ΠΥΘΙΟΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΜΟΣ Α΄

ΕΝΑΣ ΠΥΘΙΟΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΜΟΣ: 
ΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΧΥΤΟΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ
Δημοσιεύθηκε στό περιοδικό STRANGE τεῦχος 2 , Ἰούλιος 1998

Ὁ γvωστός συγγραφέας, ἱστορικός ἐρευvητής καί συvωμοσιολόγος, ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΑΚΗΣ, ἔγραψε αὐτό τό παράξεvο Kείμεvο, πού ὁ ἴδιος ἀποκαλεῖ «Χρησμό Πυθίας». Πρόφαση γιά τό Kείμεvο αὐτό ἤταv μιά συζήτηση, κατά τήv ὁποία ὁ Ι. Φουράκης ρωτήθηκε γιά τίς αἰvιγματικές ἀvαφορές πού ἔκανε στίς συvεvτεύξεις του καί στό τελευταῖο τοῦ βιβλίο γιά τίς περιγραφές στά ἀρχαία κείμεvα περί τῆς «Ξύλιvης Ἀφροδίτης πού κιvούvταv μέ χυτό ὑδράργυρο», γιά συγκεκριμέvα πειράματα πού ἔγιvαv στό Ὄλυμπο γιά Kίvηση ὀχήματος μέ ὑδράργυρο, γενικά γιά τό περίεργο θέμα τοῦ «κόκκιvου ὑδράργυρου)) πού φέρεται καί ὡς προωθητικό τώv θρυλικώv «Bιμάvας» τώv ἰvδικώv μύθωv, καί γιά τό πώς συvδέοvται ὅλα αὐτά μέ τά ὅσα ἔχει πεῖ στίς συvεvτεύξεις του γιά τά ὑπόγεια μυστικά τῆς Kασσάvδρας καί τῆς Μήλου. (ὁ συγγραφέας γράφει στό πολυτονικό καί στή καθαρεύουσα, χρησιμοποιώvτας ἔvα πολύ ἰδιόμορφο συvτακτικό, κι ἔτσι τό κείμεvό του «μεταγλωττίστηκε)) ἐλαφρά γιά τίς ἀvάγκες τοῦ περιοδικοῦ)...

Πρίν ἀπό μερικά χρόνια, ἐπί πρωθυπουργίας Μητσοτάκη, ὁ τότε Ὑπουργός Προεδρίας Μιλτιάδης 'Εβερτ εἶχε παραιτηθεῖ ἀπό τήν κυβέρνηση. Ἕνας ἀπό τούς βασικούς λόγους τῆς παραιτήσεώς του, πού δέν ἔγινε ποτέ γνωστός, ἦταν καί ἄγνωστη σύγκρουσή τοῦ μέ τόν πρωθυπουργό γιά τό σέ ποίους καί πώς θά γινόταν παραχώρηση ἐκμετάλλευσης καί ἐπέκτασης τῶν ὀρυχείων τῆς Χαλκιδικῆς, σέ συνδυασμό μέ ἐκεῖνα τῆς Μήλου. Ελάχιστοι ἀπό τούς ἀρμόδιους περί τῶν μεταλλείων καί τῶν πολιτικῶν (ἐκτός ἀπό τόν κ. Νικόλαο Μάρτη) γνωρίζουν, ὄχι μόνο τήν παγκοσμίως μοναδικοῦ εἴδους ἀξία τῶν μεταλλευμάτων (γιά τήν προηγμένη πολεμική καί ἠλεκτρομαγνητική βιομηχανία) πού κρύβονται στά σπλάχνα τῆς Χαλκιδικῆς καί τῆς Μήλου, ἀλλά καί τούς στενούς, στενότατους, πολύμορφους πατρογονικούς δεσμούς τοῦ κυρίου Ἔβερτ μέ τό μεγαλύτερο στή χώρα μας -πολυεθνικό πλέον -μεταλλευτικό συγκρότημα, γνωστό ὡς «Βωξίτες Παρνασσού Α.Ε.». (Ἰδρυτής τοῦ ἦταν ὁ Ἠλίας Ἠλιόπουλος, πατέρας τῆς Καίτης Κυριακοπούλου -σύζυγος τοῦ Πάρη καί μητέρα τοῦ Ὀδυσσέα Κυριακόπουλου).

Τώρα, μέ ποιόν τρόπο ὁ Ἠλίας Ἠλιόπουλος, γνωστός στίς προπολεμικές καί μεταπολεμικές κυβερνήσεις καί ἀστυνομίες τῆς Εὐρώπης, Ἀμερικῆς καί Κίνας, ὡς «Βαρόνος Ἐλίτ», ἔστησε μετῆ συνεργασία τοῦ Ἀγγέλου Ἔβερτ (πατέρα τοῦ Μιλτιάδη) τό μεταλλευτικό αὐτό συγκρότημα -καί ὄχι μόνο -περιγράφεται μέ πολλές λεπτομέρειες σέ ὀγκώδεις ἔγγραφες ἀναφορές, πρός τήν κυβέρνηση καί τό Κογκρέσο των Η.Π.Α., τοῦ εἰσαγγελέα τῆς Νέας Ὑόρκης, Harry J. ΑsΙίnger. Σύμφωνα μέ τόν τελευταῖο, συνεργασία «Βαρόνου Ἐλίτ» καί Ἀγγέλου Ἔβερτ ἀρχίζει ἀπό τήν προπολεμική περίοδο, ἀπό τότε πού ὁ πρῶτος ἦταν «... ἀπό ὄλες τίς εὐρωπαϊκές καί βορειοαμερικανικές ἀστυνομίες ὁ πιό καταζητούμενος τοῦ πλανήτη μας καί ἐσφυρηλατήθη ἀμέσως μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδας, ἀπό τήν ὁποία, μέ τή συνεργασία τοῦ δευτέρου ἐπραγματοποιήθη μία τεραστία ἐπιχείρησις πωλήσεως καί μεταφοράς ὅπλων πρός τούς ἐπιτιθεμένους Ἰσραηλίτες διά τήν κατάληψιν τῆς Παλαιστίνης...».

Διαβάζοντας τίς παραπάνω γραμμές, αὐτονόητο εἶναι νά τεθεῖ τό εὔλογο ἐρώτημα: Τί σχέση μπορεῖ νά ἔχει ἀναφορά περί «Βαρόνου Ἐλίτ» καί 'Αγγέλου Ἔβερτ μέ τόν Ὑδράργυρο, ἀλλά καί μέ τίς συγκρούσεις μεταξύ Μιλτιάδη Ἔβερτ καί Κ. Μητσοτάκη; Ἡ πιθανή ἀπάντηση στό ἐρώτημα τοῦτο θά προκαλέσει καί τό ἀκόλουθο: Ἀπό πότε, πώς καί γιατί, διάφορες σχετικές καί ἄσχετες μέ τά μεταλλεία καί τά μεταλλεύματα, «γαλλικές» καί «ὀλλανδικές» ἑταιρεῖες, (τίς ὁποῖες ἐκπροσωπεῖ ὁ νέος γενικός διευθυντής τῶν μεταλλείων τῆς Μήλου, Ραφαέλ Μωυσῆς), συμμετέχουν στά μετοχικά κεφάλαια τοῦ συγκροτήματος «Βωξίτες Παρνασσοῦ» ἤ καί «Ἀδελφοί Ἠλιοπούλου»;...

Ἕνα ἄλλο -ἄσχετο μόνο ἐπιφανειακά -γεγονός, πού ἔχει ἐπίσης σχέση μέ τόν Ὑδράργυρο, ἀλλά καί μέ τόν Μ. Ἔβερτ καί τίς τότε συγκρούσεις του μέ τόν Κ. Μητσοτάκη γιά τίς παραχωρήσεις τῶν μεταλλείων Χαλκιδικῆς καί Μήλου καί τίς ἄδειες νέων ἐρευνῶν τοῦ ὑπεδάφους, εἶναι καί τό ἐξῆς:

Τό 1990, ὁ κ. Ἔβερτ, ἔχοντας ἀποχωρήσει ἀπό τήν κυβέρνηση, ὡς βουλευτής διατηρεῖ πολιτικό γραφεῖο στήν ὁδό Κανάρη τοῦ Κολωνακίου. Κάποια μέρα καλεῖ τούς δημοσιογράφους καί τούς ἀνακοινώνει ὅτι μέ ἐντολή τοῦ πρωθυπουργοῦ, Ε.Υ.Π. παρακολουθεῖ στενά τό γραφεῖο του. Οἱ καταγγελίες τοῦ παίρνουν μεγάλες διαστάσεις καί ἀπειλεῖται κυβερνητική κρίση. Τότε Ε.Υ.Π. ἐξαναγκάζεται νά ἀνακοινώσει ὅτι πράγματι παρακολουθοῦσε τήν πολυκατοικία, στήν ὁποία μεταξύ ἄλλων στεγαζόταν καί τό γραφεῖο τοῦ κ. Ἔβερτ, ὅμως δέν παρακολουθοῦσε αὐτόν, ἀλλά κάποιον Οὖγγρο λαθρέμπορο Κόκκινου Ὑδράργυρου, ὁ ὁποῖος ἐπισκεπτόταν καθημερινά τήν πολυκατοικία αὐτή (καί εἶπαν ὅτι εἶχε πάρει τόν ὑδράργυρο ἀπό τήν τέως Σοβιετική Ἔνωση, ἐνῶ μετά τά δημοσιεύματα ἄλλαξαν καί μιλοῦσαν γιά «Οὐράνιο»). Αὐτήν τή στιγμή ξέρουμε, ὅτι ἄν μπορούσαμε νά κάνουμε σύντηξη τοῦ ὑδραργύρου πού ἔχει ἕνα θερμόμετρο, θά ἀνατινάζαμε ὅλη τήν Ἀθήνα στόν ἀέρα! Σήμερα, ὁ κόκκινος ὑδράργυρος εἶναι ἕνα ἀπό τά βασικότερα χημικά στοιχεῖα στήν παρασκευή προωθητικῶν...

Ἔχετε διαβάσει τό ἰνδικό ἔπος τοῦ Ραμαγιάνα; Ἐκεῖ ἀναφέρονται τά Βιμάνας, πού πετοῦσαν καί προσγειώνονταν στή Γῆ καί ἔβγαιναν ἀπό μέσα τους οἱ δάσκαλοι καί δίδασκαν τούς ἀνθρώπους. Καί ἐκεῖ λέει ὅτι τά Βιμάνας χρησιμοποιοῦσαν τό «χυτό ὑδράργυρο» γιά τήν κίνησή τους (βλέπε καί τή μελέτη τοῦ Ἄντριου Τόμας πάνω στό ζήτημα, μεγάλου γνώστη τῶν μυστικῶν τῆς ἀρχαιότητας, στό βιβλίο του Τά Μυστικά τῆς Ἀτλαvτίδας. Χαρακτηριστικά ἀναφέρω ὅτι τά Βιμάνας «καθώς πετοῦσαν ἔλαμπαν σάν τό φεγγάρι ἀνάμεσα στά σύννεφα, ἔτρεχαν μέ τήν ταχύτητα τοῦ ἀνέμου σκορπώντας πίσω τούς ἕναν μελωδικό ἦχο, πετοῦσαν τόσο ψηλά πού στούς ἐπιβάτες τους ὁ ὠκεανός φαινόταν σάν μιά μικρή πισίνα νεροῦ...»). Καί πρέπει νά ξέρετε ὄτι ὑπάρχουν μεγάλες ποσότητες κόκκινου ὑδραργύρου στά ὀρυχεία τῆς Κασσάνδρας, ὅπως καί πολύ οὐράνιο. Καί ὑπάρχουν πολλά πού πρέπει νά μάθει ὁ κόσμος γιά τά ὀρυχεία τῆς Κασσάνδρας καί τῆς Μήλου...

Οἱ παραπάνω ἀναφορές στόν Οὖγγρο λαθρέμπορο καί στίς συγκρούσεις τῶν πολιτικῶν μας, ἔγιναν μόνο ὡς ἐρεθισματικές. Τά ἐρεθίσματα αὐτά, ἴσως ἀναγκάσουν κάποιους νά προσπαθήσουν νά θυμηθοῦν, πότε καί ὑπό τήν ὑπαγόρευση ποιῶν, ὁ τότε Τοῦρκος πρωθυπουργός Ντεμιρέλ, ἀνακοίνωσε ὅτι Μῆλος εἶναι «Γκρίζο Νησί». Ὅταν θά θυμηθοῦν αὐτό τό γεγονός καί τά ὅσα ἐπιφανειακῶς ἄσχετα ἐπακολούθησαν, θά μπορέσουν ἐνδεχομένως νά ἐντοπίσουν τή σχέση τῶν πραγματοποιούμενων ἔργων στή Γαυδοπούλα, μέ τά μεταλλεύματα τῆς Λήμνου, ἀλλά κυρίως νά ἐννοήσουν καί τά διά τοῦ παρόντος Πυθιονικοῦ χρησμοῦ μελλούμενα. Ὅταν κάποιοι μπορέσουν νά ἐντοπίσουν, νά συνδυάσουν καί νά μελετήσουν, νά ἀναλύσουν καί νά ἐννοήσουν τίς συνδέσεις μεταξύ Γαυδοπούλας-Μήλου-Χαλκιδικῆς, τότε θά θυμηθοῦν καί τά ἐξῆς:

Πρίν ἀπό λίγους μῆνες, ὅπως παρακολουθήσαμε ἀπό τά Μ.Μ.Ε., οἱ κάτοικοι τῆς Χαλκιδικῆς, ἀντιτασσόμενοι στή λειτουργία τῶν ὀρυχείων τῆς Κασσάνδρας, πραγματοποίησαν σειρά κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας, ἀποκλεισμῶν καί συγκρούσεων μέ τήν ἀστυνομία, (τό θέμα δέν καλύφθηκε ἐπαρκῶς ἀπό τά Μ.Μ.Ε. ἀναλογικά μέ τό πρωτόγνωρο καί «ἀδικαιολόγητο» μέγεθος τῶν κινητοποιήσεων αὐτῶν, ἀλλά ἀντιμετωπίστηκε ἀπό τεράστιο ἀριθμό εἰδικῶν δυνάμεων καταστολῆς, χωρίς νά διαμαρτυρηθεῖ ἐπίσημα κανένας δημοσιογράφος ἤ ἀρμόδιος). Τότε τέθηκαν πολλά καί πολυδιάστατα ἐρωτηματικά. Τά περισσότερα ἀπ' αὐτά, ἀναφερόταν στούς λόγους καί τούς στόχους πού προκάλεσαν καί ὤθησαν τούς κατοίκους τῆς Χαλκιδικῆς γιά τίς κινητοποιήσεις αὐτές. Ἕνα ἀπό τά ἐρωτήματα αὐτά, τό ὁποῖο ὅμως δέν τέθηκε ἀπό κανέναν, εἶναι καί τό ἀκόλουθο:

Ἦταν ἄραγε μόνο αἴτιο καί ἀφορμή τῶν ταραχῶν καί τῆς διαμαρτυρίας γιά τή λειτουργία τῶν ὀρυχείων τῆς περιοχῆς, -στηριζόμενη στήν πεζή λογική -ἄποψη, πώς ἤθελαν νά προστατεύσουν τό φυσικό περιβάλλον καί τίς παραθεριστικές τούς κατοικίες; 'Ἡ μήπως σ' αὐτές τίς ἀντιδράσεις καί κινητοποιήσεις ὀδηγήθηκαν καί ἀπό ἐξωλογικές βουλές καί παροτρύνσεις; Μήπως κάποια ἀόρατη καί ἀπροσδιόριστη καθοδήγηση, βγαλμένη ἀπό τά μνημικά τούς κύτταρα, τούς ὑπενθύμισε μεταξύ ἄλλων καί ὅτι:

Στήν ἀρχαία Παλλήνη (σημερινή «Κασσάνδρα» καί πρώην «Φλέργα») ἔγιναν οἱ Γιγαντομαχίες; Μόνο σ' αὐτήν ἔπεσαν τά σκονοειδή ὑπολείμματα διαλυθέντων ἀστροπλανητικῶν καί ἀστεροειδῶν σωμάτων, κι ἔτσι Φλέργα -καί γεωλογική τῆς προέκταση -εἶναι μοναδική περιοχή στόν πλανήτη μας ὅπου ἀκόμη καί κατά τούς ἐπιστήμονες τοῦ Ἰνστιτούτου Γεωλογικῶν Μελετῶν Ἑλλάδος, κ.κ. Σπυρίδων Παπαχριστόπουλο, Φαίδων Περγαμάλη καί Κωνσταντῖνο Περοσοράτη -«... ὑπάρχουν 300 ἐκατομμύρια τόνοι συμπυκνωμένου Οὐράνιου 16%, καθώς καί "σπάνιες γαῖες", δηλαδή Ρουτίλιο, Λουτέτσιο καί Λαθάνιο, καί ἄλλα σπανιότατα μέταλλα πού χρησιμοποιοῦνται γιά τήν κατασκευή προωθητικῶν, δορυφόρων καί πυραύλων, πού ἔχουν ἐξαιρετικά εἰδικές χρήσεις στήν κατασκευή πυραυλικῶν συστημάτων...»(βλέπε ἐφημερίδα Ἐπενδυτής, ἀριθ. Φύλλου 277, τῆς 25/02/96). Ἐπειδή τό παρόν συνοπτικότατο σημείωμα -καί στήν εἰδική συντακτική τοῦ δομή, ἀλλά καί στήν ἐννοιολογική τοῦ δομή καί στό στόχο τοῦ -εἶναι σαφῶς Πυθιονικό καί ὡς χρησμός ἀπευθύνεται κυρίως σ' αὐτούς πού ἔχουν τίς γνώσεις ἐκεῖνες πού θά τούς βοηθήσουν νά ἐπιχειρήσουν τήν κατανόησή του, δέν θά ἐπιχειρήσω ἐγώ νά δώσω τήν πλήρη ἀνάλυση καί ἑρμηνεία ὅλων αὐτῶν τῶν «ἀόριστων» ἀναφορῶν καί ἐπισημάνσεων. Ἁπλῶς θά ἀντιγράψω τήν ἀκόλουθη παράγραφό του Ἀεῖ Παμμεγίστου Πανεπιστήμονα Ἀριστοτέλη, ἀπό τό Περί Ψυχῆς Ἀ' (406, 20-25):

«... Μερικοί λέγουν πώς ψυχή κινεῖ τό σῶμα εἰς τό ὁποῖον εὐρίσκεται, καθώς αὐτή κινεῖται, ὅπως λ.χ. ὁ Δημόκριτος λέγει περίπου τά αὐτά μέ τό Φίλιππο τόν Κωμοδιδάσκαλο, διότι οὗτος λέγει πώς ὁ Δαίδαλος κατασκεύασε κινούμενην τήν ξύλινην Αφροδίτην, ἐγχύσας χυτόν ἄργυρον, ὑδράργυρον, καθ' ὅμοιοντροπον ὁ Δημόκριτος λέγει, αἱ ἀδιαίρεται σφαῖραι (τά ἄτομα) κινούμενα, διότι φύσις των δέν ἐπιτρέπει εἰς αὐτά νά μένουν, συνεφέλκουν καί κινοῦν ὁλόκληρο τό σῶμα...».

Καί ἕνα τελευταῖο «ὑπερβατικό» ἐρώτημα: Μήπως οἱ ὑποχθόνιοι πρόσκαιροι ἐξουσιαστές τοῦ ἐπιχθονίου κόσμου ἀναζητοῦν στή Χαλκιδικῆ (στή «Φλέργα», «τῆς γᾶς -γαίας -τή ρέουσα φλέβα»), στή Μῆλο (στό «βασίλειον τῆς Ὑψιπύλης» «τῆς πύλης πού ὁδηγεῖ εἰς τά ὕψη») καί στή Γαῦδο (στό «βασίλειον τῆς δολοέσσας, εὐπλοκάμου, αὐδήεσσας Καλυψούς»), τήν «ἐκ τοῦ σύμπαντος προελθοῦσαν Ὑδωρπύδωμη Γαία» (τήν «τῶν Γιγάντων Ψυχήν»), γιά νά τήν χρησιμοποιήσουν ὡς προωθητική δύναμη γιά τά διαστημόπλοιά τους ἐκεῖνα, μέ τά ὁποῖα οἱ 864 (72 Χ 12864) σκοπεύουν νά μεταβοῦν στή «Λίλιθ» (τήν ἀθέατη πλευρά τῆς Σελήνης), γιά νά ἀποφύγουν τήν -ἀναμενόμενη λῖαν συντόμως -ὁριστική κατατρόπωσή των ἐπί τοῦ πλανήτη μας στρατευμάτων τους καί τήν τελική εἴσοδό τους στίς «ἀποφράδες πύλες» τῆς Ἐρήμου Γκόμπι;...