ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΓΕΛΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΥΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2243 (8-1-1956)

Ποτάμι χύνεται τό αἷμα στήν Βόρειο Ἀφρική, στήν Κένυα, καί στήν Κύπρο. Καί σέ λίγο θ' ἀρχίση αἱματοχυσία στό Μακάο, στό Χονγκ Κονγκ στήν Κόα, στά νησιά τοῦ Εἰρηνικοῦ. Παντοῦ ὅπου ὑπάρχουν σκλάβοι ξεσηκώθηκαν καί ζητᾶνε τήν ἀπολύτρωσί τους. Ζητᾶνε, ἐλευθερία, δικαιοσύνη, γαλήνη. Ζητᾶνε νά πάρουν πίσω αὐτά πού τούς ἀφήρεσαν οἱ δουλέμποροι τοῦ Λονδίνου, τῶν Παρισίων, τῆς Μαδρίτης, τῆς Λισσαβῶνος, καί τῶν ἄλλων δουλεμπορικῶν κέντρων. Οἱ σκλάβοι ξεσηκώθηκαν, μάχονται σέ ἕνα ἀγῶνα τίμιον, διά τό ἱερόν καί ἀπαραβίαστον δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας. Δίδουν μάχας γιά νά προστατεύσουν τό ψωμί τῶν παιδιῶν τους, ἀλλά καί τά ἴδια τά παιδιά τους, γιά νά τά μεταφέρουν εἰς διάφορα δουλεμπορικά κέντρα καί νά τά πουλήσουν. Τό δουλεμπόριον ἀνθεῖ, ὄχι μόνον δουλεμπόριον ἀτόμων ἀλλά ὁλόκληρων λαῶν! Τό πρόσφατον παράδειγμα τῆς ἀναπτύξεως τοῦ δουλεμπορίου τῶν λαῶν, εἶναι τῆς μαρτυρικῆς Κύπρου. Ἀλλά ἄς ἀφήσωμεν νά ὁμιλήσουν οἱ ἀρχηγοί, τοῦ διεθνοῦς δουλεμπορίου.

Νά, τά στενογραφημένα πρακτικά μιᾶς προσφάτου συναντήσεως εἰς Παρισίους τῶν κ. κ. Ντάλλες, Ἦντεν καί Ἔντγκαρ Φώρ (πρό τῆς συζητήσεως ἐπί τοῦ Κυπριακοῦ).

  • Τί θέλετε νά σᾶς δώσω μέν διά νά γίνετε ἐγγυητής τῆς ἀγγλικῆς ἰδιοκτησίας ἐπί τῆς Κύπρου; Ἐρωτᾶ μέ ἁπλά λόγια ὁ κ. Ἦντεν τόν κ. Ντάλλες. Νά ἀναγνωρίσετε ὅτι Φορμόζα ἀνήκει ὁριστικῶς καί ἀμετακλήτως εἰς τόν ἐκεῖ τοποτηρητήν μας Τσαγκ Κάι Σέκ.

  • Τί ζητᾶτε, νά ἀναγνωρίσετε ὅτι τό Μαρόκον καί τό Ἀλγέριον ἀποτελοῦν περιουσίαν τῆς 4ης Γαλλικῆς Δημοκρατίας; Ἐρωτᾶ τόν κ. Ντάλλες ὁ Ἔντγκαρ Φώρ. Ὄχι πολλά πράγματα, μιά διπλωματική ὑποστήριξι κατά τήν συζήτησιν τοῦ γερμανικοῦ, εἰς τήν διάσκεψην τῶν 4 ὑπουργῶν τῶν ἐξωτερικῶν. Ἀπαντᾶ ὁ κ. Ντάλλες. Καί συμφωνίες κλείνουν, ἀπαράλακτα ὅπως καί εἰς τά κοινά παζάρια τοῦ ἐμπορίου.

Ἀλλά ἕως πότε θά γίνεται αὐτό; Αὐτό τό δουλεμπόριο τῶν λαῶν; Ἔφθασε τό τέλος τῶν δουλεμπόρων. Τά ἀπελευθερωτικά κινήματα τῶν λαῶν διά νά ἀνατινάξουν τόν ζυγόν τοῦ τυράννου βρίσκονται στήν λεωφόρον τῆς νίκης, ὅπου ἄγει στήν πλατείαν πού φέρει τό ὄνομα: ἐλευθερία, εἰρήνη, δικαιοσύνη.

Στή λεωφόρο βρίσκονται καί προελαύνουν πρός τήν πλατεία οἱ 400.000 (τετρακόσιες χιλιάδες) ἀδελφοί μας Κύπριοι, ἑκατόν ἐννενήκοντα ὀκτῶ ἑκατομμύρια Μαῦροι τῆς Ἀφρικῆς, τριακόσιοι χιλιάδες Κινέζοι τοῦ Μακάο. Καί ἀκολουθοῦν τήν νικηφόρο λεωφόρο ὅλοι οἱ σκλάβοι τῆς γῆς. Λίγα πολύ λίγα δευτερόλεπτα θέλουν νά μποῦν οἱ Κύπριοι καί οἱ Μαροκινοί, στή δαφνοστολισμένη πλατεία ὅπου τούς περιμένουν οἱ Ἰνδοί, οἱ Αἰγύπτιοι καί τόσοι ἄλλοι ἐλεύθεροι λαοί, γιά νά τούς δαφνοστεφανώσουν. Ἡ στιγμή τοῦ μεγάλου ἀγγέλματος δέν εἶναι μακρυᾶ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΑΚΗΣ