Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ STRANGE
TEYXOΣ 16 [ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999]

ΤΑ   (ΠΡΟ) ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΦΟΥΡΑΚΗ

Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ

«Μέλαν αίμα βροτών Άρης Αίμον ραίνει. Καλιέρεθρος Ίστρος, δήλη κύανον ρέει. Αιγίων ποτίζει.»

«Σύνηθες δε είναι, όταν εις μία Πόλιν (Χώραν) ή Έθνος επίκεινται να συμβούν μεγάλα δυστυχήματα, να προηγούνται (σχετικά) προμηνύματα.»

ΗΡΟΔΟΤΟΣ : κζ.

Ως είναι γνωστό, στα μέσα Μαρτίου του τελευταίου έτους, του τελευταίου αιώνος της Β' μ.Χ. χιλιετίας, αλλεπάλληλα σμήνη σιδερένιων όρνεων, εκπορευόμενα εκ της Νεοατλαντίδος και του αυτοαποκαλούμενου «πολιτισμένου και δημοκρατικού δυτικού κόσμου» ήρχισαν, επί της Κοιλάδος του Αίμου και του καλιέρεθρου Ίστρου, μία συνεχή και έντονη δηληεμεσία. Επί εβδομήντα εννέα ημερονύκτια, 1.200 σιδερένια όρνια, της πρώτης και του δευτέρου, εφόρμησαν 26.298 φορές εναντίον «της ουράνιας Σερβίας». Κατά τις εφορμήσεις των αυτάς έμεσαν και απεπάτησαν: 29.000 βόμβες πυριτίου,
τιτανίου και γραφίτου, 35.450 χημικών αερίων (cluster bombs) και 10.000 πυραύλους γομωμένους με πυρηνικά κατάλοιπα (απόβλητα). Καθ' όλα τα ημερονύκτια τούτα, τα βαμπιρικά ούτα όρνια, επότιζαν την πρώτη και τον δεύτερο, καθώς και τον Παλαιστίνο (Έβρο), με την ακατάσχετην δρακολυγκοπιθηκογόνα χολήν των.
Γιατί όμως, οι συγκροτούντες την βαμπιρική νεοατλάντια αγέλη, γόνοι των δράκων, λυγκών και πιθήκων, με επίκεντρο «την ουράνια Σερβία», έμεσαν και απεπάτησαν, επί της Κοιλάδος του Αίμου και τους καλιέρεθρους Ίστρο και Έβρο, τόσους πολλούς τόνους της δηληχολής των; Διότι: Με κέντρο την ευρυτέραν Αιμονιάδα και με επίκεντρο «την ουράνια Σερβία», με πρόσχημα την τιμωρία της δευτέρας, επειδή λέει «δεν σεβάστηκε τα ανθρώπινα δικαιώματα των Κοσσοβάρων», πραγματοποίησαν ή σωστότερα, επεχείρησαν την πραγματοποίησιν: 
α. των πρώτων διερευνητικών αμυντικών βολών του επερχομένου διευρωασιατικού πολέμου. Ήτοι: του πολέμου εκείνου, όπου θα είναι ο εισαγωγικός του Γ' Παγκοσμίου 
β. Η υπό βύθισιν Νέα Ατλαντίδα και τα «χριστιανικά (γιαχβικά) έθνη της πολιτισμένης και δημοκρατικής δύσεως» επαναλαμβάνουν την από την Ειμαρμένη των προκαθορισμένη κατάληψιν, της «εντεύθεν των Ηρακλείων Στηλών» εκστρατείας
γ. την δευτέραν, μετά απ’ εκείνης το 1990 μ.Χ. εις την κοιλάδα του Ευφράτου, έφοδον της μη ποτέ διακοπησάσης Τετάρτης Σταυροφορίας
δ. το άνοιγμα και των εις το Κόσσοβο υποχθονίων σηράγγων, ώστε: εξ αυτών και δι' αυτών να εξέλθουν οι εις αυτάς έγκλειστοι δράκοι και οι από τον Άγιον Πέτρον ευλογημένες επιχθόνιες δρακολυγκοπιθηκογόνες ορδές να
οδεύσουν προς το βασίλειόν του.
Όπως θα διαβάσωμε παρακάτω, οι την άνοιξη του τελευταίου έτους της Β' μ.Χ. χιλιετίας και επί 79 ημερονύκτια πραγματοποιηθέντες εναντίον της Σερβίας, βομβαρδισμοί, είχαν αποφασισθεί 20 έτη προηγουμένως.
Α. Διατί οι  δρακολυγκοπιθηκογόνες ανθρωποαιμοποτικές και ανθρωποσαρκοφάγες ορδές των Νεοατλάντιων και «του χριστιανικού πολιτισμένου και δημοκρατικού δυτικού κόσμου» έμεσαν και απεπάτησαν, επί της Κοιλάδος του Αίμου και τους καλιέρεθρους Ίστρον και Παλαιστίνον (Έβρο)τις τόσες χιλιάδες τόνους της δηληχολής των;
Β. Διατί κι από πότε και πως ήρχισε η προετοιμασία, της δια των σιδερένιων του Ν.Α.Τ.Ο. όρνεων διανοίξεως των εις την Κοιλάδα του Αίμου ατραπών, δια την εις την Ευρωασίαν πόρευσίν των από τους: Γιαχβέ, Άγιον Πέτρον και τον Ποντίφικα ευλογημένων φονοεργατικών ορδών και ποία, εις την προετοιμασίαν αυτήν, η συμμετοχή και συμβολή της πολιτικοστρατιωτικής ηγεσίας της με το πολιτειολογικό όνομα Ελλάδα, πολιτείας;

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Η επί της Κοιλάδος του Αίμου και των καλιέρεθρων Ίστρου και Παλαιστίνου (Έβρου) εμέσεως και αποπατήσεως εκατοντάδων χιλιάδων τόνων πυριτιοτιτανιοφόρου δηλητηριώδους χολής, ως πρώτον αντικειμενικόν της στόχον είχε και έχει το Αιγαίο. Είχε και έχει την μετάλλαξιν των του Αιγαίου «κλιματολογικών και περιβαλλοντολογικών συνθηκών».
Η επισήμανσις τούτη είναι ή φαίνεται ότι είναι πυθιονική. Όμως! Η ακολουθουμένη συνοπτική της και σαφώς αιθεροβαμονική ερμηνεία της θα είναι κασσανδρική. Θα είναι κασσανδρική και διότι : όπως σημειώνει και ο Θεοφόρος Αισχύλος (βλ. ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 1131-1134): «το ποιο καλό, δια τους θνητούς, μήνυμα έρχεται από τους χρησμούς...». Κατά τον Θείον όμως Ηράκλειτον, τα εκ των χρησμών μηνύματα «...ούτε αποκαλύπτουν τα πράγματα, ούτε τα αποκρύπτουν, αλλά μόνον δίδουν σημεία περί αυτών...».
«Η με το ανωτέρω ψευδοπρόσχημα απόρριψις των βομβών τούτων, και η εξ αυτών επίγνωση, εκροή και επί όλης της Κοιλάδος του Αίμου διάχυσις δηλητηριωδών ιόντων, αντικειμενικόν στόχον έχει να πλήξει την Ελλάδα και τους Έλληνες».
Διότι μόνο οι Ελληνες ή τμήμα των δύνανται να ματαιώσουν την από τους Ραββίνους Κοναχίμ προγραμματισμένη και «αναμενόμενη» ανάδυσιν του Αβαδδών και των εβδομήκοντα δύο βασιλέων της Κολάσεως. Μόνο ούτοι, όπως και υπό την ηγεσία του Μεγάλου Αλεξάνδρου επέτυχαν, δύνανται να κλείσουν και πάλι τις και εις το Κόσσοβο και Νεπάλ εξόδους, από τις οποίες:  «θα βγουν απ' εκεί οι εβδομήκοντα δύο βασιλείς με τον λαό τους, τα λεγόμενα βδελυρά έθνη, όπου είναι πιο σιχαμερά από κάθε αηδία και δυσωδία. Αυτά θα διασκορπιστούν σ' όλο τον κόσμο. Θα τρώνε ζωντανούς τους ανθρώπους
και θα πίνουν το αίμα τους. Θα καταβροχθίζουν επίσης με μεγάλη ηδονή μύιγες, βατράχους, σκυλιά και κάθε ακαθαρσία. Αλίμονο εις τις περιοχές απ' όπου θα περάσουν! Αν είναι δυνατόν, Κύριε, ας μην υπάρχουν τότε Χριστιανοί! Γνωρίζω όμως ότι θα υπάρχουν.»
«Εκείνες οι ημέρες θα σκοτεινιάσουν, ως να θρηνούν εις τον αέρα δια όσα αποτροπιαστικά θα διαπράξουν εκείνα τα σιχαμερά έθνη. Ο ήλιος θα γίνει σαν αίμα, ενώ η σελήνη κι όλα τα άστρα θα σκοτεινιάσουν, καθώς θα βλέπουν επάνω εις τη γη να συναγωνίζονται εις την ακαθαρσίαν. Αυτοί οι λαοί θα κατασκάψουν τη γη, θα κάνουν αποχωρητήρια τα θυσιαστήρια και θα βάλουν τα άγια σκεύη σε ατιμωτική χρήση.  Τότε, όσοι θα κατοικούν εις την Ασία, ας φύγουν εις τα νησιά των Κυκλάδων, διότι τα ρυπαρά έθνη δεν θα πάνε εκεί... και ας πενθήσουν δια εξακόσιες εξήκοντα ημέρες» (ΟΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ).

Εν, φαινομενικά ασήμαντο, δείγμα της δυνατότητος και προθέσεως των Ελλήνων να επαναματαιώσουν την εκ της κολάσεως ανάδυσιν του Αβαδδών και να αποτρέψουν, δια μία ακόμα φορά, τον Αρμαγεδδώνα, είναι οι εκ του ενστίκτου των (των μνημικών των κυττάρων) σηματοδοτηθείσαι κινητοποιήσεις των, καθ' όλη την περίοδον, όπου οι τα «βδελυρά και σιχαμερά έθνη» εμεσούσαν και αποπατούσαν εις την Κοιλάδα του Αίμου την δηληχολήν των. Τούτες, φυσικά, τις κινητοποιήσεις, όπως εκείνη των Θεσσαλονικέων, όπου οδήγησαν εις την λαχαναγορά των, μια νατοική αυτοκινητοπομπή, δεν πρόκειται ποτέ ούτε να τις λησμονήσουν, «ποτέ των ποτών», την μικρή και ανώνυμη εκείνη ομάδα των Ελλήνων, όπου τους εξηνάγκασε να διακόψουν (ή μάλλον να αναστείλουν) τους βομβαρδισμούς, και κυρίως να ματαιώσουν, σχεδόν οριστικώς, πολλά από τα εναντίον της Σερβίας, αλλά και της Ελλάδος υπόλοιπα σχέδια των. Δια των παρόντων, όμως γραμμών γνωστοποιείται εις τον Υπουργό Αμύνης της Πολιτείας, όπου φέρει το νομικίστικο όνομα Ελλάδα, ότι :
Α. Η ομάδα αυτή δεν πρόκειται παρά την θέλησίν της να εντοπισθή.
Β. Ανεξαρτήτως  από το εάν πράγματι, με υπόσχεσιν την πρωθυπουργοποίησίν του, οι Αμερικανοί και το Ν.Α.Τ.Ο. του ανέθεσαν να εντοπίσει την ομάδα αυτήν να μη ικανοποιήσει τις εν αγνοία του, σχετικές με την εντόπισιν αυτής, εισηγήσεις των « να αντικαταστήσει από τις καίριες θέσεις τους ή να αποστρατεύσει, μερικούς  ανώτερους αξιωματικούς και δη του Πολεμικού Ναυτικού».

OI KATA THN KAΣΣΑΝΔΡΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΥΡΙΤΙΟΓΟΝΩΝ ΒΟΜΒΩΝ

Περί των στόχων και συνεπειών, της από τους δρακολυγκοπιθηκογόνους επεδιωκομένης  προσμίξεως, των προαναφερθέντων βιοσυστατικών χημικών ενώσεων, ερωτηθήσα σχετικώς η Κασσάνδρα, μεταξύ των άλλων απαντήσεων
έδωσε και τις ακόλουθες:
A. Να αφανίσουν τους Ελληνες και τους εξ αυτών και των Πελασγών καταγομένους. Τον δε αφανισμόν των να τον επιτύχουν δια των εκ των πυριτιογόνων διοξινών προκλήσεων: α.Εκτεταμένων θανατηφόρων ασθενειών. β.
Καταστροφής, αφ’ ενός των αροδίσιων ορμών, και αφ' ετέρου των γονοσπερμάτων και γαμεκυττάρων, ήτοι: επιβολής ασπερμίας και ατοκίας.
Β.  Να επιτευχθεί γονοτυπική εξομοίωσις των υποχθονίων και επιχθονίων άψυχων και ανοημόνων  απογόνων των: Ιαπετού, Ατλαντος, Γαδείρου, Κάδμου, Σκόλοτου και Αβραάμ μετά των εμψύχων και εννοημόνων Διόσπορων και Ανδρομεδόμητρων Ελλήνων και Πελασγόνων. 
(Σημ: Κατά τους Ελληνες Μυ-θογράφους, Φιλοσόφους και Τραγωδούς, οι εκ των δράκων καταγόμενοι είναι και οι απ' αυτούς αποκαλούμενοι  Σπαρτοί και Καδμογέννετοι. Περί αυτών και της γονοτυπικής, αλλά και της φαινοτυπικής των διαφοράς από τους Ελληνες, Ο Αρχαίος Ελληνας Φιλόσοφος Δίων Χρυσόστομος, εις το έργο του: ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ (επανέκδοσις από τις εκδόσεις ΘΥΡΑΘΕΝ Θεσσαλονίκης) καταγράφοντας έναν
διάλογον, μεταξύ του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Διογένους, ο δεύτερος λέει εις τον πρώτο: «Οι Σπαρτοί έχουν σημάδι της καταγωγής τους κάποια λόγχη στο σώμα κι όποιος δεν το έχει αυτό το σημάδι, δεν θεωρείται ότι ανήκει στους Σπαρτούς. Δεν νομίζεις ότι και για τους απογόνους του Διός υπάρχει ένα σημάδι ψυχής, απ' το οποίο θα τους αναγνωρίσουν
όσοι ξέρουν να κρίνουν αν είναι απόγονοί του ή όχι;».)
Γ. Να επιτευχθεί η από τους Ελληνες και τους εκ των Πελασγών καταγομένους αφαίρεσις της ψυχής των και νοήσεώς των. Την δε αφαίρεσιν όμως θα την επιτύχουν εφ' όσον και εάν οι επιδιώκοντες και μεθοδεύοντες αυτήν, κατορθώσουν τελικώς να μεταλλάξουν τις με επίκεντρο τις Κυκλάδες εις το Αιγαίο εστιαζόμενες υπερουράνιες ψυχοφόρες και πνευματοφόρες ακτινοβολίες και φωτοχυσίες. Δηλαδή: τις ακτινοβολίες και φωτοχυσίες εκείνες, οι οποίες εκπηγάζουν εκ του Γαλαξία Ανδρομέδα και εκ των Αστερισμών της Αρκτου και του Κυνός, και όπου: μόνο τα δι' αυτών εις το Αιγαίο διαχυόμενα ηλεκτρόνια, φωτόνια, πρωτόνια, νετρόνια και νετρίνα φέρουν τα εις το «Σύμπαν της αντιύλης», ή «παράλληλο Σύμπαν» υπάρχοντα Αργόν και Προμήθειον  ήτοι: τα υπερουράνια εκείνα στοιχεία, όπου την ψυχήν και το πνεύμα διατηρούν και αναπτύσσουν. Διατηρούν και αναπτύσσουν την ψυχήν και το πνεύμα εκείνων, όπως των Ελλήνων και των εξ' αυτών και των
Πελασγών καταγομένων, όπου «εκ της φύσεως των» έχουν την πρώτην και το δεύτερο. Εν αντιθέσει: οι Εβραίοι, οι Τουρανομογγόλοι και οι εκ δράκων, λύγκων και πιθήκων καταγόμενοι «του χριστιανικού πολιτισμένου και δημοκρατικού δυτικού κόσμου» δεν έχουν ούτε την πρώτη ούτε το δεύτερο. Δεν έχουν, κατ' αρχάς, την πρώτη διότι : 
α. Αύτη «είναι το εξ ουρανού πυρ, όπου κινεί τα σώματα». Είναι δηλαδή το πυρ εκείνο, όπου ο Υιός του Ιαπετού (Ιαφέθ) αγκυλομύτης Προμηθέας «έκλεψε θήρωμα (απειροελάχιστο μόριο), με το οποίο εκκίνησε τα εκ χώματος ακίνητα, ατελή, τυφλά, άλογα και σιχαμερά πλαστουργήματά του...» .
β. Η του πρωτοπλάματός των βιοσύστασις εκπορεύεται από το αιθερικό του χάλκινου (=χαλκοπυριτικού) γένους (του κατά τον ησιόδειον πίνακα τρίτου). Του γένους δηλαδή εκείνου, «το οποίο (όπως και οι επιχθόνιοι απόγονοί του Νεοάτλαντες και Παπικολατίνοι) καταγινόταν με τα πολυστέναχτα έργα του Αρεως (του πολέμου). Και τούτο αφανίσθηκε και μπήκε εις το μουχλιασμένο παλάτι του κρυερού Αδη, χωρίς ν' αφήσει όνομα. Αν και ήτο τρομερό το πήρε ο θάνατος και έχασε το λαμπρό φως του ηλίου...».
γ. Η εκ του «κρυερού Αδη», του υποχθονίου σκοτεινού κόσμου, προέλευσις και επιστροφή του βιοστατικού των πρωτοπλάματός των αφαιρεί το δικαίωμα και την δυνατότητα να έχουν ψυχή, καθότι αύτη, και κατά τον Θείον Πλάτωνα (ΤΙΜΑΙΟΣ 12, β-ε), «προέρχεται εκ των άστρων και άμα τον θάνατον του σώματος επανέρχεται εις το άστρο από το οποίο προήλθε...».
δ. Σκοπός, συνέπεια και αποτέλεσμα της περιτομής, του άζυμου άρτου και της όστιας η διατήρησις και ενίσχυσις της εκ των χαλκοπυριτικών χημικών ενώσεως βιοσυστάσεώς των. Δεν έχουν και πνεύμα διότι: H ύπαρξις και λειτουργία του απαιτεί την ύπαρξιν της ψυχής. (Σημ: Α. Ποια και τι είναι, τα στοιχεία εκείνα, που διατηρούν και αναπτύσσουν, την ψυχήν και το πνεύμα των Ελλήνων και των εκ των Πελασγών καταγόμενων, καθώς και από πού, ποιοι και πώς τα έφεραν εις την των Θεών Καθέδραν ή Ελλάς, περισσότερες και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες εις το προσεχές έργον του γράφοντος. 
Β. Ω είναι γνωστό, οι Επιστήμονες, οι επιστημολόγοι, οι ορθολογιστές και οι ρεαλιστές ισχυρίζονται ότι: «Επιστημονική, άρα λογική και ρεαλιστική, είναι η διαπίστωσις του γεγονότος, το οποίο προκύπτει από το αποτέλεσμα σειράς πειραμάτων».
Επειδή, λοιπόν, «η διαπίστωσις ενός γεγονότος προκύπτει από το αποτέλεσμα σειράς πειραμάτων» προτείνεται εις ΕΛΛΗΝΕΣ Ιατρούς, όπως π.χ. Μικροβιολόγους, Βιολόγους, Πλαστικοχειρούργους, όπως πειραματισθούν προκειμένου να εντοπίσουν και διαπιστώσουν τις αιτίας συμβατότητας και ασυμβατότητας των εκ σιλικόνης μοσχευμάτων. Δηλαδή : Ποίας ποιότητος, χρωματικής αποχρώσεως, στοιχείων και χημικών ενώσεων είναι η σύστασις του αίματος εκείνων όπου απορρίπτουν ή δέχονται τα εκ σιλικόνης μοσχεύματα; (η οποία, ως είναι γνωστό, βασίζεται εις τις χημικές ενώσεις του πυριτίου).

_

(Μονοτονική έκδοση των σελίδων μας)