΑΝ ΦΥΛΕΤΙΚΗΝ ΣΧΕΣΙΝ ΔΕΝ ΕΙΧΕ Ο ΔΑΥΙΔ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΤΑ "ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΙΑΚΩΒ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑ"

  • ΟΥΤΕ ΚΑΙ Ο ΣΟΛΩΜΩΝ ΕΙΧΕ ΚΑΜΙΑΝ.....ΣΥΓΓΕΝΙΑΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΙΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΑΣ

  • ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ "ΔΙΑΘΗΚΗΣ" ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΑΙ "ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ" Ο ΔΑΥΙΔ ΚΑΙ ΟΙ ΥΙΟΙ ΤΟΥ

  • ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΤΑΙ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

  • Η ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ.... ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΦΥΛΗ

  • ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ ΗΣΑΝ ΟΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΑΝΤΕΣ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ "ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΦΥΛΩΝ ΙΣΡΑΗΛ"

  • ΟΙ ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ ΕΙΣΒΑΛΛΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

  • Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΟΡΗ ΤΗΣ ΜΗΔΕΙΑΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

  • ΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ

  • ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ

  • ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΡΙΟΥΣ ΝΑ ΕΙΣΒΑΛΛΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

  • ΙΣΡΑΗΛΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΡΙΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ

  • Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ

  • Η "ΒΑΒΥΛΩΝΙΟΣ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ" ΚΑΙ Η ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ

  • ΔΙΑΤΙ ΟΙ "ΕΙΣ ΤΑ ΟΡΗ ΤΗΣ ΜΗΔΙΑΣ" ΕΞΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ ΗΣΑΝ ΜΟΝΟΝ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΙΣΡΑΗΛΙΤΑΙ

  • ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ο(Α)ΝΘΡΩΠΟΠΛΑΣΕΩΣ ΑΝΕΦΥΗΣΑΝ ΟΙ "ΠΡΟΓΟΝΟΙ" ΤΩΝ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΕΙΣΕΛΘΟΝΤΩΝ ΑΠΕΧΘΩΝ, ΒΔΕΛΥΓΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΟΡΗ ΤΗΣ ΜΗΔΕΙΑΣ ΕΠΑΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΘΕΝΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

  • ΑΙ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΙΓΜΑΤΙΖΟΥΣΑΙ ΦΥΣΙΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ

  • ΦΥΣΙΣ ΤΩΝ Η ΛΕΠΡΑ

  • Η.... ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΜΥΟΚΥΨΕΛΩΝ ΤΟΥ ΜΗΡΟΥ

  • ΥΔΡΟΓΟΝΟΦΟΡΟΙ ΡΥΠΟΙ ΚΑΙ ΗΡΩΪΝΗ ΤΟ "ΕΚ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΜΑΝΝΑ"

  • Ο ΤΟΥ ΕΠΤΑΖΥΜΟΥ ΑΡΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΟΥ ΑΖΥΜΟΥ ΨΩΜΙΟΥ Η "MANNA" ΚΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

  • ΟΙ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ "ΑΠΟΓΟΝΟΙ" ΣΚΥΘΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

  • Η ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΥΜΟΥ, ΤΗΣ ΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΟΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

  • ΚΑΙ Ο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΒΔΕΛΥΓΜΟΝ ΚΑΙ ΒΑΜΠΙΡΙΚΗΝ ΕΒΡΑΪΚΗΝ ΑΡΑΧΝΗΝ

  • ΜΙΑ ΣΑΦΩΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΩΝ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΜΟΥ

  • Η ΕΙΣ ΤΟΝ "ΔΑΥΛΟΝ" ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

  • ΣΥΝΟΠΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑΝ "ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΝΤΑΓΙΑΝ

  • ΜΕΡΙΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣ "ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΟΝ ΡΟΛΟΝ ΤΟΥ ΓΙΑΓΚΟΥ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ

  • ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑΕΛ ΝΤΑΓΙΑΝ

  • ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

  • ΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ "ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ"

  • ΕΝ "ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΝ" ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟΝ ΤΗΛΕΡΓΗΜΑ

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Tags: 

  ΤΑ ΠΡΟΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ

  ΤΑ (ΠΡΟ)ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ

  ΤΑ ΠΡΟΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ
  ΚΑΙ Ο ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΥΘΩΝ 
  Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (Ε)ΛΛΗΝΩΝ - ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ

  - Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
  - ΔΙΑΤΙ ΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Α+ Ω ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ κ.λ.π. ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ
  - Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΗ ΤΑΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΑΣ ΒΑΣΕΙΣ
  - ΤΙ ΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛ-ΛΗΝΕΣ ΣΟΦΟΙ ΔΙΑ ΤΑΣ «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΣ» (=ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΑΣ ) ΒΑΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ - ΓΟΥΡΝΩΝ - ΑΚΤΙΟΥ
  - ΟΙ (Ε)ΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΥΠΕΡΟΠΛΑ
  - ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ (=ΣΙΩΝΙΣΤΑΙ) ΚΑΙ ΣΙΟΒΕΤΙΚΟΙ (=ΤΑΛΜΟΥΔΟΜΑΡΞΙΣΤΑΙ) ΤΡΕΜΟΥΝ «ΤΗΝ ΑΓΝΩΣΤΟΝ ΔΥΝΑΜΗ

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

  ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

  • Η ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΕΠΑΝΑΓΕΝΕΣΙΣ ΚΑΙ Η ΤΟΥ ΠΥΘΩΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

  • ΔΥΟ (ΠΡΟ)ΜΗΝΥΜΑΤΑ

  • ΣΑΦΕΣ (ΠΡΟ)ΜΗΝΥΜΑ

  • ΑΣΑΦΕΣ (ΠΡΟ)ΜΗΝΥΜΑ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

  • ΕΛ- ΛΗΝ : ΘΕΟΣ ΦΩΤΟΣ ΕΣΤΙ

  • ΔΙΑΤΙ ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟΝ ΕΛ-ΛΗΝ ΔΗΛΟΙ : ΘΕΟΣ ΦΩΤΟΣ

  • Η ΤΟΥ ΕΛ-ΛΗΝΟΣ ΓΕΝΕΣΙΣ

  • Ο ΕΛ- ΛΗΝ ΚΑΙ ΟΙ «ΑΠΛΑΣΤΟΙ» ΟΝΘΡΩΠΟΙ

  • ΑΙ ΚΛΕΙΔΕΣ ΤΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

  • Ο ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΥΘΩΝ ΚΑΙ ΑΙ «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ» ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  • ΤΙ ΔΗΛΟΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΥΘΩΝ

  • ΤΙ ΕΣΤΙ ΜΥΘΟΣ

  • ΠΥΘΩΝ ΚΑΙ ΙΕΧΩΒΑΣ

  • ΠΥΘΩΝ = ΑΣΤΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑΙ ΑΝΑΤΑΡΑΧΑΙ

  • Ο ΠΥΘΩΝ, Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΙ «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ» ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  • Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

  • Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΒΟΣΤΩΝΗ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΘΕΝΤΟΣ «ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΟΠΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ

  • Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟΝ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

  • ΑΙ «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ» ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΠΙΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΩΝ «ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ»

  • Η «ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΥΝΑΜΙΣ» ΚΑΙ Η «ΜΥΣΤΙΚΗ» ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣΙΟΒΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

  • ΤΑ «ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΚΑΙ Η «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ» ΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

  • «ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Ή ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΝΑ ΕΝΝΟΗΣΟΥΝ ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝΟΣ;

  • ΕΝΑ «ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ» ΜΕ ΤΡΙΑ ΣΙΟΒΕΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

  • ΤΟ «ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟΝ «ΛΕΩΝ» ΤΟΥ Π.Ν. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  • ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΑΙ ΚΛΕΠΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΛΕΙΔΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΟΣ

  • ΤΟ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟΝ ΤΟΥ «ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ...» ΜΟΝΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  • ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΟΝ ΤΟΥ ΓΕΩΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΥ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

  • ΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΛ-ΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ

  • ΤΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΝΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ

  • ΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΩΝ ΕΛ-ΛΗΝΩΝ ΜΥ- ΘΟΛΟΓΙΑ

  • Η ΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΟΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΩΝ ΩΝ(ΑΝ)ΘΡΩΠΩΝ

  • Η ΩΝ(ΑΝ)ΘΡΩΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ ΣΩΘΕΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

  • ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΙ

  • ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΤΟΝ ΤΩΝ ΕΛ- ΛΗΝΩΝ ΘΕΙΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ

  • Η «ΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ» ΚΑΙ Ο ΑΣΤΗΡ ΣΕΙΡΙΟΣ = ΘΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ

  • Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΣΤΡΟΦΗ» ΤΟΥ

  • Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

  • Ο ΘΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΣΤΗΡ (-ΘΕΟΣ) ΣΕΙΡΙΟΣ

  • ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΙ ΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΣΕΙΡΙΟΥ

  • ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΗΓΟΡΙΚΑ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥΤΟΥ

  • Η ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

  • ΔΗΛΟΣ : ΓΕΩΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ... ΠΟΛΟΣ

  • ΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

  • ΤΟ «ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΝ ΜΑΤΙ» ΚΑΙ ΤΟ «ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΝ ΤΟΥΝΕΛ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

  • ΥΠΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΧΟΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΛΩΝ

  • ΚΟΙΝΟΣ Ο «ΦΟΒΟΣ» ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΟΒΙΕΤΙΚΩΝ

  • ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΑΛΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΕΡΙΑΝ (-ΚΡΗΤΗΝ)

  • ΤΑΡΡΑ : ΕΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΔΙΟΝ ΑΕΝΑΟΥ ΡΟΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ

  • Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΣ ΤΩΝ ΓΟΥΡΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΟΜΦΑΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣ

  • Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣΙΟΒΕΤΙΚΟΣ ΚΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΔΩΝΕΣ ΤΗΣ ΑΕΡΙΑΣ (-ΚΡΗΤΗΣ)

  • Η ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΩΣ ΤΟΝ ΠΑΡΝΗΣΟΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

  • ΟΙ ΚΝΩΣΙΟΙ ΜΙΝΩΙΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΖΩΔΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

  ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

  Η ΑΕΙ ΤΩΝ ΕΛ- ΛΗΝΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

  • Η ΤΩΝ ΕΛ- ΛΗΝΩΝ ΕΙΣ ΑΣΙΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΝΑΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΗΡΙΔΟΣ

  • Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛ- ΛΗΝΟΣ

  • ΤΙ ΔΗΛΟΥΝ ΤΑ : ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΑ

  • Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛ- ΛΗΝΩΝ ΠΟΡΕΙΑ

  • ΩΣΑΝ ΜΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΒΙΔΩΝ

  • ΣΙΚΧ ΚΑΙ ΣΙΝΔΟΙ : ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΙΝΔΟΣΤΑΝ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

  • ΤΑΥΤΟΥΣΙΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ : ΕΛ- ΛΗΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ

  • ΤΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ : ΕΘΝΙΚΟΣ

  • Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΟΤΗΣ

  • ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΟΥΧΙ Η ΕΘΝΟΤΗΣ ΤΩΝ (Ε)ΛΛΗΝΩΝ

  • ΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΙΓΑΙΑ ΦΥΛΗ

  • Η ΕΙΣ ΤΑ ΦΛΕΒΑΣ ΤΩΝ (Ε)Λ- ΛΗΝΩΝ ΡΕΟΥΣΑ ΘΕΙΑ ΟΥΣΙΑ

  • Η ΦΥΛΗ Ή ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

  • ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

  • Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ : ΕΛΛΑΣ

  • «ΙΕΡΑ ΕΛΛΑΣ»

  • Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ : ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

  • Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ : ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

  • ΙΣΤΟΡΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΣ ΠΛΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ : ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

  • ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑ.Κ.Ε.Α.Δ. ΑΝΑΦΟΡΑ

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Tags: 

  Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ (ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΒΡΑΙΩΝ)


  «...Διότι σας, ὡ Ἰουδαῖοι Μου, θά σᾶς χρησιμοποιήσω ὡς τόξον Μου τεντωμένον, καί τούς Ἰσραηλίτας ὡς φαρέτρα πλήρη βελῶν. Θά ἐνθαρρύνω ἐξέγερσιν τῶν τέκνων σου, Σιῶν ἐναντίον τῶν τέκνων τῶν Ἑλλήνων καί θά σέ χειριστῶ ὡς μάχαιρα πολεμιστού. Ὁ Κύριος θά ἐπέλθη κατά τῶν ἐχθρῶν τούτων ὡς ἀκτίς ἀστραπῆς. Θά σαλπίση κατ' αὐτῶν τήν πολεμικήν τοῦ σάλπιγγα καί θά βαδίση κατ' αὐτῶν μέ ἀναστάτωσιν καταστρεπτικήν. Θά βοηθήση τούς Ἰουδαίους καί θά καταστρέψουν τούς Ἕλληνες. Θά τούς χώσουν μέ τούς λίθους τῆς σφενδόνης των καί θά πιοῦν τό αἷμα των (τῶν Ἑλλήνων) ὡς πίνουν τόν οἶνον. ΘΑ γεμίσουν δοχεῖα ἀπό αἷμα (τῶν Ἑλλήνων) ὅπως εἶναι γεμᾶται αἱ φιάλαι τοῦ θυσιαστηρίου καί τοῦ θυσιαστηρίου τῶν ὁλοκαυτωμάτων...»

  ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ -ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Θ ιγ -ιε

   

  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ :
  ΠΡΩΤΟΛΑΤΡΕΥΣΑΝ ΤΟΝ ΕΝΑ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΜΟΝΟΘΕΪΣΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
  ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ :
  ΑΝΤΕΓΡΑΨΑΝ ΤΗΝ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  ΓΙΑΤΙ :
  Η ΔΗΘΕΝ ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΥΛΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ
  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
  ΜΕΡΙΚΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΟΣΙΩΝΙΣΤΩΝ

   

  Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΒΡΑΙΩΝ
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
   


  ΗΜΙΤΟΜΟΣ Β'

  ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ


  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
  Η ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΕΒΡΑΙΟΣ ΚΑΙ
  ΙΟΥΔΑΙΟΣ
  ΠΟΙΟΙ ΗΣΑΝ ΟΙ «ΜΙΑΡΟΙ» ΟΙ «ΛΕΛΩΒΗΜΕΝΟΙ» ΚΑΙ ΟΙ «ΜΕΜΙΑΜΜΕΝΟΙ»
  Α) ΟΙ «ΜΙΑΡΟΙ»
  Β) ΟΙ «ΛΕΛΩΒΗΜΕΝΟΙ»
  Γ) ΟΙ «ΜΕΜΙΑΜΜΕΝΟΙ»
  ΦΟΝΙΑΔΕΣ, ΚΑΚΟΥΡΓΟΙ, ΙΕΡΟΣΥΛΟΙ, ΛΗΣΤΕΣ, ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ
  ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ : ΣΚΟΛΙΩΤΑΤΟ ΓΕΝΟΣ, ΜΙΑΙΟ – ΦΟΝΟΙ,
  ΦΟΝΟΥΡΓΟΙ, ΑΛΑΖΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΑΣΤΟΡΕΣ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ
  ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΙΣΚΑΡΙΩΤΗΣ
  Η ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΙΟΥΔΑΙΟΣ
  ΣΑΝ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ
  Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ
  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΟΥΔΑΙΟΣ
  Α) ΓΙΑΧΟΥΝΤΗΣ
  Β) ΙΟΥΔΑΣ
  Γ) ΙΟΥΔΑΙΟΣ
  Δ) ΟΥΔΑΙΟΣ
  Ε) ΙΔΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΕΟΥΔ
  ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α'


  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
  ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
  ΕΝΑΣ ΚΟΙΝΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΙ «ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ» ΤΩΝ
  ΕΒΡΑΙΩΝ
  Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ
  ΕΒΡΑΙΩΝ
  Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ «ΜΑΔΙΑΝΙΤΩΝ» ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ
  ΑΠΟ ΙΕΡΕΑΣ ΤΩΝ
  ΑΠΟ ΙΕΡΕΑΣ ΤΩΝ «ΜΑΔΙΑΝΙΤΩΝ» ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΚΑΙ «ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ» ΤΩΝ
  ΕΒΡΑΙΩΝ
  ΤΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

  ΕΒΡΑΙΩΝ
  ΤΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
  «ΚΕΝΑΙΟΙ» ΚΑΙ «ΑΜΑΛΗΚΙΤΕΣ» : «ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ»
  ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΜΑΔΙΑΝΙΤΩΝ Ή ΚΕΝΑΙΩΝ Ή ΜΩΑΒΙΤΩΝ
  Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΜΑΔΙΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ Η ΝΕΚΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ
  ΟΙ ΑΜΑΛΗΚΙΤΕΣ
  ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β'

  Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΜΑΔΙΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ Η ΝΕΚΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ
  ΟΙ ΑΜΑΛΗΚΙΤΕΣ
  ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β'


  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
  ΑΙΓΑΙΟΚΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΩΝΕΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΑΜΜΟΥ Ή «ΥΚΣΩΣ» ΚΑΙ ΟΙ
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
  Η ΓΕΛΕΝΑ
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
  Η ΓΕΛΕΝΑ Ή «ΜΑΔΙΑΜ» ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΛΕΟΝΕΣ Ή «ΜΑΔΙΑΝΙΤΕΣ»
  ΟΙ «ΚΕΝΑΙΟΙ» ΚΑΙ ΟΙ «ΑΜΜΩΝΙΤΕΣ» ΗΣΑΝ ΔΥΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΛΕΟΝΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΦΥΛΕΣ
  ΓΙΑΤΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΜΕΤΩΝΟΜΑΣΑΝ ΤΟΥΣ ΑΜΜΟΥ ΣΕ
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΛΕΟΝΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΦΥΛΕΣ
  ΓΙΑΤΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΜΕΤΩΝΟΜΑΣΑΝ ΤΟΥΣ ΑΜΜΟΥ ΣΕ «ΥΚΣΩΣ»
  ΟΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΑΜΜΟΥ ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
  ΟΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΑΜΜΟΥ ΔΥΝΑΣΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΜΜΟΥ
  ΟΙ ΑΜΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ
  ΑΨΕΥΔΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ, ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ
  ΑΛΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ
  ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
  ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΕΣ, ΙΩΝΕΣ, ΚΑΡΡΕΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΕΣ ΗΣΑΝ ΟΙ «ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ»
  ΑΜΜΟΥ
  ΟΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ
  ΑΜΜΟΥ
  ΟΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ «ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ»
  ΠΟΤΕ ΕΓΙΝΕ Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΜΜΟΥ
  Ο ΤΡΩΪΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΜΦΙΔΟΣ
  ΙΩΝΕΣ, ΚΑΡΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΕΣ ΗΣΑΝ ΟΙ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ – ΑΜΜΟΥ
  .ΩΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ


  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
  ΚΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ
  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΥΣ – ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ
  ΤΑ ΦΥΛΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΣ
  ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ «ΠΡΟΦΗΤΕΣ» ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ
  ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΙΣΤΑΙΩΝ – ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ
  ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΗΣΑΝ ΦΥΛΙΣΤΑΙΟΙ
  ΚΑΙ
  ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΙΣΤΑΙΩΝ – ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ
  ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΗΣΑΝ ΦΥΛΙΣΤΑΙΟΙ
  ΚΑΙ «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ» ΣΑΟΥΛ ΗΤΟ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
  ΚΑΙ Ο ΔΑΥΙΔ ΗΤΟ ΦΥΛΙΣΤΑΙΟΣ
  ΟΙ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
  ΚΑΙ Ο ΔΑΥΙΔ ΗΤΟ ΦΥΛΙΣΤΑΙΟΣ
  ΟΙ «ΔΕΚΑ ΧΑΜΕΝΕΣ ΦΥΛΕΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ»
  ΚΡΗΤΕΣ ΗΣΑΝ ΟΙ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΤΤΑΙΟΙ
  Α) ΟΙ ΦΟΙΝΙΚΕΣ
  Β) ΟΙ ΓΕΤΤΑΙΟΙ Ή ΓΙΤΤΑΙΟΙ
  ΓΙΑΣΕΡ ΑΡΑΦΑΤ :
  ΓΙΑΣΕΡ ΑΡΑΦΑΤ : «ΟΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ ΚΑΤΑΓΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ»
  ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΦΥΛΙΣΤΑΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ
  ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ, Ο ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ Ο ΑΒΙΜΕΛΕΧ
  ΑΒΙΜΕΛΕΧ ΚΑΙ ΑΓΧΟΥΣ
  ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΑΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΗΝ ΑΚΟΜΗ
  ΤΗΝ ΒΙΒΛΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ
  ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ
  ΧΑΣΛΩΝΙΕΙΜ ΚΑΙ ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΙ
  ΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΦΥΛΙΣΤΑΙΟΥΣ ΚΡΗΤΕΣ ΑΠΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ

  ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΦΥΛΙΣΤΑΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ
  ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ, Ο ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ Ο ΑΒΙΜΕΛΕΧ
  ΑΒΙΜΕΛΕΧ ΚΑΙ ΑΓΧΟΥΣ
  ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΑΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΗΝ ΑΚΟΜΗ
  ΤΗΝ ΒΙΒΛΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ
  ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ
  ΧΑΣΛΩΝΙΕΙΜ ΚΑΙ ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΙ
  ΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΦΥΛΙΣΤΑΙΟΥΣ ΚΡΗΤΕΣ ΑΠΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ
  «ΧΟΡΡΑΙΟΙ» ΚΑΙ «ΚΑΦΘΟΡΙΕΙΜ»
  ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΕΣ ΑΧΑΙΟΙ ΗΣΑΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ
  ΚΑΙ ΟΙ ΡΟΔΙΟΙ ΕΙΧΑΝ ΑΠΟΙΚΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
  ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ – ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ – ΑΝΕΚΗΡΥΞΑΝ ΙΕΡΟ ΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΤΑΜΟ
  ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΙΟΡΔΑΝΟΣ – «ΙΟΡΔΑΝΗΣ»
  ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ
  ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ'


  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
  ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΚΑΙ ΧΑΡΑΣΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  ΔΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΠΑΡΕΤΑΧΘΗΣΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ
  ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ ΕΙΣ
  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΙΩΝΙΣΜΟ
  ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
  ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΝΟΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
  Α. ΠΩΣ Η ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕΚΥΡΩΣΕ ΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Β. ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΦΙΛΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ «ΠΑ.ΣΟ.Κ.»
  Γ. ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ
  «ΠΑ.ΣΟ.Κ»
  ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΥΡΠΟΛΟΥΝ ΤΑ ΔΑΣΗ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΕΛΟΤΥΦΛΕΙ
  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΝ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ
  ΤΟΥ «ΠΑ.ΣΟ.Κ»
  ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΗ Η ΕΠΙ «ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ
  ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΑΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ ΑΠΟ ΤΟΝ
  ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
  ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
  ΕΒΕΡΤ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ, ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ : ΕΝΑ ΤΡΙΟ
  ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΑΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ ΑΠΟ ΤΟΝ
  ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
  ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
  ΕΒΕΡΤ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ, ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ : ΕΝΑ ΤΡΙΟ «ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΥ
  ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
  ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ»
  ΕΝΑΣ ΣΙΩΝΙΣΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ «ΠΑ.ΣΟ.Κ»

  Tags: 

  ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΕΣ  ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ Ο ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕ :

  Τήν καταστροφή τοῦ 1897, Τούς Βαλκανικούς Πολέμους, Τόν Ἐθνικό μας διχασμό τοῦ 1915-1917, Τόν Ἀ'  Παγκόσμιο Πόλεμο, Τήν Μικρασιατική Καταστροφή, Τόν Ἑλληνικό ἐμφύλιο πόλεμο, Τήν Ἐθνικοπολιτική κρίση τοῦ 1953-1967, Τό Κυπριακό, Τό παρακράτος καί τό ὑπερκράτος τοῦ 1955-67, Τήν δικτακτορία 1967-1974, Τήν Κυπριακή τραγωδία, Τήν Ἑλληνοτουρκική κρίση

  ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΕΘΟΔΕΥΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΦΟΡΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ :

  Τήν Κύπρο, τήν Κρήτη καί τά Δωδεκάνησα

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

  ΜΕΡΟΣ Α’

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

  ΣΑΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
  Ξεφυλλίζοντας τήν Ἱστορία
  Ἡ Κρήτη ὅπως τώρα καί τότε
  Σιωνισμός
  Σιωνισμός – Ἑλληνισμός
  Χούντα καί τότε
  Γιατί προκάλεσαν τόν πόλεμο
  Ἡ Κρήτη καί τότε
  Μετά τήν καταστροφή τοῦ 1897

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

  Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ
  Γιά τήν «Μεγάλη Παλαιστίνη»
  Κατά τόν Ἀ’ Παγκόσμιο πόλεμο
  Ἡ Διακήρυξη Μπαλφούρ
  Τά δῆθεν θύματα τοῦ Ναζισμοῦ
  Ὁ Λένιν καί ὁ Ἀντισημιτισμός
  Σιωνισμός – Ναζισμός
  Χίτλερ καί Κύρος

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

  Η ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  Ὁ ἐμφύλιος στήν Ἑλλάδα καί τήν Παλαιστίνη
  Σάν κάποια ἀκόμα ἐξήγηση
  Ὁ ἐμφύλιος, οἱ Ρῶσοι καί τό Ἰσραήλ
  Τό ὄνειρο τῆς Μεσογείου καί ἡ ὑλοποίησή του 
  Μετά τόν Β’ Παγκόσμιο πόλεμο
  Μέ τό ἄστρο τοῦ Δαυΐδ
  Κοινός Ἀμερικανορωσικός στόχος

  ΜΕΡΟΣ Β’

  1948 – 1977

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

  ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
  Ἡ Σιωνιστικοαμερικανική ἐπέμβαση
  Ἀμερικανικό προτεκτοράτο
  Ἄνοδος τοῦ Παπάγου
  Οἱ βάσεις
  Τό Κυπριακό
  Ὁ κύκλος τῶν δραμάτων
  Ἄνοδος καί πτώση τοῦ Καραμανλῆ
  Παρακράτος καί Ὑπερκράτος
  Νάτσινας
  Ποταμιανός

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

  ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ Η ΧΟΥΝΤΑ
  Δέν εἶναι οἱ Ἀμερικάνοι
  Γιατί ἔγινε ἡ δικτακτορία
  Ἀπό τό Ἰσραήλ
  Γιατί τό Ἰσραήλ;
  Πράκτορες ἀπό τό 1941
  Συντονιστής τοῦ πραξικοπήματος ὁ Νταγιᾶν
  Ἐπεμβαίνουν Σιωνιστές καί Μασόνοι
  Ὠμή Ἰσραηλινή στρατιωτική ἐπέμβαση
  Ἰσραηλινό Προτεκτοράτο
  Καταστροφή τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ἑλλάδας
  Ἀνάλυση τῶν τριῶν στόχων

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

  ΟΙ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΟΙ ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ

  Τό «Δόγμα Σόννενφελντ»
  Στό Παρελθόν
  Στό παρόν
  Ἑλλάδα καί Νάτο
  Ἡ ἔνταξη τῆς Ἑλλάδας στό ΝΑΤΟ
  Καμπάνια ἀποπομπῆς
  Γιατί εἶναι λάθος ἡ ἀποχώρηση
  Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος καί ὁ Λαός
  ΝΑΤΟ καί ΑΝΤΑΝΤ
  Ποιοί τήν ἐπέβαλαν
  Ἡ Ἑλληνοτουρκική κρίση
  Τά πετρέλαια τοῦ Αἰγαίου
  Θύμα καί ἡ Τουρκία
  «Ἡ …κρίση» καί οἱ Μεγάλοι
  Ὁ πόλεμος σκοντάφτει
  Μιά «Ἑλληνική» Προβοκάτσια

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

  ΚΥΠΡΟΣ: ΣΤΑ ΝΥΧΙΑ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ

  Μιά ἱστορική ἀναδρομή
  Μετά τόν Ἀ’ Παγκόσμιο Πόλεμο
  Σιωνισμός καί Κύπρος
  Τά δυό κείμενα

  Σημείωση

  «Τό χρονικό τῆς ἐθνικῆς προδοσίας»

  Τό Ἰσραήλ καί τό πραξικόπημα στήν Κύπρο

  Διάψευση καί Ἀπάντηση
  Ἀποδείξεις καί Ἐνδείξεις

  Ὁ ἀφελληνισμός τῆς Κύπρου
  Περί μείζονος Ἰσραήλ

  Ο Ν. Σαμψῶν εἶναι Ἑβραῖος

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

  ΚΡΗΤΗ: ΑΜΕΣΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ

  Τό Κρητικό τότε – Τό Κυπριακό τώρα
  Κατά τόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

  Μετά τήν Ἀπελευθέρωση

  Μέ πρόφαση τόν «Ἀνένδοτο»

  «Τό κράτος τοῦ Αἰγαίου»
  Γιά τό Νέο Κράτος

  Μιά ἀποκαλυπτική Συζήτηση

  Μέ τήν «ΛΙΤΤΟΝ»

  Κατά τή διάρκεια τῆς Χούντας

  Ἡ προβοκάτσια τοῦ μαζικοῦ ξεσηκωμοῦ ἐνάντια στήν Χούντα τῆς 21ης Ἀπριλίου

  Καί ὁ Πιπινέλης

  Παράθεση κειμένων

  «Τό Κρητικό Πρόβλημα»

  «Ἡ Κρήτη στόχος συνομωσίας»
  «Ἡ Κρήτη στό σφυρί»
  «Ἡ Κρήτη ἀπειλεῖται ἀπό τούς Ἀμερικάνους»

  «Προσοχή στήν Κρήτη»
  «Ἡ Κρήτη»
  «Στόχος της CIA ἡ Κρήτη» 
  Ἡ πορεία τῆς ἀνακρίσεως

  Tags: