ΩΣ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ «ΔΕΛΤΑ» ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ STRANGE
TEYXOΣ 17 [ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999]

«Τό παιδί τοῦ Ἀπόλλωνα (ὁ 'Απις)
τή χώρα τούτη ἐκκαθάρισε ἀπό τά τέρατα
πού προκαλοῦν τή φθορά τῶν Ἀνθρώπων,
ὅπου ἔβγαιναν ἀπό τή γῆ μολυσμένα
ἀπό μιάσματα τῶν παλαιῶν φόνων 
διά νά χορτάσει τήν ὀργήν του ὁ ὀλέθριος
διά τούς ἀνθρώπους ὅμιλος τῶν δράκων...»

ΑΙΣΧΥΛΟΣ, ΙΚΕΤΙΔΕΣ, 265-270

«Εἰς τά ὄρνια τά ἁρπακτικά δέ θά σέ παραδώσουμε. 
Aλλ' ἄν σ' ἐχθρούς χειρότερους ἀπό τούς δράκοντες;...»

(Ο.Π. 510)

ΩΣ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ «ΔΕΛΤΑ» ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Εἰς τό τεῦχος 15 τοῦ παρόντος περιοδικοῦ, καί μέ τίτλο Δέλτα-Μιά Ἐπαφική Μιλά γιά τούς Δρακονιανούς, παρουσιάστηκε μιά τρισέλιδη ἀνώνυμη ἐπιστολή πού ἐστάλη στό περιοδικό, τήν ὁποία ὑποτιθέμενη συντάκτρια της καί «ἐκπρόσωπος τύπου» τῶν Δρακονιανῶν ὑπογράφει ὡς «Δέλτα». Πρίν ὅμως ἐπιχειρηθεῖ κάποια ἐπισήμανση μερικῶν ἐνδεικτικῶν σημείων τῆς ἐπιστολῆς, θά πρέπει ἴσως νά ἀναφερθεῖ ὅτι: τούς πέντε τελευταίους μῆνες, μέ διάφορα ψευδεπίγραφα ὀνόματα ἀτόμων καί ἐπωνυμίες ὑποτιθέμενων ὀργανώσεων, ὅπως λ.Χ. Εὐτέρπη Καληώρα, «Γεράκια τῆς Πεντέλης», Ἀσιφέμπε, καί «Ἀετοί τοῦ Ὀλύμπου», κυκλοφόρησαν πολλά κείμενα παρομοίου περιεχομένου καί στόχου. Ἀντιγραφέας καί ἀποστολέας αὐτῶν, καί εἰδικότερά των μέ τήν πρῶτο ὀνοματεπώνυμο καί τή δεύτερη ἐπωνυμία δέν εἶναι γυναίκα. Ἐκεῖνος ὅπου τά στέλνει ὅλα αὐτά, μέ φραστικές μόνο παραλλαγές ἐκείνων ὅπου τοῦ δίδουν, εἶναι ἕνας τακτικός τρόφιμος τοῦ ψυχιατρείου καί τῶν φυλακῶν. Τό ἄτομο τοῦτο -καί ὄχι πρόσωπο- ἐμφανίζεται καί αὐτοπροσδιορίζεται ὡς «ἱστορικός ἐρευνητής», «διδάσκαλος πολεμικῶν τεχνῶν», καί «Πρύτανής» της μέ ἔδρα τή Θεσσαλία γνωστῆς ὀργανώσεως. Τό ἄτομο τοῦτο, βρίσκεται «εἰς συνεχῆ πνευματονοητική διαταραχή καί σύγχυση περιβάλλοντος καί χρόνου»...ἔχει καταληφθεῖ καί ἀπό ἀκράτητες καί μή ἀναστρέψιμες «δελαπατριδικές» ἐνατενίσεις καί ροπές. Τοῦτες τό ἔχουν μετατρέψει σέ πειθήνιο «βαποράκι» τοῦ ἔντυπου καί διά ψιθύρων δηλητηρίου τῆς ΜΙΤ2, τοῦ «Ἰνστιτούτου Εἰρήνης» (σιωνιστικοῦ κέντρου παγκόσμιας παραπληροφόρησης) τῆς Κόστα Ρίκα, τῶν Μορμόνων, τῆς Μασονίας, καί ὅλων τῶν ἄλλων μισελληνικῶν καί μισάνθρωπων ὁμάδων καί ὕποπτων ὀργανώσεων. Ἐάν τό ἄτομο τοῦτο ἦταν, ὄχι ὁ συντάκτης ἀλλά καί ἀπλῶς ἀντιγραφέας τῶν κειμένων αὐτῶν, δέ θά ἄξιζε τόν κόπο οὔτε νά διαβαστοῦν. 'Ὅμως, οἱ πραγματικοί τοῦ συντάκτες δέν εἶναι ἄτομα πού βρίσκονται στό ἴδιο ἐπίπεδο μέ τά «βαποράκια» τους. Ἀντιθέτως. Εἶναι κάτοχοι πολλῶν καί πολυδιάστατων γνώσεων, δυνάμεων, οἰκονομικῶν πόρων, πολιτικῶν καί κοινωνικῶν τίτλων, πολύχρωμων (πολιτικῶν, ἀκαδημαϊκῶν, κοινωνικό-οἰκονομικῶν) πέπλων. Αὐτά τά καθιστοῦν «πανταχοῦ παρόντα» καθότι τούς δίδουν τή δυνατότητα τῶν ἀλλεπάλληλων ὀβιδιακῶν μεταμορφώσεων, μεταλλάξεων, προσαρμογῶν καί ἐπικολλήσεων σέ ὁποιοδήποτε περιβάλλον...

Τό βασικό σκοτεινό ἄτομο τό ὁποῖο κρύβεται πίσω ἀπό τίς κινήσεις τους, εἶναι ἤ καί αὐτοπροσδιορίζεται-ἀναλόγως τήν παρέα ἤ τό ἄτομο πού προσπαθεῖ νά φαλκιδεύσει- ὡς πρῶτος οὐσιαστικός ἀρχηγός του Π.Α.Κ, «γκουρού» τῆς 17Ν, «ἰνστρούκτορας» τῶν «ἑλληνιστικῶν»(;) ὀργανώσεων καί ὁμάδων,«ἄδολος χρηματοδότης» «Ἑστιῶν» καί ἐντύπων, κλπ, κλπ Τά ἀνωτέρω ἄτομα, (ὄχι προσωπικότητες, οὔτε μέ τήν ἀνθρωπολογική καί κοινωνική ἀλλά οὔτε καί μέ τή νομική ἔννοια τοῦ ὄρου «προσωπικότητα» ἤ «φυσικοῦ προσώπου»), ὄχι μόνο ἐπιβάλλεται νά ἀποκαλυφθοῦν -καί θά ἀποκαλυφθοῦν- ἀλλά καί νά ἀντιμετωπισθοῦν. Τά δέ «βαποράκια» τους, ὅπως ὁ προαναφερόμενος ἀλκοολικός καί ψιλό-ἀπατεώνας «Ζωγράφος» τῆς Κρήτης, ὁ αὐτοεμφανιζόμενος ὡς «Συντονιστής των ἁπανταχοῦ τοῦ πλανήτη Ἑλλήνων», ὁ μεταλλαγμένος ἀμφίφυλος, «ἀστυνομικός», ὁ ψευτομασόνος «Χαράκτης» καί τά λοιπά ἀνθρωπάρια, εἶναι ἁπλῶς θύματα τῶν πολλαπλῶν ἀθεράπευτων μολυσματικῶν βιολογο-πνευματικῶν τούς ἐμπυημάτων. Διᾶ τούς ἀνωτέρω ἐν περιλήψει λόγους, τά διάφορα κείμενα τῶν πρώτων φέρουν, ὄχι μόνο ἄσχετες μεταξύ τούς ὑπογραφές καί ἐπιγραφές, ἀλλά ἀκόμη καί ἀντιμαχόμενα δῆθεν μηνύματα, ὅπως Π.Χ. τό τῆς «Δέλτα» καί τά λιγότερο γνωστά ἐπακολουθήσαντα τῆς Εὐτέρπης Καληώρα καί τῶν «Γερακιῶν τῆς Πεντέλης". Ἀντικειμενικός στόχος αὐτῆς τῆς ψευδο-ἀντιμαχίας, εἶναι πρόκληση καί καλλιέργεια πολυδιάστατης συγχύσεως μεταξύ τῶν Ἑλλήνων καί τῶν ἐξ αὐτῶν μελετητῶν καί ἐρευνητῶν τῆς ἀποστολῆς καί δράσης τῶν Δρακονιανῶν καί λοιπῶν φονοεργατικῶν καί αἱμό-σαρκοβορικῶν ἀνθρωποειδῶν.

Διᾶ τῶν γραμμῶν τοῦ παρόντος, τουλάχιστον, (πρό) μηνύματος , δέν πρόκειται νά ἐπιχειρηθεῖ οὔτε ἀντίκρουση, οὔτε -φυσικά- ἀνάλυση καί ἑρμηνεία των διά τῶν «Γερακιῶν τῆς Πεντέλης» καί κυρίως τῆς «Δέλτα», ἤ περίπου ἀκριβέστερα τοῦ Εὐσταθίου (ὄχι τοῦ εἰς τόν 'Ομηρο «παρεκβολᾶς» συντάξας Θεσσαλονικέως, ἀλλά τοῦ Βασιλείου τοῦ σκότους σικάριου), ἐκπεμφθέντων ἀνόητων μηνυμάτων καί «προειδοποιητικῶν» ἀπειλῶν. Ἁπλῶς μόνο θά γίνει μιά σαφῶς σφαιρική ἐπισήμανση καί ἰχνογράφηση μερικῶν ἐκ τῶν δευτερευόντων στόχων πoυ διαφαίνονται στή δεύτερη δημοσιευμένη ἐπιστολή τῆς «Δέλτα». Δέν ἐνδιαφέρουν ὅλοι οἱ πολύμορφοι στόχοι ὅλων αὐτῶν, ἐπί τοῦ παρόντος, ὅπως δέν ἐνδιαφέρουν ἐπίσης καί οἱ ἐναντίον τῆς ζωῆς τοῦ γράφoντoς ἔμμεσες ἀλλά σαφέστατες ἀπειλές καί συνεχεῖς λασπολογικές ἐπιθέσεις. Ἐνδιαφέρουν ὅμως: 
Α) Ἡ ἔμμεση πλήν σαφής ὀμoλoγία τῶν «Δρακονιανῶν» περί τῆς συμμετοχῆς τούς στήν ἀπό τούς προτεστάντες (ἤτοι τούς 'Αγγλους, ἐπονομαζόμενους καί βδελυγμοφόρους Κίμβρους) διεξαγόμενη ἐκστρατεία περί «ἐπικείμενης συντέλειας τοῦ κόσμου καί ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου». Μιά ἐκστρατεία πoυ αὐτοί οἱ ἴδιοι ἔχουν σχεδιάσει καί ἐξαπολύσει Στόχος τῆς εἶναι ἀνάπτυξη καί διεύρυνση συγχύσεως, περί τοῦ τί ἐστίν ὁ «Ἀντίχριστος», ἀλλά καί δημιουργία μετώπου ἀντίδρασης καί ἀντίστασης στήν ἔλευσή του. 
Β) Ἡ σχεδίαση καί διεύρυνση ἀπό τούς ἴδιους, τῆς λασπολoγικῆς ἐκστρατείας ἐναντίον τῶν 'Έψιλον, ἤτοι τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ καί ἀναγεννησιακού ὁράματος τῶν Ἑλλήνων...

Ὅπως μας λέει «Δέλτα», λοιπόν, στίς ἐπιστολές της, (αὐτή «ἐκπρόσωπος τύπου τῶν Δρακονιανῶν»), μοναδική πρόθεση τῶν Δρακονιανῶν εἶναι «νά βοηθήσουν τήν ἀνθρωπότητα ὅταν σημάνει κρίσιμη ὥρα». Μᾶς λέει ἀκόμη 
ἅ) ὅτι δέν ἔχουν καμιά σχέση μέ τούς ὑποχθόνιους, παρόλο πού -κατ' αὐτήν- μοιάζουν στήν ἐξωτερική φυσιολογία τους, 
β) «σύντομα θά ἐμφανιστοῦν...», 
γ) ἐπίσης «σύντομα ὁ πλανήτης μας θά ἀλλάξει συχνότητα...», ὅπως καί ὅτι θά μεταλλαχθεῖ μοριακή μας δομή, 
δ) ὅμως τή μετάλλαξη αὐτή δέ θά τήν ὑποστούμε ὅλοι, διότι θά γίνει «ἀνάλογα μέ τήν ποιότητα τοῦ ἐνεργειακοῦ πεδίου πού διαθέτει ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς...», 
ἕ) «ΟΙ Δάσκαλοι τῶν Ἐσωτερικῶν Πεδίων εἶναι πρώην Γήινοι..».

Λοιπόν... Οἱ Δρακονιανοί ἔχουν πράγματι «πρόθεση νά βοηθήσουν τούς ἀνθρώπους». Ποίους ὅμως ἀνθρώπους; Ἐκείνους πού εἶναι 0μοιοστοιχείωτοι μέ αὐτούς. Ἐκείνους, ὅπως π.Χ. τούς μεταλλασσόμενους δυτικο-χριστιανούς (παπικούς, προτεστάντες, εὐαγγελιστές, κλπ) καί τούς Ἑβραίους, τῶν-ὁποίων πρόγονοι ἦταν οἱ ἅ-ψυχοι (ἅ-πυροι) καί ἅ-πνεύματοι Σπαρτοί. 'Ὅπως μας λέει καί ὁ Δίων Χρυσόστομος (βλ. στό ἔργο τοῦ Διάλογος Ἀλεξάνδρου καί Διογένους, ἔκδ. Θύραθεν), εἰς ἀπάντηση τοῦ Διογένη σέ σχετική ἐρώτηση τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ὁ τελευταῖος τοῦ ἀνταπαντᾶ λέγοντας: «Εἰς τήν Θήβα λένε πώς οἱ ἄνθρωποι πού ὀνομάζονται Σπαρτοί ἔχουν σημάδι καταγωγής τῶν κάποια λόγχη εἰς τό σῶμα, κι ὅποιος δέν τό 'χει αὐτό τό σημάδι, δέ θεωρεῖται ὅτι ἀνήκει εἰς τούς Σπαρτούς. Δέ νομίζεις ὅτι καί διά τούς ἀπογόνους τοῦ Διός (=Ἕλληνες) ὑπάρχει ἕνα σημάδι τῆς ψυχῆς, ἀπό τό ὁποῖο θά τούς ἀναγνωρίσουν ὅσοι ξέρουν νά κρίνουν;...» Οἱ Σπαρτοί, ἀκόμη καί κατά τόν σχολιαστή του Περί Ποιητικής ἔργου τοῦ Ἀριστοτέλους, Ἀλέξανδρο Γαλανό, ἦταν: «τά τέκνα αὐτά τῆς γῆς, οἱ πολεμοχαρεῖς ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἀναβλάστησαν ἀπό τήν γῆν τῶν Θηβῶν, εἰς τήν ὁποία ἔσπειρε ὁ Κάδμος τούς ὀδόντας τοῦ Δράκονος...» Κατά καί τόν Ἀθανάσιο Σταγειρίτη (βλ. τήν 374η σελίδα τοῦ 5ου τόμου τοῦ ἔργου τοῦ Ὠγυγία, ἔκδ. Ἐλεύθερη Σκέψις): «Ὁ δέ Μενοικεύς, ὁ Θηβαῖος, ὁ Πατήρ τοῦ Κρέοντος, ἧτο ἀπόγονος τῶν Σπαρτῶν, καί διά τοῦτο ἐζήτησε ὁ 'Αρης κατά τό χρησμόν εἰς θυσίαν ἕνα ἀπόγονο τοῦ Δράκοντος...»

Οἱ Δρακονιανοί δέ θά «ἐμφανιστοῦν σύντομα», διότι ὑπάρχουν καί δροῦν ἐπί τοῦ πλανήτη μας γιά πάνω ἀπό 20 αἰῶνες. 'Ὄχι μόνο δέν ἔχουν «πρόθεση νά βοηθήσουν τήν ἀνθρωπότητα», ἀλλά ἀντιθέτως νά ὁλοκληρώσουν τήν ἀπό αὐτούς καί ἀπό τῶν ὁμόπλαστών τους Ὑποχθονίων, πραγματοποιούμενη βιολογικο-νοητική μετάλλαξη ἤ καταστροφή της. Γιά τή μετάλλαξη, τήν ὁποία πραγματοποιοῦν ἤδη μέ πολύ μεγάλη ἐπιτυχία, προκειμένου νά καλλιεργήσουν καί νά ἀναπτύξουν τή σύγχυση καί τό φόβο, μᾶς λένε πώς αὐτή «σύντομα θά ἀρχίσει διά τῶν διαδικασιῶν μεταλλαγῆς τῆς μοριακῆς δομῆς τῶν ἀνθρώπων, τῶν ζώων καί τῶν φυτῶν». Δηλαδή: θά πραγματοποιηθεῖ -ἐνῶ ἤδη πραγματοποιεῖται- μετάλλαξη τῶν χημικῶν ἐνώσεων τοῦ ἄνθρακα, ἐπί τῶν ὁποίων στηρίζεται μοριακή δομή τῶν ἀνθρώπων, καί θά γίνουν ἐνώσεις τοῦ πυριτίου. ἐπί τῶν ὁποίων στηρίζεται φαινοτυπική δομή τῶν Δρακονιανῶν καί τῶν ὅμο-φαινότυπων τούς Ὑποχθονίων. Γιά τήν καταστροφή, μᾶς λένε ὅτι θά ἐπέλθει διά τῆς «σύντομης ἀλλαγῆς τῆς συχνότητας τοῦ πλανήτη μας». Δηλαδή: θά πραγματοποιηθεῖ ἀπό τούς Ἑβραίους καί τούς ὁμόπλαστούς τους καί ὁμόφωνούς τούς δυτικο-χριστιανούς «ἀναμενόμενη Συντέλεια τοῦ Κόσμου καί μετά ἀπ' αὐτήν ἔλευσις τοῦ Μεσσία, Δευτέρα τοῦ Χριστοῦ Παρουσία». Θά ρωτήσετε: Ποιά σχέση ἔχουν οἱ «ἀποκαλύψεις»αὐτές τῶν «Δρακονιανῶν» μέ τήν ἀναμενόμενη ἀπό τούς χριστιανούς«ἐπίθεση τοῦ Ἀντίχριστου»; Ἡ σχέση συνίσταται τόσο εἰς στήν κοινή ἐκπόρευσή τους ὅσο καί στόν κοινό τούς στόχο. Ἡ «ἀναμενόμενη ἐπίθεση τοῦ Ἀντίχριστου» ὁ ὁποῖος «θά φέρει τόν ἀριθμό χξς'», τό κατά τούς χριστιανούς «666» δέ θά εἶναι ἐπίθεση τοῦ ἀντίθετου (τοῦ ἐχθροῦ) τοῦ Χριστοῦ, (ἤτοι τοῦ Ὀρθοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ) ἀλλά ἤδη ἀρχθεῖσα καί σταθερῶς πορευόμενη ἀντεπίθεση τοῦ «ἀντ' αὐτοῦ», τοῦ ἀντί αὐτοῦ, Λόγου τῶν ἐχόντων Ψυχήν (πῦρ) καί Πνεῦμα Υἱῶν τοῦ Πατρός θεῶν τέ καί ἀνθρώπων Διός Ἔλ-λήνων. Τό τελευταῖο γράμμα τοῦ χξς', τό ς', δέ δηλώνει καί δέν προσδιορίζει τόν ἀριθμό ἕξι (6) ἀλλά τόν ἀριθμό δεκαοκτῶ (18), καθότι τοῦτο, τος, εἶναι τό 18ο γράμμα τοῦ ἀλφαβήτου τῶν Ἑλλήνων. Ὁ ἀριθμός πού θεωρεῖται καί προσδιορίζεται ἀπό τούς Χριστιανούς ὡς ὁ ἀριθμός τῶν ἀραβικῶν στοιχείων 666. τά τρῖα ἐξάρια, δηλώνουν καί προσδιορίζουν τή νικηφόρα ἐπάνοδο τῶν Ἑλλήνων στήν Ἱερή Ἑστία τους, ἀλλά καί τῆς πέραν αὐτῆς πολυετούς μάχης. Τό ὅτι τά τρῖα ἐξάρια δηλώνουν καί προσδιορίζουν τή νικηφόρα ἔκβαση ἑνός πολυετούς ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων, μᾶς τό διδάσκει μεταξύ ἄλλων καί ὁ θεογόνος Αἰσχύλος. στούς στίχους 30-35 τῆς τραγωδίας τοῦ Ἀγαμέμνων. Σ' αὐτούς ἀναφέρει πώς: ὅταν ἐπιτεύχθηκε ἅλωση τῆς Τροίας καί διά Φρυκτωριῶν μεταδόθηκε εἰς τό Ἄργος, τοῦ Βασιλείου τοῦ Ἀρχηγοῦ τῶν Πανελλήνων Ἀγαμέμνονα, τό μήνυμα τῆς ἁλώσεως, ὁ Φύλακας τῶν Ἀνακτόρων ὅπου ἦταν ἐντεταλμένος διά τή λήψη τοῦ ἀνεφώνησε: «Τά δεσποτῶν γάρ εὖ πεσόντα θήσομαι τρίς ἐξ βάλουσής της δέ μοί φρυκτωρία...» (Διατί θά πῶ πώς εὐοδώθηκε ὁ Βασιλέας μου, ἀφοῦ τρεῖς φορές ἕξι μου ἔφεξε αὐτή φρυκτωρία...)

Ἔτσι λοιπόν, οἱ πρόσκαιροι ἐπικυρίαρχοι τοῦ πλανήτη μας οἱ Δρακονιανοί (πού τώρα γιά μιά ἀκόμη φορά προσπαθοῦν νά συσκοτίσουν ἤ νά συγχύσουν ἀνεπανόρθωτα τήν ὑπάρχουσα ροή πληροφορίας), καθώς καί οἱ ὑπόδουλοί τους καί πειθήνια ὄργανά τους δυτικο-χριστιανοί (ὄχι φυσικά οἱ Ἑλληνορθόδοξοι) διαβλέποντας τήν ἐπανέλευση τῶν (Ἔλ)λήνων, πραγματοποιοῦν τήν ἀπελπισμένη ἀμυντική τούς ἐπίθεση, προσπαθώντας μέ διάφορα ψεύδη καί τεχνάσματα ὄχι μόνο νά μᾶς παρασύρουν νά ἀντισταθοῦμε στήν ἐπάνοδο τῶν (Ἔλ)λήνων καί νά ἀρνηθοῦμε τήν ἀναγεννητική μομφή τοῦ Λόγου, ἀλλά καί νά συμμετάσχουμε στήν ἀπό αὐτούς πραγματοποιούμενη καταστροφή τοῦ ἀνθρωπίνου -καί ὄχι μόνο- γένους, ἀλλά καί αὐτοῦ τοῦ ἴδιου τοῦ Πλανήτη μας...